Show simple item record

Znamenite ličnosti porodice Ćirić iz Sremskuh Karlovaca

dc.contributor.advisorKasaš, Aleksandar
dc.contributor.otherBjelica, Slobodan
dc.contributor.otherŠimunović-Bešlin, Biljana
dc.contributor.otherVasin, Goran
dc.contributor.otherDrakić, Gordana
dc.creatorПетковић, Гордана
dc.date.accessioned2017-05-31T12:24:41Z
dc.date.available2017-05-31T12:24:41Z
dc.date.available2020-07-03T14:20:15Z
dc.date.issued2016-09-13
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija146348738070552.pdf?controlNumber=(BISIS)101003&fileName=146348738070552.pdf&id=5679&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8200
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=101003&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije146348739131034.pdf?controlNumber=(BISIS)101003&fileName=146348739131034.pdf&id=5680&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractУгледна грађанска породица Ћирић из Сремских Карловаца изнедрила је неколико изузетних интелектуалаца. Они су својом делатношћу – духовном, политичком и културном – оставили значајног трага у историји српског народа у другој половини 19. и првој половини 20. века. Њени најистакнутији представници били су: др Исидор Ћирић (1844-1983), народно-црквени и патријаршијски секретар, Милан Ћирић (1845-1931), новосадски окружни протопрезвитер, затим Иринеј Ћирић (1884-1955), епископ тимочки и бачки, и Стеван Ћирић (1886-1955), министар просвете и председник Народне скупштине Краљевине Југославије. У раду је представљена делатност најзначајнијих чланова породице који су, поред широког образовања, имали и различита интересовања. Исидор Ћирић је преко две деценије био на највишем чиновничком положају у Карловачкој митрополији, али је истовремено био и члан Српског народно-црквеног сабора, као и посланик на Хрватском и Угарском сабору. Био је активан на књижевном пољу и, захваљујући томе, изабран је за члана Књижевног одељења Матице српске. Његов брат Милан је био дугогодишњи прота Саборне цркве и окружни протопрезвитер новосадски. Истовремено је био катихета и члан Патроната Новосадске гимназије, као и члан бројних епархијских тела. Највише простора у раду посвећено је епископу тимочком и бачком Иринеју, чија је делатност у међународним црквеним покретима, као представника Српске православне цркве у периоду између два светска рата, од изузетног значаја и до сада готово неистражена. Његова улога током Другог светског рата, када је покренуо и водио акцију спасавања више хиљада деце, мајки са одојчадима и старијих из логора Шарвар, као и у отварању Дечје болнице у Новом Саду, била је од пресудног значаја. Стеван Ћирић је активно учествовао у политичком животу Краљевине Југославије у периоду од 1934. до 1939, као министар просвете и председник Народне скупштине. Био је изузетно ангажован у раду Интерпарламентарне уније и Интерпарламентарне Мале Антанте. Истовремено је био председник Југословенског шаховског савеза, члан Матице српске, Ротари клуба и многих других удружења. Кроз историју породице Ћирић може се сагледати и друштво у целини у одређеном историјском периоду. Породица Ћирић је добар пример угледне грађанске породице која је изнедрила неколико значајних личности које су заузимале важне положаје у друштву.sr
dc.description.abstractUgledna građanska porodica Ćirić iz Sremskih Karlovaca iznedrila je nekoliko izuzetnih intelektualaca. Oni su svojom delatnošću – duhovnom, političkom i kulturnom – ostavili značajnog traga u istoriji srpskog naroda u drugoj polovini 19. i prvoj polovini 20. veka. NJeni najistaknutiji predstavnici bili su: dr Isidor Ćirić (1844-1983), narodno-crkveni i patrijaršijski sekretar, Milan Ćirić (1845-1931), novosadski okružni protoprezviter, zatim Irinej Ćirić (1884-1955), episkop timočki i bački, i Stevan Ćirić (1886-1955), ministar prosvete i predsednik Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije. U radu je predstavljena delatnost najznačajnijih članova porodice koji su, pored širokog obrazovanja, imali i različita interesovanja. Isidor Ćirić je preko dve decenije bio na najvišem činovničkom položaju u Karlovačkoj mitropoliji, ali je istovremeno bio i član Srpskog narodno-crkvenog sabora, kao i poslanik na Hrvatskom i Ugarskom saboru. Bio je aktivan na književnom polju i, zahvaljujući tome, izabran je za člana Književnog odeljenja Matice srpske. NJegov brat Milan je bio dugogodišnji prota Saborne crkve i okružni protoprezviter novosadski. Istovremeno je bio katiheta i član Patronata Novosadske gimnazije, kao i član brojnih eparhijskih tela. Najviše prostora u radu posvećeno je episkopu timočkom i bačkom Irineju, čija je delatnost u međunarodnim crkvenim pokretima, kao predstavnika Srpske pravoslavne crkve u periodu između dva svetska rata, od izuzetnog značaja i do sada gotovo neistražena. NJegova uloga tokom Drugog svetskog rata, kada je pokrenuo i vodio akciju spasavanja više hiljada dece, majki sa odojčadima i starijih iz logora Šarvar, kao i u otvaranju Dečje bolnice u Novom Sadu, bila je od presudnog značaja. Stevan Ćirić je aktivno učestvovao u političkom životu Kraljevine Jugoslavije u periodu od 1934. do 1939, kao ministar prosvete i predsednik Narodne skupštine. Bio je izuzetno angažovan u radu Interparlamentarne unije i Interparlamentarne Male Antante. Istovremeno je bio predsednik Jugoslovenskog šahovskog saveza, član Matice srpske, Rotari kluba i mnogih drugih udruženja. Kroz istoriju porodice Ćirić može se sagledati i društvo u celini u određenom istorijskom periodu. Porodica Ćirić je dobar primer ugledne građanske porodice koja je iznedrila nekoliko značajnih ličnosti koje su zauzimale važne položaje u društvu.sr
dc.description.abstractNotable urban family Ćirić from Sremski Karlovci has given several outstanding intellectuals. With their spiritual, political and cultural activities, they left a significant mark in the history of the Serbian people in the second half of 19th century and the first half of 20th century. Its most prominent members were: dr Isidor Ćirić (1844-1893), the Secretary of Patriarchate and the National Church Secretary, Milan Ćirić (1845-1931), Novi Sad county presbyter, Irinej  Ćirić (1884-1955), Bishop of Timok and Bishop of Bačka, and Stevan Ćirić (1886-1955), the Minister of Education and the President of the National Assembly of the Kingdom of Yugoslavia. This thesis deals with the activities of the most prominent members of the Ćirić family who had shared a variety of interests along with their comprehensive education. Isidor Ćirić held the highest administrative positions in the Metropolitanate of Sremski Karlovci for over two decades, and at the same time, he was a member of the Serbian National and Church Assembly, as well as a member of Croatian and Hungarian Parliament. He was active in the literary field, and for this reason he was chosen to become a member of the Literary Department of Matica Srpska. His brother Milan was a long-term priest of the Assembly Church and Novi Sad county presbyter. At the same time, he was a catechist and a member of the Patronage of Novi Sad Grammar School, as well as a member of numerous eparchial administrative bodies. The biggest section of the thesis is dedicated to Bishop of Timok and Bishop of Bačka, Irinej, whose activity in the international church movements, as the representative of the Serbian Orthodox Church in the period between the two world wars, was immensely important and has been barely investigated so far. He had a key role in the World War Two, when he organized and led the action of saving several thousand children, mothers with infants and the elderly from the concentration camp Sárvár and when he helped the opening of the Children’s Hospital Ward in Novi Sad. Stevan Ćirić actively participated in the political life of the Kingdom of Yugoslavia in the period from 1934 to 1939, as the Minister of Education and the President of the National Assembly. He was extremely active in the work of Inter-parliamentary Union and Inter-parliamentary Little Entente. At the same time, he was the president of the Yugoslav Chess Association, a member of Matica Srpska, Rotary Club and many other societies.  Throughout the history of the Ćirić family we can get an insight into the life of a society as a whole in a certain historic period. The Ćirić family is a good example of a notable urban family which gave several prominent figures who assumed high positions in the society.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectПородица Ћирићsr
dc.subjectPorodica Ćirićsr
dc.subjectthe Ćirić familyen
dc.subjectСремски Карловциsr
dc.subjectКарловачка митрополијаsr
dc.subjectЕпархија бачкаsr
dc.subjectРација 1942sr
dc.subjectлогор Шарварsr
dc.subjectSremski Karlovcisr
dc.subjectKarlovačka mitropolijasr
dc.subjectEparhija bačkasr
dc.subjectRacija 1942sr
dc.subjectlogor Šarvarsr
dc.subjectSremski Karlovcien
dc.subjectMetropolitanate of Sremski Karlovcien
dc.subjectEparchy of Bačkaen
dc.subjectNovi Sad Raid 1942en
dc.subjectconcentration camp Sárvár.en
dc.titleЗнамените личности породице Ћирић из Сремскух Карловацаsr
dc.title.alternativeZnamenite ličnosti porodice Ćirić iz Sremskuh Karlovacasr
dc.title.alternativeNotable members of the Ćirić family from Sremski Karlovcien
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractКасаш, Aлександар; Бјелица, Слободан; Шимуновић-Бешлин, Биљана; Васин, Горан; Дракић, Гордана; Petković, Gordana; Znamenite ličnosti porodice Ćirić iz Sremskuh Karlovaca;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45146/Disertacija9415.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45147/IzvestajKomisije9415.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45146/Disertacija9415.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45147/IzvestajKomisije9415.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8200


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record