Show simple item record

Serblish as a Hybrid Language Among theTI Serbian Diaspora in Canada: Properties and Use

dc.contributor.advisorPrćić, Tvrtko
dc.contributor.otherMišić-Ilić, Biljana
dc.contributor.otherZvekić-Dušanović, Dušanka
dc.creatorДамјановски, Нела
dc.date.accessioned2017-05-31T12:24:34Z
dc.date.available2017-05-31T12:24:34Z
dc.date.available2020-07-03T14:20:09Z
dc.date.issued2013-09-12
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija14633863830375.pdf?controlNumber=(BISIS)100980&fileName=14633863830375.pdf&id=5640&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8194
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=100980&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije146338639403272.pdf?controlNumber=(BISIS)100980&fileName=146338639403272.pdf&id=5641&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractOva disertacija se usredsređuje na jezičke i vanjezičke opise srpsko-engleskog ili englesko-srpskog hibridnog jezika serbliša koji upotrebljavaju pripadnici mlađe generacije srpske dijaspore u Vankuveru. Tema zahvata oblast kontaktne i kontrastivne lingvistike, sociolingvistike, psiholingvistike i pragmatike i bavi se istražvanjem i opisom navedenog varijeteta na morfosintaksičkom, leksičkom (semantičkom i pragmatičkom), fonološkom i grafološkom nivou. Teorijsku podlogu ovog rada čine brojna proučavanja jezičkog kontakta sa lingvističkog, sociolingvističkog, pragmatičkog i psiholingvističkog aspekta, kako u svetu, tako i kod nas − u bivšoj Jugoslaviji i u Srbiji. Prvu fazu istraživanja predstavljalo je pilot-istraživanje koje je obuhvatilo pisane izvore na srpskom jeziku u Vankuveru, od kojih su najvažniji i najobimniji novine Kišobran koje su petnaest godina (od 1997. do 2012.) izlazile u Vankuveru. Podaci dobijeni ovim istraživanjem poslužili su kao osnova za sastavljanje upitnika za drugu fazu istraživanja. Analiza i opis serbliša kao varijeteta srpskog jezika zasniva se na građi dobijenoj u drugoj fazi istraživanja putem intervjua sa dvojezičnim ispitanicima i upitnika koji su ispitanici popunjavali. Prikupljena građa je analizirana i u odgovarajućim poglavljima predstavljena su svojstva ovog varijeteta na navedenim nivoima. Na kraju su izvedeni zaključci o svojstvima serbliša među pripadnicima mlađe generacije iseljenika, utvrđen je intenzitet i način uticaja engleskog jezika u konkretnoj kontaktnoj situaciji, ustanovljeni su slučajevi u kojima promene u jeziku nisu rezultat delovanja engleskog jezika, već nedovoljno naučenih aspekata srpskog jezika ili unutrašnjih tendencija u srpskom jeziku u matici i utvrđene su sličnosti i razlike u upotrebi jezika između dve ispitivane pogdrupe mlađe generacije govornika serbliša. Disertacije je podeljena u pet poglavlja. U prvom, uvodnom poglavlju dat je prikaz teme i ciljeva istraživanja i objašnjenje osnovnih termina. Drugo poglavlje daje prikaz teorijskih postavki istraživanja i pregled preovlađujućih stavova u literaturi. Metodi istraživanja, profil ispitanika, etički aspekti istraživanja, jezik na kojem je istraživanje vođeno, kao i prikupljanje i obrada podataka za korpus predstavljaju se u trećem poglavlju. U četvrtom poglavlju daje se analiza korpusa i diskusija dobijenih rezultata. U poslednjem, petom poglavlju daju se zaključna razmatranja sa rekapitulacijom rezultata istraživanja i implikacijama za dalja istraživanja.sr
dc.description.abstractThis dissertation focuses on a linguistic and extralinguistic description of the Serbian-English or English-Serbian hybrid language Serblish as used by the younger generation of the Serbian diaspora in Vancouver. It encompasses the domains of contact and contrastive linguistics, sociolinguistics psycholinguistics and pragmatics and analyeses and describes this language variety at the morphosyntactic, lexical (semantic and pragmatic), phonological and graphological levels. Numerous studies of language contact from the linguistic, sociolinguistic, pragmatic and psycholinguistic aspects conducted around the world, as well as in the former Yugoslavia and in Serbia form the theoretical framework of this dissertation. The first stage of the research was a pilot research of written sources in the Serbian language in Vancouver, the most important and extensive being the Kišobran newspaper published in Vancouver over 15 years (from 1997 to 2012). The data obtained in this pilot study formed the basis for creating a questionnaire to be used in the second stage of the research. The analysis and description of Serblish as a variety of the Serbian language is based on the material obtained in the second stage of the research through interviews with bilingual research participants and through a questionnaire filled out by the participants. The collected material was analyzed, and the properties of this variety are presented in the corresponding chapters for each linguistic level. Finally, conclusions were drawn about the properties of Serblish as used by the younger generations of immigrants, the intensity and ways of the influence of English in the given language contact situation were specified, cases were determined where the observed changes are not a result of English influence, but stem from imperfect learning or from internally motivated changes in the Serbian language in the home country, and similarities and differences in the use of the language between the two generations were determined. This dissertation is divided into five chapters. The first, introductory chapter outlines the topic and goals of the research, as well as introducing the basic terminology. The second chapter presents the theoretical framework of the research and reviews the prevailing perspectives in the literature. Research methods, profile of the research participants, ethical issues and language mode in the research, as well as gathering and processing the corpus material are presented in the third chapter. The focus of the the fourth chapter is an analysis of the corpus and a discussion of the obtained results. The final, fifth chapter provides concluding remarks, summarizing the research findings and outlining implications for further research.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectmeđujezički kontaktisr
dc.subjectlanguage contacten
dc.subjecthybrid languageen
dc.subjectSerblishen
dc.subjectgeneration 1en
dc.subject5en
dc.subjectsecond generationen
dc.subjectbilingualismen
dc.subjectVancouveren
dc.subjectCanadaen
dc.subjectSerbian diasporaen
dc.subjecthibridni jeziksr
dc.subjectserblišsr
dc.subjectgeneracija 1sr
dc.subject5sr
dc.subjectdruga generacijasr
dc.subjectdvojezičnostsr
dc.subjectVankuversr
dc.subjectKanadasr
dc.subjectsrpska dijasporasr
dc.titleSerbliš kao hibridni jezik među srpskom dijasporom u Kanadi: svojstva i upotrebasr
dc.title.alternativeSerblish as a Hybrid Language Among theTI Serbian Diaspora in Canada: Properties and Useen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractПрћић, Твртко; Мишић-Илић, Биљана; Звекић-Душановић, Душанка; Damjanovski, Nela; Серблиш као хибридни језик међу српском дијаспором у Канади: својства и употреба; Серблиш као хибридни језик међу српском дијаспором у Канади: својства и употреба;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45119/IzvestajKomisije9409.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45118/Disertacija9409.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45118/Disertacija9409.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45119/IzvestajKomisije9409.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8194


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record