Show simple item record

Izražavanje kauzalnosti u francuskom i srpskomjeziku

dc.contributor.advisorGudurić, Snežana
dc.contributor.otherAlanović, Milivoj
dc.contributor.otherVlahović, Ljubica
dc.contributor.otherSamardžija-Grek, Tatjana
dc.contributor.otherGudurić, Snežana
dc.creatorПоповић, Наташа
dc.date.accessioned2017-05-31T12:23:44Z
dc.date.available2017-05-31T12:23:44Z
dc.date.available2020-07-03T14:19:44Z
dc.date.issued2016-06-29
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija14592382727653.pdf?controlNumber=(BISIS)100366&fileName=14592382727653.pdf&id=5198&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8177
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=100366&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije14610566621814.pdf?controlNumber=(BISIS)100366&fileName=14610566621814.pdf&id=5399&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractУ овој дисертацији се бавимо семантичком категоријом каузалности у француском и српском језику превасходно са становишта синтаксе и семантике, односно утврђивањем инвентара и описом различитих синтаксичких поступака и лексичких средстава којима се ова категорија формализује у два посматрана језика. Циљ ове контрастивне студије је да се установе начини за изражавање каузалности, те да се систематизују структурне подударности, односно неподударности у француском и у српском језику, да се утврди степен семантичке еквиваленције између њих, као и да се укаже на најбоље могуће начине транспозиције семантичког односа експлицитне или имплицитне каузалности из једног посматраног језика у други. На теоријском плану, резултати истраживања требало би да употпуне постојећа лингвистичка сазнања везана за каузалне односе уопште, а посебно у француском и српском језику, док би се практичне импликације добијених резултата огледале како у области примењене лингвистике и у настави француског као страног језика, тако и у непосредној преводилачкој пракси.sr
dc.description.abstractU ovoj disertaciji se bavimo semantičkom kategorijom kauzalnosti u francuskom i srpskom jeziku prevashodno sa stanovišta sintakse i semantike, odnosno utvrđivanjem inventara i opisom različitih sintaksičkih postupaka i leksičkih sredstava kojima se ova kategorija formalizuje u dva posmatrana jezika. Cilj ove kontrastivne studije je da se ustanove načini za izražavanje kauzalnosti, te da se sistematizuju strukturne podudarnosti, odnosno nepodudarnosti u francuskom i u srpskom jeziku, da se utvrdi stepen semantičke ekvivalencije između njih, kao i da se ukaže na najbolje moguće načine transpozicije semantičkog odnosa eksplicitne ili implicitne kauzalnosti iz jednog posmatranog jezika u drugi. Na teorijskom planu, rezultati istraživanja trebalo bi da upotpune postojeća lingvistička saznanja vezana za kauzalne odnose uopšte, a posebno u francuskom i srpskom jeziku, dok bi se praktične implikacije dobijenih rezultata ogledale kako u oblasti primenjene lingvistike i u nastavi francuskog kao stranog jezika, tako i u neposrednoj prevodilačkoj praksi.sr
dc.description.abstractThis thesis examines the semantic category of causality in French and Serbian, primarily from the point of view of syntax and semantics, i.e. it provides an inventory and a description of different syntactic and lexical means by which this category is formalized in the two observed languages. The purpose of this contrastive study is to establish the ways of expressing causality, to systematize structural congruence, or rather incongruence in French and Serbian, to determine the degree of semantic equivalence between them, as well as to point to the best possible means of transposition of the semantic relation of explicit or implicit causality from one observed language into the other. At a theoretical level, the results of the research should contribute to the existing linguistic knowledge of causal relations in general, and particularly in French and Serbian. The results obtained should have considerable practical implications not only for applied linguistics, but also for teaching French as a foreign language, and for translation.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectкаузалностsr
dc.subjectkauzalnostsr
dc.subjectcausalityen
dc.subjectсинтаксаsr
dc.subjectсемантикаsr
dc.subjectфранцуски језикsr
dc.subjectсрпски језикsr
dc.subjectsintaksasr
dc.subjectsemantikasr
dc.subjectfrancuski jeziksr
dc.subjectsrpski jeziksr
dc.subjectsyntaxen
dc.subjectsemanticsen
dc.subjectthe French languageen
dc.subjecttheSerbian languageen
dc.titleИзражавање каузалности у француском и српскомјезикуsr
dc.title.alternativeIzražavanje kauzalnosti u francuskom i srpskomjezikusr
dc.title.alternativeExpressing causality in French and Serbianen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractГудурић, Снежана; Aлановић, Миливој; Влаховић, Љубица; Самарджија-Грек, Татјана; Гудурић, Снежана; Popović, Nataša; Izražavanje kauzalnosti u francuskom i srpskomjeziku;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/44992/Disertacija9392.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/44993/IzvestajKomisije9392.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8177


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess