Show simple item record

Sistem nastave ruskog jezika na nižem osnovnoškolskom uzrastu u srpskoj govornoj i sociokulturnoj sredini

dc.contributor.advisorĐukić, Mara
dc.contributor.otherKončarević, Ksenija
dc.contributor.otherStefanović, Marija
dc.creatorАјџановић, Наташа
dc.date.accessioned2017-05-31T12:23:19Z
dc.date.available2017-05-31T12:23:19Z
dc.date.available2020-07-03T14:22:46Z
dc.date.issued2016-06-07
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija145709035124738.pdf?controlNumber=(BISIS)100169&fileName=145709035124738.pdf&id=5026&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8159
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=100169&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije145709036438984.pdf?controlNumber=(BISIS)100169&fileName=145709036438984.pdf&id=5027&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractЦиљ рада јесте да се на основу теоријско- пројективне и емпиријске анализе теоријски заснује систем наставе руског језика и то у његовој препаративној, оперативној и евалуационој димензији. Дато истраживање усмерено је на сагледавање типолошких одлика система наставе руског језика у јединству његових конституенти у нижим разредима основне школе и у том склопу начела лингводидактичког обликовања свих компонената макроструктуре уџбеника, при чему није изостављена ни његова метаструктура: приручници за наставнике и радне свеске. Кад је реч о курикулуму, имамо у виду све његове димензије, посебно екстензитет, интензитет и редослед наставних садржаја.sr
dc.description.abstractCilj rada jeste da se na osnovu teorijsko- projektivne i empirijske analize teorijski zasnuje sistem nastave ruskog jezika i to u njegovoj preparativnoj, operativnoj i evaluacionoj dimenziji. Dato istraživanje usmereno je na sagledavanje tipoloških odlika sistema nastave ruskog jezika u jedinstvu njegovih konstituenti u nižim razredima osnovne škole i u tom sklopu načela lingvodidaktičkog oblikovanja svih komponenata makrostrukture udžbenika, pri čemu nije izostavljena ni njegova metastruktura: priručnici za nastavnike i radne sveske. Kad je reč o kurikulumu, imamo u vidu sve njegove dimenzije, posebno ekstenzitet, intenzitet i redosled nastavnih sadržaja.sr
dc.description.abstractThe goal of this paper is to, on the grounds of projective and empirical analysis, build the system of Russian language teaching in its preparational, operational and evaluational dimensions. The research is oriented toward comprehension of typological features of teaching system within the sum of its constituents in lower grades, as well as the principles of lingvodidactic shaping of all the components of macrostructure and metastructure of a textbook, including teacher manuals and workbooks. When it comes to curriculum, the author kept in mind all of its aspects, especially extensity, intensity and sequencing of educational content.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectнижи основношколски узрастsr
dc.subjectniži osnovnoškolski uzrastsr
dc.subjectlower primary-school levelen
dc.subjectnastavaruskog jezikasr
dc.subjectnastavni plan i programsr
dc.subjectudžbenik ruskog jezikasr
dc.subjectudžbenički kompletsr
dc.subjectmakrostruktura udžbenikasr
dc.subjectRussian languageteachingen
dc.subjectcurriculumen
dc.subjectRussian languagetextbooken
dc.subjecttextbook setsen
dc.subjecttextbookmacrostructureen
dc.subjectнаставаруског језикаsr
dc.subjectнаставни план и програмsr
dc.subjectуџбеник руског језикаsr
dc.subjectуџбенички комплетsr
dc.subjectмакроструктура уџбеникаsr
dc.titleСистем наставе руског језика на нижем основношколском узрасту у српској говорној и социокултурној срединиsr
dc.title.alternativeSistem nastave ruskog jezika na nižem osnovnoškolskom uzrastu u srpskoj govornoj i sociokulturnoj sredinisr
dc.title.alternativeRussian Language Teaching on Lower PrimarySchool Level in Serbian Language andSociocultural Environmenten
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЂукић, Мара; Кончаревић, Ксенија; Стефановић, Марија; Ajdžanović, Nataša; Sistem nastave ruskog jezika na nižem osnovnoškolskom uzrastu u srpskoj govornoj i sociokulturnoj sredini;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45852/Disertacija9374.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45853/IzvestajKomisije9374.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record