Show simple item record

dc.creatorJanjić, Ivana
dc.date.accessioned2017-05-22T11:59:54Z
dc.date.available2017-05-22T11:59:54Z
dc.date.available2020-07-03T14:19:08Z
dc.date.issued2016-12-21
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8078
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija148230548854979.pdf?controlNumber=(BISIS)103988&fileName=148230548854979.pdf&id=7119&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=103988&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije148230549476738.pdf?controlNumber=(BISIS)103988&fileName=148230549476738.pdf&id=7120&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractPredmet doktorske disertacije je analiza fonetskih i morfoloških grešaka načinjenih prilikom učenja rumunskog jezika kao stranog jezika na Univerzitetu u Novom Sadu od školske 2010/11. do školske 2015/16. godine na nivoima A1 i A2. Korpus čine testovi završnih ispita, kolokvijuma i usmenih delova ispita 159 studenata sa različitih studijskih grupa. Cilj rada je sistematizovanje grešaka prema fonetskim i morfološkim nivoima i tipovima i opisivanje grešaka prema uzrocima njihovog nastajanja. Rad je podeljen na tri glavne celine. Prva celina sadrži predmet, cilj i zadatke istraživanja, zatim metode i tehnike istraživanja, kao i izvore za korpus. Druga celina započinje teorijskim okvirom, a nastavlja se pregledom postojeće relevantne literature o učenju stranog jezika, razmatranjem razloga za učenje stranog jezika, kao i uloge profesora u procesu učenja. Posebno su predstavljene greške u učenju stranih jezika. Treća celina odnosi se na samu analizu dobijene građe, grešaka i interpretaciju dobijenih rezultata. Ova celina podeljena je na dva veća poglavlja koja se bave fonetskom i morfološkom analizom grešaka. U okviru poglavlja koje se bavi fonetskim greškama obrađene su sledeće oblasti: samoglasnici, diftonzi, triftonzi, alternacija samoglasnika, suglasnici, glasovne grupe ge, gi, ghe, ghi, ci, ce, chi, che, kao i alternacija suglasnika. U okviru drugog poglavlja, koje se bavi morfološkim greškama, obrađene su sledeće oblasti: pogrešna upotreba imenica, pogrešna upotreba određenog i neodređenog člana, greške u upotrebi zamenica (lične zamenice u nominativu i akuzativu, povratno-refleksivne zamenice, pokazne zamenice), greške u upotrebi prideva i greške u upotrebi brojeva. U pomenutom poglavlju obrađena su i glagolska vremena (prezent, perfekat, futur I i kolokvijalni futur), kao i lični (konjunktiv i imperativ) i nelični glagolski načini (infinitiv i particip sa aktivnim značenjem). Na kraju poglavlja obrađeni su i predlozi (la i în). Budući da su nastavni proces pratile promene koje se odnose na primenu modernih tehnologija u učenju stranog jezika i otklanjanju grešaka, deo našeg istraživanja je posvećen i tome. Rezultati analize pokazali su da je najveći broj identifikovanih grešaka zapravo na morfološkom nivou, ali da fonetske greške predstavljaju prepreku u učenju rumunskog jezika. U najvećem broju primera ustanovili smo da su greške unutarjezičkog karaktera, ali i da su studenti primenjivali strategije transfera iz maternjeg ili nekog drugog stranog jezika koji znaju. Namera nam je bila da ukažemo na koje gramatičke kategorije profesori, ali i studenti, moraju da obrate pažnju prilikom učenja rumunskog kao stranog jezika i koji su nedostaci nastavnog procesa. Rezultati istraživanja će se koristiti u nastavi rumunskog jezika kao stranog i Fonetska i morfološka analiza grešaka u učenju rumunskog jezika kao stranog jezika mogu pomoći u kreiranju posebnog kurikuluma. Greške se u dobroj meri mogu eliminisati korišćenjem posebnih metoda i vežbi, kao i inovacija u procesu nastave, jer je motivacija za učenje jezika mnogo veća.sr
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectfonetikasr
dc.subjectmorfologijasr
dc.subjectrumunski jezik kao strani jeziksr
dc.subjectnivoi A1 i A2sr
dc.subjectanaliza grešakasr
dc.titleFonetska i morfološka analiza grešaka u učenju rumunskog jezika kao stranog jezikasr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЈањић, Ивана; Фонетска и морфолошка анализа грешака у учењу румунског језика као страног језика; Фонетска и морфолошка анализа грешака у учењу румунског језика као страног језика;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/44806/IzvestajKomisije9293.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/44807/Disertacija9293.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/44806/IzvestajKomisije9293.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/44807/Disertacija9293.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8078


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record