Show simple item record

Konkurentnost Jablaničkog okruga kao turističke destinacije

dc.contributor.advisorĐeri, Lukrecija
dc.contributor.otherKošić, Kristina
dc.contributor.otherĐeri, Lukrecija
dc.contributor.otherBlešić, Ivana
dc.contributor.otherDragin, Aleksandra
dc.contributor.otherMarinoski, Naume
dc.creatorСтаменковић, Предраг
dc.date.accessioned2017-05-14T21:04:09Z
dc.date.available2017-05-14T21:04:09Z
dc.date.available2020-07-03T13:40:30Z
dc.date.issued2017-04-12
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8065
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija148517238962615.pdf?controlNumber=(BISIS)104139&fileName=148517238962615.pdf&id=7186&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=104139&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije148517240589778.pdf?controlNumber=(BISIS)104139&fileName=148517240589778.pdf&id=7187&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractДестинацијска конкурентност  има  све  значајнију  улогу  у  локалном економском развоју, док су  перспективе  њеног унапређења, посебно значајне за неразвијене регионе попут Јабланичког округа.  У докторској дисертацији је извршен преглед владајућих ставова из литературе о конкурентности туристичких дестинација, и дата су тумачења водећих модела дестинацијске конкурентности,  индекса конкурентности  –  TTCI, модела  Ritchie & Crouch као и модела Dwyer & Kim.  Детаљно је приказана ресурсна основа туризма Јабланичког округа, кроз преглед и тумачење географског положаја, природно-географских карактеристика, друштвено-географских карактеристика као и материјалне базе посматраног подручја. Кроз методолошки део, извршен је приказ инструмената, процедура и узорачког оквира истраживања. Резултати истраживања су потврдили, делимично потврдили или оповргнули постављене истраживачке хипотезе што је пропраћено одговарајућом дискусијом. На крају дисертације су дати предлози будућих истраживања, и изнете идеје за мотивисање интерних стејкхолдера за покретањем промена ради повећања конкурентности туристичке дестинације Јабланички округ.sr
dc.description.abstractDestinacijska konkurentnost  ima  sve  značajniju  ulogu  u  lokalnom ekonomskom razvoju, dok su  perspektive  njenog unapređenja, posebno značajne za nerazvijene regione poput Jablaničkog okruga.  U doktorskoj disertaciji je izvršen pregled vladajućih stavova iz literature o konkurentnosti turističkih destinacija, i data su tumačenja vodećih modela destinacijske konkurentnosti,  indeksa konkurentnosti  –  TTCI, modela  Ritchie & Crouch kao i modela Dwyer & Kim.  Detaljno je prikazana resursna osnova turizma Jablaničkog okruga, kroz pregled i tumačenje geografskog položaja, prirodno-geografskih karakteristika, društveno-geografskih karakteristika kao i materijalne baze posmatranog područja. Kroz metodološki deo, izvršen je prikaz instrumenata, procedura i uzoračkog okvira istraživanja. Rezultati istraživanja su potvrdili, delimično potvrdili ili opovrgnuli postavljene istraživačke hipoteze što je propraćeno odgovarajućom diskusijom. Na kraju disertacije su dati predlozi budućih istraživanja, i iznete ideje za motivisanje internih stejkholdera za pokretanjem promena radi povećanja konkurentnosti turističke destinacije Jablanički okrug.sr
dc.description.abstractDestination competitiveness plays an increasingly important role in local economic development, and the prospects of its  improvement are  particularly significant for the underdeveloped regions like the Jablanica District. Doctoral dissertation  inspected the ruling positions  from   the literature on the  competitiveness of tourist destinations, and  gave  interpretation  of leading  models  of destination competitiveness, like index of   competitiveness  -  TTCI, model   Ritchie & Crouch and model Dwyer & Kim.  Detailed  display of Jablanica district  tourism resource  base was given, through review and interpretation of  geographical location, natural and geographical characteristics, socio-geographical characteristics as the material base of the observed area. Through methodological part, presentation of the instruments, procedures and sampling research frame, was given. Research results have confirmed, partially confirmed or denied the proposed research hypotheses  as  accompanied by a corresponding discussion. At the end  of the dissertation,  suggestions for future research, and set out ideas for  motivating the  internal stakeholders to initiate changes  in order to increase  the competitiveness of tourist  destination of Jablanica district are provided.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Природно-математички факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectЈабланички округsr
dc.subjectJablanički okrugsr
dc.subjectJablanica districten
dc.subjectthe competitiveness of the destinationen
dc.subjecttouristsen
dc.subjectinternal stakeholdersen
dc.subjectконкурентност дестинацијеsr
dc.subjecttуристиsr
dc.subjectинтерни стејкхолдериsr
dc.subjectkonkurentnost destinacijesr
dc.subjectturistisr
dc.subjectinterni stejkholderisr
dc.titleКонкурентност Јабланичког округа као туристичке дестинацијеsr
dc.title.alternativeKonkurentnost Jablaničkog okruga kao turističke destinacijesr
dc.title.alternativeThe competitiveness of Jablanica district as a tourist destinationen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractЂери, Лукреција; Мариноски, Науме; Кошић, Кристина; Ђери, Лукреција; Блешић, Ивана; Драгин, Aлександра; Stamenković, Predrag; Konkurentnost Jablaničkog okruga kao turističke destinacije;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/37387/IzvestajKomisije9272.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/37388/Disertacija9272.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record