Show simple item record

Availability concept in defining of the efficent auxiliary equipment maintenance in surface mining.

dc.contributor.advisorJovančić, Predrag
dc.contributor.otherTanasijević, Miloš
dc.contributor.otherBugarić, Uglješa
dc.creatorĐurić, Radiša D.
dc.date.accessioned2017-04-29T21:50:35Z
dc.date.available2017-04-29T21:50:35Z
dc.date.available2020-07-03T09:11:02Z
dc.date.issued2016-05-30
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4868
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8014
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15271/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=1025271783
dc.description.abstractОцена расположивости представља основну компоненту у инжењерском управљању опремом. Расположивост је свеобухватни концепт који представља меру употребног квалитета техничких система, који садржи читаву серију парцијалних индикатора који се односе на време у раду и време у отказу система као и на његову функционалну погодност. Ова дисертација даје структурну анализу парцијалних индикатора као и развој модела њихове синтезе на ниво расположивости. Поменути подаци имају хибридни карактер (измерени и експертски добијени) и њихова интеграција и синтеза је остварена коришћењем фази пропозиције и фази закључивања. Овакав приступ омогућава оцену техничког система у смислу доношења одлука у циљу процене преосталих могућности машина и оптимизације трошкова животног циклуса. Одржавање оријентисано ка расположивости је унапређење концепта поузданости. Одржавање оријентисано ка поузданости у овој дисертацији је представљено кроз математичку релацију која описује очекивано време настанка отказа гусеничног механизма код булдозера у функцији садржаја прашине (SiO2) тј. у односу на интензитет хабања. Ова релација је базирана на подацима о отказима гусеничног механизма и на карактеристикама стенског материјала у смислу интензитета трошења горњих ролни на механизму...sr
dc.description.abstractAvailability evaluation is one of basic components for engineering asset management. Availability is overall concept representing measurement for quality of service level of analyzed engineering system, which contains series of partial indicators related to time in operation and time for maintenance activities and functional properties of the system. This article describes analysis and structuring of partial indicators, as well as development of model for their synthesis to the level of availability. Mentioned data are of hybrid character (measured and experts judgment), hence the fuzzy inference model is suggested for their processing and integration into the availability. This approach provided possibility for evaluation of a technical system in sense of decision making about remaining capabilities and optimization of life cycle costs...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Рударско-геолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectуправљање опремомsr
dc.subjectAsset managementen
dc.subjectMaintenance engineeringen
dc.subjectAvailabilityen
dc.subjectFuzzy inferenceen
dc.subjectData collectionen
dc.subjectBulldozeren
dc.subjectинжењерство одржавањаsr
dc.subjectрасположивостsr
dc.subjectфази закључивањеsr
dc.subjectприкупљање податакаsr
dc.subjectбулдозерsr
dc.titleКонцепт расположивости при дефинисању ефикасног одржавања помоћне механизације на површинским коповимаsr
dc.title.alternativeAvailability concept in defining of the efficent auxiliary equipment maintenance in surface mining.en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЈованчић, Предраг; Танасијевић, Милош; Бугарић, Угљеша; Ђурић, Радиша Д.; Koncept raspoloživosti pri definisanju efikasnog održavanja pomoćne mehanizacije na površinskim kopovima;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15268/Radisa_Djuric_Referat_RGF.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15267/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record