Show simple item record

Bucket wheel excavators boom length optimization in function of slopes stability and effectiveness of operation on the Serbian lignite open cast mines

dc.contributor.advisorČebašek, Vladimir
dc.contributor.otherČebašek, Vladimir
dc.contributor.otherGojković, Nebojša
dc.contributor.otherJovančić, Predrag
dc.contributor.otherŠubaranović, Tomislav
dc.creatorPetrović, Branko M.
dc.date.accessioned2017-04-22T09:36:25Z
dc.date.available2017-04-22T09:36:25Z
dc.date.available2020-07-03T09:10:59Z
dc.date.issued2016-07-12
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7967
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4851
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15187/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=1025294311
dc.description.abstractRotorni bageri su mašine koje se u današnje vreme najviše primenjuju u procesu masovne eksploatacije uglja zahvaljujući, pre svega, nizu tehničkoeksploatacionih prednosti u odnosu na druge vrste bagera. Raznovrsni rudarsko-tehnički zahtevi otkopavanja doprineli su razvoju nekoliko tipova ovih mašina, tako da svaki od njih ima svoje prednosti i nedostatke u odnosu na drugi tip. Predmet istraživanja u disertaciji odnosi se na izbor optimalne konstrukcije strele bagera i njene usaglašenosti sa uslovima radne sredine koji će vladati na površinskim kopovima lignita Srbije, imajući u vidu složene uslove eksploatacije (velika dubina sinklinalnog zaleganja uglja, neophodnost selektivnog rada, prisutnost nepovoljnih materijala sa stanovišta stabilnosti kosina i dr.). Polazeći od činjenice da još uvek ne postoji opšte prihvaćena metodologija određivanja optimalne dužine strele rotornog bagera, kao i njenog uticaja na konstrukciju bagera, u disertaciji je definisana celokupna metodologija istraživanja navedenog problema uz analizu i sistematizovanje dosadašnjih saznanja i rezultata istraživanja u ovoj oblasti. Pri izradi doktorske disertacije korišćene su metode modeliranja strele bagera, modeliranja radne sredine i modeliranja rada mehanizacije uz primenu realnih podataka sa površinskih kopova R.B. KOLUBARA i terenskih merenja dinamičkog ponašanja bagera u radu. Implementacija ovako koncipirane metodologije optimizacije dužine strele rotornih bagera u funkciji stabilnosti kosina, pri otkopavanju lignita Srbije, omogućila bi znatno pouzdanija rešenja, kako same konstrukcije bagera tako i geometrije kopa, tj. njegovih zahtevanih visina i uglova nagiba, uz bolje ekonomske i ekološke učinke...sr
dc.description.abstractBucket wheel excavators (BWE) are machines that are nowadays the most frequently used in the mass mining of coal, thanks to, more than all, a series of technical and exploitation advantages over other types of excavators. A variety of mining and technical mining requirements contributed to development of several types of these machines, so that each of them has its advantages and disadvantages compared to other type. The subject of the thesis relates to the selection of the optimal excavator boom and its compliance with the conditions of the working environment, which will prevail on the opencast lignite mines in Serbia, having in mind the complex mining conditions (great depth of synclinal coal dipping, the necessity of selective operation, the presence of unfavorable material from the standpoint of slope stability, etc.). Starting from the fact that there is still no generally accepted methodology for determining the optimum length of BWE boom, as well as its impact on the structure of the excavator, the thesis defines the overall research methodology of this issue to the analysis and systematization of current knowledge and research results in this area. In this thesis were used modeling methods of excavator boom, working environment modeling and modeling of operating machinery with the use of real data from the opencast mines of MB KOLUBARA and field measurements of the dynamic behavior of excavator during operation. Implementation of such designed methodology for optimization of BWE’s boom length in the function of slope stability, during excavation of lignite excavation in Serbia, would allow significantly more reliable solutions, both the structure and geometry of the mine, i.e. its required heights and angle of inclination, with better economic and environmental effects...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Рударско-геолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectpovršinski kopsr
dc.subjectopen piten
dc.subjectparametri blokasr
dc.subjectkapacitetsr
dc.subjectrotorni bagersr
dc.subjectstrela bagerasr
dc.subjectgeomehanikasr
dc.subjectstabilnost kosinasr
dc.subjectekonomijasr
dc.subjectblock parametersen
dc.subjectcapacityen
dc.subjectbucket wheel excavatoren
dc.subjectexcavators boom lengthen
dc.subjectgeomechanicsen
dc.subjectslope stabilityen
dc.subjecteconomyen
dc.titleOptimizacija dužine strele rotornih bagera u funkciji stabilnosti kosina i efektivnosti rada na površinskim kopovima lignita Srbijesr
dc.title.alternativeBucket wheel excavators boom length optimization in function of slopes stability and effectiveness of operation on the Serbian lignite open cast minesen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЧебашек, Владимир; Гојковић, Небојша; Јованчић, Предраг; Чебашек, Владимир; Шубарановић, Томислав; Петровић, Бранко М.; Оптимизација дужине стреле роторних багера у функцији стабилности косина и ефективности рада на површинским коповима лигнита Србије; Оптимизација дужине стреле роторних багера у функцији стабилности косина и ефективности рада на површинским коповима лигнита Србије;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15246/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15247/Branko_Petrovic_Referat_RGF.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15247/Branko_Petrovic_Referat_RGF.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15246/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_7967


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record