Show simple item record

Energy optimization in the adaptation of industrial buildings

dc.contributor.advisorKrstić-Furundžić, Aleksandra
dc.contributor.otherKrstić-Furundžić, Aleksandra
dc.contributor.otherVaništa-Lazarević, Eva
dc.contributor.otherMarić, Igor
dc.creatorStojković, Milena
dc.date.accessioned2017-04-22T09:34:09Z
dc.date.available2017-04-22T09:34:09Z
dc.date.available2020-07-02T16:23:16Z
dc.date.issued2016-11-07
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7949
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4827
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15149/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513083537
dc.description.abstractРад испитује потенцијал индустријских објеката изграђених на територији Београда пре Другог светског рата за пренамену у пословне. Преглед досадашњих студија промене функције индустријског наслеђа даје ограничене смернице о томе која грана индустрије има објекте најпогодније за функцију пословања. Такође, пракса квалитетне заштите и енергетске оптимизације у процесима адаптације индустријских објеката у Србији још увек није установљена. Основном хипотезом рада је постављено да се одабиром одговарајућих мера унапређења омотача и унутрашњости индустријских објеката могу створити адекватни услови визуелног и топлотног комфора за функцију пословања уз ниске енергетске захтеве. Кроз у раду успостављену методологију и критеријуме оцене подобности адаптације могуће је установити који типови индустријских објеката су најподобнији са становишта промене функциje у пословање. Прегледом анализа може се установити које мере енергетске оптимизације би могле створити адекватне услове унутрашње климе, као и задовољити термичке стандарде нове функције. У теоријском делу рада анализом функционалних захтева пословних зграда, прегледом актуелних закона и правилника, као и захтева система сертификације објеката, установљене су референтне вредности потрошње енергије и услова комфора канцеларијског простора. Према овим смерницама и захтевима успостављени су критеријуми оцене подобности индустријских објеката за пренамену у фукцију пословања. Анализом адаптираних објеката у Лондону, оцењен је потенцијал различитих типологија индустријских објеката за пренамену у енергетски ефикасне и еколошки одрживе пословне објекте. Преглед индустријског наслеђа Београда дат је по гранама индустрије за коју су оригинално грађени. Објекти су класификовани према тренутној функцији и карактеристикама значајним за енергетску оптимизацију. Након класификације, усвојена су два референтна модела, са репрезентативним карактеристикама београдског индустријског наслеђа, на којима су тестиране мере енергетске оптимизције...sr
dc.description.abstractThe research behind the thesis is focused on establishing the potential for industrial buildings built in Belgrade prior to World War II to be reused as offices. Current literature on the topic provides only limited information on which type of industrial buildings is most suited for adaptation into offices. In addition, in Serbia, the practice of building preservation, which would include energy optimisation, is yet to be established. The main research hypothesis states that, with the adequate improvement of the fabric and the interior of existing industrial buildings, it is possible to create comfortable internal conditions with a low energy demand. Through the selected methodology and assessment criteria, it is possible to establish which types of industrial building are best suited for office use. And, through analyses, it could be established which energy optimization measures are likely to create most comfortable internal conditions, as well as meet the current regulations for the new function. Energy and internal comfort requirements of office buildings have been established through the analyses of functional requirements of office buildings, and through a thorough review of the current regulations and the criteria of building certification systems. According to the above requirements, the adaptation potential of industrial buildings has been established. Through the analyses of London case studies, the thesis assesses the potential of different industrial typologies to be reused as energy efficient offices. Belgrade’s industrial heritage has been classified according to the type of industry it originally belonged to, as well as its potential eligibility for adaptation into offices. Two reference models, with representative characteristics of Belgrade’s industrial heritage, have been adopted for further analysis. Through computer simulations, the impact of individual envelope-improvement strategies, natural ventilation and the reduction of artificial lighting due to daylighting availability, have been assessed. The analyses covered different ways of integration of renewable energy systems, and their potential impact on building’s total energy demand. Thermal analyses have been conducted using IES-VE software. DIVA for Rhino was used for daylighting simulations. Renewable energy simulations were conducted using RETScreen software...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectиндустријски објектиsr
dc.subjectindustrial buildingsen
dc.subjectадаптацијаsr
dc.subjectпословне зградеsr
dc.subjectенергетска ефикасностsr
dc.subjectadaptationen
dc.subjectoffice buildingsen
dc.subjectenergy efficiencyen
dc.titleЕнергетска оптимизација у адаптацији идустријских објекатаsr
dc.title.alternativeEnergy optimization in the adaptation of industrial buildingsen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractКрстић-Фурунджић, Aлександра; Ваништа-Лазаревић, Ева; Крстић-Фурунджић, Aлександра; Марић, Игор; Стојковић, Милена; Energetska optimizacija u adaptaciji idustrijskih objekata;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/552/Milena_Stojkovic_Ocena_Referat_AF.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/551/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record