Show simple item record

Inheritance and expression of genes involved in resistance of sunflower Helianthus annuus L.) to downy mildew

dc.contributor.advisorRadović, Svetlana
dc.contributor.otherStamenković-Radak, Marina
dc.contributor.otherMaksimović, Vesna
dc.contributor.otherPanković, Dejana
dc.creatorĆurčić, Nataša Ž.
dc.date.accessioned2017-04-22T09:33:46Z
dc.date.available2017-04-22T09:33:46Z
dc.date.available2020-07-03T08:05:42Z
dc.date.issued2016-09-29
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7945
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4830
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15158/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=1025142450
dc.description.abstractУ раду је испитан начин наслеђивања отпорности према патотипу пламењаче 730 код три популације сунцокрета. Инбред линија сунцокрета Ha26S, која је осетљива на патотип пламењаче 730, је укрштена са линијама JM8, Ha338 и Ha26R које су донори гена Pl за отпорност према пламењачи. Након укрштања (Ha26SxJM8) произведене су 73 F3 фамилије које су у овом испитивању коришћене као прва популација на којој је испитан начин наслеђивања отпорности према патотипу 730 пламењаче. Другу популацију чини 75 F3 фамилија које су добијене из укрштања (Ha26SxHa338) а трећу популацију чине 73 F3 фамилије добијене из укрштања (Ha26SxHa26R). Отпорност линија и њиховог F3 потомства на пламењачу су анализирани на нивоу: процене отпорности користећи технику инокулације целог семена (примарна инфекција), као и процене отпорности на молекуларном нивоу. Све биљке на којима није дошло до спорулације оцењене су као отпорне. У првој популацији, од свих оцењених F3 фамилија 52 фамилије су биле отпорне, док је 21 фамилија била осетљива. Резултати теста отпорности у другој популацији показали су да је од свих оцењених F3 фамилија, 56 фамилија било отпорно а 19 фамилија су осетљиве према патотипу 730 пламењаче. У трећој популацији 54 F3 фамилије оцењене су као отпорне а 19 као осетљиве. Резултати теста су потврдили да однос раздвајања отпорних и осетљивих F3 фамилија одговара односу 3 : 1 у све три испитиване популације. На основу добијених резултата потврђено је да је отпорност на патотип пламењаче 730 контролисана једним геном. F3 фамилије су анализиране и на молекуларном нивоу користећи неколико PCR маркер система. Начин наслеђивања, тј однос раздвајања за неколико маркера за аналоге гена отпорности (Resistance Gene Analogues) и маркера CAPS, у три испитиване популације сунцокрета тестиран је χ2 тестом. Тестирана је хипотеза да је однос RGA маркера у наслеђивању доминанто рецесиван, односно да је однос добијених фенотипова 3:1. Према добијеним резултатима ова хипотеза је прихватљива за све маркере RGA осим за HaP1R и то само у случају популације у којој је коришћена ЈМ8 линија сунцокрета као донор гена Pl6. У све три испитиване популације сви остали маркери се уклапају у доминатно – рецесиви тип наслеђивања, односно раздвајали су се у односу 3:1, без обзира на родитељске линије које су биле извори гена Pl. Mаркери CAPS су се увек раздвајали у односу 1:2:1, односно наслеђују се кодоминантно. Један од циљева овог рада је био да се утврди распоред доминантних хаплотипова RGA и кодоминантних CAPS маркера на ,,линкејџʼʼ мапама Pl6 региона сунцокрета у популацијaма сунцокрета које су коришћене за мапирање. На ,,линкејџʼʼ мапама добијеним на три испитиване популације за мапирање доминантних хаплотипова RGA и кодоминантних CAPS маркера, испитивани маркери су распоређени на генетичкој дистанци од ~5 до ~12 cM. Упркос разликама које постоје између мапа, распоред локуса и "линкиџ" раздаљине анализираних маркера су добро одржаване између мапа добијеним за три различите мапирајуће популације...sr
dc.description.abstractThe inheritance of resistance to race 730 of sunflower downy mildew, in three mapping populations, was investigated in this thesis. Sunflower inbred line Ha26S, who is susceptible to sunflower downy mildew race 730 was crossed with lines JM8, Ha338 and Ha26R donors of Pl resistance genes for resistance to downy mildew. After crosses (Ha26SxJM8) 73 F3 families produced. These families were used as the first population for evaluation the inheritance of resistance to race 730 of sunflower downy mildew. The second populations represents 75 F3 families that were produced from the initial cross (Ha26SxHa338), and third population consists of 73 F3 families that were produced from the initial cross (Ha26SxHa26R). Resistance of lines and their F3 progeny to downy mildew were analyzed using the whole seedling inoculation technique (primary infection) as well as on a molecular level. All the plants who did not have symptoms of sporulation were evaluated as resistant. In the first population of all estimated F3 families 52 families were resistant, while 21 families were susceptible. In the second population results of the test of resistance have shown that of all the estimated F3 families, 56 families were resistant while 19 families are susceptible to downy mildew race 730. In the third population 54 F3 families were evaluated as resistant and 19 as susceptible. The results of the χ2 test confirmed that the segregation ratio of resistant to susceptible F3 families fit a 3:1 ratio in all examined mapping populations. The data confirm that the resistance to downy mildew race 730 is controlled by a single gene. The same material was studied on a molecular level by several PCR marker system. The inheritance of resistance i.e. the segregation of several RGA markers and CAPS markers in three mapping populations was tested by χ2 test. We tested the hypothesis that the ratio of RGA markers in inheritance is dominant / recessive, or that the obtained ratio of phenotypes fit a 3: 1. According to the results, this hypothesis is acceptable for all markers except for the HaP1R, only in the case of the mapping population who containing JM8 sunflower line as the donor of Pl6 gene. In all of three examined populations all other markers fit into the dominant - recessive type of inheritance, segregated in a 3:1 ratio, without regardless of the parental lines that were the sources of Pl genes. CAPS markers always segregated in a 1:2:1 ratio, i.e. have kodominant type of inheritance. One of the goals of this study was to determine the distribution of dominant haplotypes RGA and codominant CAPS markers on linkage maps of Pl6 genomic region in three sunflower mapping population. On linkage mapps determined in three sunflower mapping population, dominant haplotypes RGA and codominant CAPS markers are arranged on the genetic distance of ~ 5 to ~ 12 cM. Despite the differences that exist between maps, the loci order and linkage distances are well maintained between maps obtained for three different mapping population. Based on obtained results it can be concluded that codominant CAPS markers for the resistance of sunflower to downy mildew race 730 can be used in marker assisted selection for this trait, regardless of the parental lines used as sources of resistance genes...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Биолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectсунцокретsr
dc.subjectsunfloweren
dc.subjectPlasmopara halstediien
dc.subjectmolecular markersen
dc.subjectPl6 locusen
dc.subjectsecondary infectionen
dc.subjectgene expressionen
dc.subjectPlasmopara halstediisr
dc.subjectмолекуларни маркериsr
dc.subjectPl6 геномски регионsr
dc.subjectсекундарна инфекцијаsr
dc.subjectекспресија генаsr
dc.titleНаслеђивање и експресија гена укључених у отпорност сунцокрета (Heliathus annuus L.) према пламењачиsr
dc.title.alternativeInheritance and expression of genes involved in resistance of sunflower Helianthus annuus L.) to downy mildewen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractРадовић, Светлана; Максимовић, Весна; Панковић, Дејана; Стаменковић-Радак, Марина; Ћурчић, Наташа Ж.; Nasleđivanje i ekspresija gena uključenih u otpornost suncokreta (Heliathus annuus L.) prema plamenjači;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/1145/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/1146/IzvestajKomisije8310.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record