Show simple item record

Теорија модела и егзактност научног представљања

dc.contributor.advisorPerović, Slobodan
dc.contributor.otherKamerer, Eva
dc.contributor.otherĆirković, Milan
dc.contributor.otherArageorgis, Aristidis
dc.creatorStojanović, Milutin
dc.date.accessioned2017-04-17T15:00:54Z
dc.date.available2017-04-17T15:00:54Z
dc.date.available2020-07-03T09:54:49Z
dc.date.issued2016-11-18
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7925
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4824
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15141/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=528270743
dc.description.abstractМодели играју централну улогу у многим начним контекстима, што чини теорију модела једном од фокалних тачака савремене филозофије науке. Тема ове докторске дисертације је постепено конституисање теорије модела током последњих пола века, почевши са напуштањем програма логичког позитивизма и пионирским радовима Супеса и других аутора. Семантички приступ научним конструктима, који је наследио доминантну позицију у савременом разумевању науке, резултовао је у оштром истицању модела присутних у науци. Ипак, реконструкција научних конструката и научног резоновања помоћу математике, која је уобичајена алатка семантичког приступа, производи многе потешкоће, посебно оне везане за нучну праксу и примену научних теорија. Ја ћу тврдити да, упркос значајним предностима добивеним семантичком моделском ревоулицијом, реконструисање науке формалним средствима је у крајњој линији узалудно, првенствено зато што анализа научне праксе открива да се, чак и у најегзактнијим наукама, математика употребљава на ограничен и апроксимативан начин, погодно прилагођен специфичним научним потребама датог случаја. Ослањајући се на анализе које откривају импровизирајући карактер модела и науке уопште, покушаћемо заправо да ојачамо схватање модела као главних сазнајних и представљачких инструмената модерне науке. Главни циљ ове дисертације биће да обједини разнолике критике семантичке ортодоксије, у циљу да пружи јединствени приступ научног моделовања усмерен на праксу. Ово ћемо покушати да постигнемо путем развијања приступа заснованог на појму сличности, истовремено чувајући с моделима повезане увиде семантичког приступа и примењујући функционалистичку анализу модела. Овим методом, надамо се, дистанцираћемо се од ограничавајућих формализама и развити оквир способан да прихвати и научну когнитивну реалност, наиме њен ''људски аспект'', и њену методолошку отворност коју толико ценимо...sr
dc.description.abstractModels play a central role in many scientific contexts, which makes model theory one of the focal points of the contemporary philosophy of science. The topic of this doctoral thesis is the gradual constitution of model theory during the last half-century, starting with the abandonment of the logical positivism program and the pioneering works of Suppes and others. The succeeding semantic approach, which resulted in emphasis of scientific models, grew to the dominant contemporary position in understanding science. However, reconstruction of scientific constructs and scientific reasoning by mathematics, the common tool of the semantic approach, spawns many difficulties, specifically the ones related to the scientific practice and the application of scientific theories. I will argue that, in spite of the significant advantages gained with the semantic model-revolution, reconstructing science by formal tools is futile, most notably on the grounds that practice-analysis reveals that, even in the most exact sciences, mathematics is used in limited and approximating ways, suitably adapted to the specific scientific needs at hand. We‘ll build on the analyses revealing the improvising character of models and science in general, and try to strengthen the conception of models as the main cognitive and representational instruments of modern science. Our main goal will be to unify diverse critiques of the semantic orthodoxy, in order to give a unitary, practice-oriented account of modeling in science. We'll try to accomplish this by evolving similarity-based approach in such a way as to preserve model related insights of the sematic approach and by employing a functionalistic analysis of models. This way, we hope, we'll distance ourselves from the restrictive formalisms and develop a framework able to accommodate both scientific cognitive reality, notably its human aspect, and her methodological openness we so much cherish....en
dc.formatapplication/pdf
dc.languageen
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179041/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectмоделиsr
dc.subjectmodelsen
dc.subjecttheoriesen
dc.subjectthe semantic approachen
dc.subjectmathematical reconstructionen
dc.subjectidealization and approximationen
dc.subjectthe practice turnen
dc.subjectscientific representationen
dc.subjectmethodological opennessen
dc.subjectunified model theoryen
dc.subjectnaturalistic epistemologyen
dc.subjectсемантички приступsr
dc.subjectматематичка реконструкцијаsr
dc.subjectидеализација и апроксимацијаsr
dc.subjectзаокрет ка праксиsr
dc.subjectнаучно представљањеsr
dc.subjectметодолошка отвореностsr
dc.subjectобједињена теорија моделаsr
dc.subjectнатуралистичка епистемологија...sr
dc.titleModel theory and exactness of scientific representationsr
dc.title.alternativeТеорија модела и егзактност научног представљањаen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПеровић, Слободан; Камерер, Ева; Ћирковић, Милан; Aрагеоргис, Aристидис; Стојановић, Милутин;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25704/IzvestajKomisije8300.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25703/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record