Show simple item record

Speech and language development at children with intracranial hemorrhage at birth

dc.contributor.advisorGolubović, Slavica
dc.contributor.otherGolubović, Slavica
dc.contributor.otherKašić, Zorka
dc.contributor.otherSimić, Miroslav
dc.creatorŽivković, Zorica R.
dc.date.accessioned2017-04-17T15:00:24Z
dc.date.available2017-04-17T15:00:24Z
dc.date.available2020-07-03T09:31:52Z
dc.date.issued2016-09-26
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7911
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4791
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15086/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48832527
dc.description.abstractПрема извештају публикованом од стране Института за Медицину у Сједињеном Америчким Државама, стопа превремено рођене а самим тим ризичне деце је повeћана за више од 30 процената у последње две декаде. У Европи 5-10% деце рађа се пре времена. Проспективно и лонгитидунално праћење ове популације, показује да та деца у каснијем узрасту имају неуроразвојне поремећаjе у знатно већој мери од опште популације. У овом истраживању праћене су две групе деце, са церебралном парализом и интракранијалном хеморагијом првог и другог степена. Константовано је да последњих 40 година нема значајних промена у погледу учесталости церебралне парализе и да је њена превенција за сада недовољно ефикасна. Учесталост у свету варира од 0,5 до 6% (промила), у просеку се креће 2 до 3% на 1000 рођених, 2 до 3 детета су су са церебралном парализом. Интракранијална крварења првог и другог степена често се називају и тзв. некомпликована крварења и ретко узрокују трајне моторичке и когнитивне дефиците, док према неким ауторима 30% ове деце испољава неки неуроразвојни поремећај. Ово истраживање је обухватило проспективно праћење говорно-језичког развоја 62–је новорођенчади до навршене треће године живота. Сва деца су била пацијенти Специјалне болнице ѕа церебралну парализу и развојну неурологију у Београду. Половину узорка (31) су чинила новорођенчад код којих је дијагностикована интракранијална хеморагија првог и другог степена (I /II). Деца су у нашу установу дошла са постављеном дијагнозом (ултразвук) и упућена су на праћење психомоторног развоја. Друга половина узорка (31) била су високо ризична деца, која су вођена као церебрално угрожена деца, или заостајење у психомоторном развоју а код свих (31) је до треће године пре или касније у нашој установи потврђена дијагноза церебрална парализа...sr
dc.description.abstractAccording to the report published by the Institute of Medicine (U.S), the rate of prematurely born children, therefore children born with riscs, has increased more than 30 percent in the last two decades. In Europe, 5-10% of children are born prematurely. Prospective and longitudinal study of this population shows that number of preterm children with neurodevelopmental disorders at later age is significantly greater than in the general population. This study observed two groups of children, children with cerebral palsy and children with intracranial hemorrhage of first and second degree. It has been concluded that in the last 40 years, there has been no significant changes in the incidence of cerebral palsy and that its prevention is not efficient enough, for now. The incidence in the world ranges from 0.5 to 6% (per thousand), on average from 2 to 3% per 1000 births, 2 to 3 children are born with cerebral palsy. Intracranial hemorrhage of first and second degree, often referred to as uncomplicated hemorrhage, rarely causes permanent motor and cognitive deficits, while according to some authors, 30% of these children manifest some neurodevelopmental disorders. This study included a prospective followup of speech and language development of 62 newborns up to the age of three. All of the children were patients of the Special Hospital for Cerebral Palsy and Developmental Neurology in Belgrade. Half of the sample (31) consisted of infants who were diagnosed with intracranial hemorrhage of first and second degree I/II. These children came to our institution with established diagnosis (ultrasound), and they were referred for psychomotor development monitoring. The other half of the sample (31) were children born with highrisk, they were administered as cerebrally compromised, or children with a delay in psychomotor development, all of these children (31) were diagnosed with cerebral palsy until their third year...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацијуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectинтракранијална хеморагија I/IIsr
dc.subjectintracranial hemorrhage I/IIen
dc.subjectцеребрална парализаsr
dc.subjectпрелингвална фазаsr
dc.subjectпрве речиsr
dc.subjectречникsr
dc.subjectквалитет изговораsr
dc.subjectcerebral palsyen
dc.subjectprelingual phasesen
dc.subjectthe first wordsen
dc.subjectvocabularyen
dc.subjectpronunciation qualityen
dc.titleГоворно језички развој код деце са интракранијалним крварењем на рођењуsr
dc.title.alternativeSpeech and language development at children with intracranial hemorrhage at birthen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractГолубовић, Славица; Голубовић, Славица; Кашић, Зорка; Симић, Мирослав; Живковић, Зорица Р.; Govorno jezički razvoj kod dece sa intrakranijalnim krvarenjem na rođenju;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20365/IzvestajKomisije8267.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20364/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record