Show simple item record

Verbal and nonverbal executive functions in children with learning difficulties

dc.contributor.advisorGligorović, Milica
dc.contributor.otherJapundža-Milisavljević, Mirjana
dc.contributor.otherLakić, Aneta
dc.creatorBuha, Nataša S.
dc.date.accessioned2017-04-17T15:00:22Z
dc.date.available2017-04-17T15:00:22Z
dc.date.available2020-07-03T09:31:47Z
dc.date.issued2016-09-14
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7908
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4783
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15074/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48843023
dc.description.abstractРани основношколски узраст представља изразито динамичан период у коме се одиграва значајан напредак у развоју бројних когнитивних способности и вештина које су неопходне за адекватан школски успех. То је уједно и период када известан број деце испољава сметње у учењу. С обзиром на то да се у основи тешкоћа у учењу налазе различити фактори, циљ ове дисертације је утврђивање односа између нивоа развоја егзекутивних функција и сметњи у учењу код деце млађег школског узраста (III и IV разреда). Узорак истраживања чини 114 ученика типичног интелектуалног развоја, оба пола, који похађају трећи (48,2%) и четврти разред (51,8%) основне школе. Узраст испитаника се креће у распону од 8,7-10,8 година (AS=9,80; SD=0,57). Анализом различитих развојних способности које су предуслов развоја академских вештина, применом Акадија теста и критеријума одступања за једну и више стандардних девијација, утврђено је да тешкоће у различитим областима испољава 18,4% деце. Анализом нивоа развоја егзекутивних функција код деце са сметњама у учењу, утврђено је да су они знатно лошији у домену вербалног планирања. Ниво развоја базичних егзекутивних функција (и вербалних и невербалних) код ове деце је такође нижи, али само у односу на децу чија су постигнућа на Акадија тесту у равни горње границе или изнад просека (за дати узорак). Остварују и знатно нижа постигнућа у домену невербалног планирања, али само у односу на децу која остварују најбоља постигнућа на Акадија тесту...sr
dc.description.abstractEarly school years represent a highly dynamic period of significant progress in development of numerous cognitive abilities and skills which are essential for adequate academic success. This is also a period when a number of children manifest learning difficulties. Considering the fact that there are different factors lying behind the learning difficulties, the aim of this disertation is to determine the relationship between developmental level of executive functions and learning difficulties in population of younger school-aged children. Sample consists of 114 students with typical intellectual development, of both gender, attending third (48,2%) and forth grade (51,8%) of primary school. The age of participants ranges between 8,7-10,8 years (M=9,80; SD=0,57). Analysis of various developmental abilities that are necessary for academic success, assessed by means of Acadia test with cutoff criteria of one standard deviation, showed that 18,4% of children have difficulties in various developmental areas. Analysis of developmental level of executive functions in children with learning difficulties, determined that they lag behind their peers in verbal planning skills. Their basic executive functions (verbal and nonverbal) are also lower, but only compared with children whose developmental achievements are in the range of upper level of average or above average (for a given sample). In the domain of nonverbal planning skills, their scores are also lower, but only compared with children with highest developmental achievements...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацијуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectсметње у учењуsr
dc.subjectlearning difficultiesen
dc.subjectегзекутивне функцијеsr
dc.subjectмлађи школски узрастsr
dc.subjectтипична популацијаsr
dc.subjectАкадија тест развојних способностиsr
dc.subjectexecutive functionsen
dc.subjectyounger school-aged childrenen
dc.subjecttypical populationen
dc.subjectAcadia Test of Developmental Abilitiesen
dc.titleВербални и невербални аспекти егзекутивних функција код деце са сметњама у развојуsr
dc.title.alternativeVerbal and nonverbal executive functions in children with learning difficultiesen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractГлигоровић, Милица; Лакић, Aнета; Јапунджа-Милисављевић, Мирјана; Буха, Наташа С.; Verbalni i neverbalni aspekti egzekutivnih funkcija kod dece sa smetnjama u razvoju;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20338/IzvestajKomisije8260.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20337/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20338/IzvestajKomisije8260.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20337/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_7908


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record