Show simple item record

Biomonitoring of heavy metals in areas polluted by mining and metallurgical activities using the fruit species: wild blackberry, grapevine, vineyard peach and apple

dc.contributor.advisorDimitrijević, Mile
dc.contributor.otherAlagić, Slađana
dc.contributor.otherMilić, Snežana
dc.contributor.otherTošić, Snežana
dc.creatorNujkić, Maja M.
dc.date.accessioned2017-04-17T15:00:12Z
dc.date.available2017-04-17T15:00:12Z
dc.date.available2020-07-03T09:17:35Z
dc.date.issued2016-09-29
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7905
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4775
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15059/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48840207
dc.description.abstractRudarsko-metalurški postupci proizvodnje obojenih metala, pre svega bakra, prepoznati su kao glavni izvor teških metala u ţivotnoj sredini i to najĉešće preko atmosfere, putem suve ili mokre depozicije. Zbog toga je jako vaţno da se proceni nivo kontaminacije teškim metalima u zoni dejstva zagaĊivaĉa. Sadrţaj teških metala (bakra, cinka, olova, arsena, kadmijuma, nikla) odreĊivan je u uzorcima površinskog sloja zemljišta i voćnih vrsta (divlja kupina - Rubus fruticosus L., vinova loza - Vitis vinifera L varijetet Tamjanika, vinogradarska breskva - Prunus persica L. Batech i jabuka - Malus spp.) sa osam lokacija razliĉito udaljenih od Rudarsko-topioniĉarskog basena Bor (Istoĉna Srbija). Sadrţaj teških metala u zemljištu i biljnim organima (koren, stablo/grana, list, plod), odreĊeni metodom ICP-OES (optiĉka emisiona spektrometrija sa induktivno spregnutom plazmom), omogućio je da se proceni kvalitet ţivotne sredine u urbano industrijskim i ruralnim oblastima Bora koje su izloţene zagaĊenju iz rudarskometalurškog kompleksa. Za statistiĉku evaluaciju dobijenih rezultata korišćene su metode: Pirsonova korelaciona analiza, hijerarhijska klaster analiza, analiza glavnih komponenata i dvofaktorska ANOVA. Pored toga odreĊeni biološki faktori i faktori obogaćenja elementima korišćeni su u proceni nivoa kontaminacije. Generalno, najveće zagaĊenje teškim metalima (kako zemljišta, tako i biljaka) detektovano je na lokacijama najbliţim topionici, kao i na pravcu dominantnih vetrova. Statistiĉke analize su pokazale da sadrţaj teških metala u zemljištu i ispitivanim voćnim vrstama uglavnom potiĉe iz zagaĊenog vazduha, izuzev Ni koji je uglavnom geohemijskog porekla. Voćne vrste pokazale su dobru toleranciju na visoke koncentracije teških metala (ĉak i na fitotoksiĉnom nivou) u svojim tkivima, naroĉito u korenu. Pri tome, znaĉajniji, vidljivi simptomi toksiĉnosti nisu uoĉeni. Zemljište je najviše zagaĊeno bakrom, ali su i drugi metali prisutni u visokim koncentracijama...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Технички факултет, Борsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectbiomonitoringsr
dc.subjectbiomonitoringen
dc.subjectteški metalisr
dc.subjectICP – OESsr
dc.subjectdivlja kupunasr
dc.subjectvinova lozasr
dc.subjectvinogradarska breskvasr
dc.subjectjabukasr
dc.subjectheavy metalsen
dc.subjectICP – OESen
dc.subjectwild blackberryen
dc.subjectgrapevineen
dc.subjectvineyard peachen
dc.subjectappleen
dc.titleBiomonitoring teških metala u oblastima zagađenim rudarsko-metalurškim aktivnostima korišćenjem voćnih vrsta: divlja kupina, vinova loza, vinogradarska breskva i jabukasr
dc.title.alternativeBiomonitoring of heavy metals in areas polluted by mining and metallurgical activities using the fruit species: wild blackberry, grapevine, vineyard peach and appleen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractДимитријевић, Миле; Aлагић, Слађана; Тошић, Снежана; Милић, Снежана; Нујкић, Маја М.; Биомониторинг тешких метала у областима загађеним рударско-металуршким активностима коришћењем воћних врста: дивља купина, винова лоза, виноградарска бресква и јабука; Биомониторинг тешких метала у областима загађеним рударско-металуршким активностима коришћењем воћних врста: дивља купина, винова лоза, виноградарска бресква и јабука;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16909/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16910/bg_Maja_Nujkic_referat_TFB.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16909/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16910/bg_Maja_Nujkic_referat_TFB.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_7905


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record