Show simple item record

Quality evaluation of digital topographic maps

dc.contributor.advisorBožić, Branko
dc.contributor.otherNestorov, Ivan
dc.contributor.otherKilibarda, Milan
dc.contributor.otherProtić, Dragutin
dc.contributor.otherKrunić, Nikola
dc.creatorDrobnjak, Siniša M.
dc.date.accessioned2017-04-17T14:59:14Z
dc.date.available2017-04-17T14:59:14Z
dc.date.available2020-07-03T08:29:08Z
dc.date.issued2016-09-27
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7892
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4795
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15093/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513746578
dc.description.abstractКвалитет просторних података представља скуп њихових карактеристика које одражавају способност просторних података да испуне одређене, унапред формулисане захтеве и/или захтеве који се подразумевају. Сврха описивања квалитета просторних података је да омогући поређење и избор података који најбоље одговара потребама, примени или захтевима корисника. Комплетан опис квалитета једног податка ће подстицати дељење, размену и коришћење одговарајућих скупова просторних података. У овом раду се, на основу теоријских разматрања и спроведеног експеримента, оцењује квалитет дигиталних топографских карата и дефинише оптимална методологија њеног испитивања и оцењивања, која се може применити на целокупан размерни низ дигиталних топографских, прегледнотопографских и географских карата издања Војногеографског института. Поред дефинисања оптималног методолошког поступка за оцену квалитета просторних података дигиталних топографских карата разрађени су облици и обим оцене квалитета у различитим етапама производног процеса израде дигиталних топографских карата. Теоријска разматрања укључују, анализу савремених достигнућа у области контроле квалитета и њене стандардизације, преглед најзачајнијих стандарда дизајнираних за оцену квалитета просторних података дигиталних карата. Дисертацијом се предлаже коришћење методологије, која се заснива на међународном стандарду ISO 19157. Просторни подаци који се израђују у Војногеографском институту (ВГИ), организовани су у Централној Геопросторној бази података. Она представља основу за генерисање свих дигиталних топографских карата целокупног размерног низа топографских карата који се производе у ВГИ-у. Због тога један део дисертације садржи кратак опис модела и организације просторних података у оквиру Централне Геопросторне базе података, где су описани концептуални, логички и физички модели просторних података...sr
dc.description.abstractThe quality of spatial data represent a set of characteristics that reflect to their ability to spatial data to fulfill certain, pre-formulated requirements and/or requirements are considered. The purpose of describing the quality of spatial data is to facilitate the comparison and selection of dataset best suited to application needs or user requirements. A complete description of the data quality shall encourage the sharing, exchange and use of appropriate spatial datasets. This paper, based on theoretical considerations and completing the experiment, analyze the quality of digital topographic maps and define the optimal methodology for its testing and evaluation, which can be applied to the entire range of digital topographic, overview-topographic and geographic maps of Military Geographical Institute. In addition, to defining the optimal methodological procedure for analyzing spatial data quality digital topographic maps were developed forms and scope of the analysis of quality in the various stages of the production process of making digital topographic maps. Theoretical considerations include analysis of contemporary developments in the field of quality control and its standardization, the most significant review of standards designed to analyze the quality of spatial data in digital maps. Dissertation proposes the use of the methodology, which is based on the International standard ISO 19157. Spatial data that are produced in the Military Geographical Institute, organized in Central geospatial database. It is the basis for the generation of digital topographic maps of the entire scale series of topographic maps produced in MGI. Therefore, one chapter of the dissertation contains a brief description of the model and organization of spatial data within the Central Geospatial database, where they described the conceptual, logical and physical models of spatial data...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Грађевински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectОцена квалитетаsr
dc.subjectQuality evaluationen
dc.subjectЦентрална Геопросторна база податакаsr
dc.subjectДигитална топографска картаsr
dc.subjectСтандардизацијаsr
dc.subjectISO 19157 стандардsr
dc.subjectCentral Geospatial databasesen
dc.subjectDigital topographic mapen
dc.subjectStandardizationen
dc.subjectISO 19157 standarden
dc.titleОцена квалитета дигиталних топографских каратаsr
dc.title.alternativeQuality evaluation of digital topographic mapsen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractБожић, Бранко; Крунић, Никола; Килибарда, Милан; Несторов, Иван; Протић, Драгутин; Дробњак, Синиша М.; Ocena kvaliteta digitalnih topografskih karata;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/4144/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/4145/IzvestajKomisije8271.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record