Show simple item record

Modifiers of deverbal nouns ; Модификаторы сушествитрлых производные от глаголов

dc.contributor.advisorKovačević, Borko
dc.creatorNerandžić-Čanda, Lidija P.
dc.date.accessioned2017-04-10T13:55:57Z
dc.date.available2017-04-10T13:55:57Z
dc.date.available2020-07-03T12:45:14Z
dc.date.issued2016-09-01
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7867
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4763
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15035/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48768783
dc.description.abstractПредмет овог рада јесте морфолошко – синтаксичка и делом семантичка анализа девербативних именица у савременом српском језку. Будући да неке класе девербативних именица, а на првом месту праве глаголске именице, могу да поседују синтаксичке и семантичке особине које се преклапају са синтаксичким и семантичким особинама глагола од којих су настале, истражили смо како се понашају модификатори оваквих именица. Рад се бави анализом и класификацијом модификатора девербативних именица, као и описом окружења у ком се појављују, односно њиховом дистрибуцијом уз девербативне именице. Посебно занимљиво питање, због глаголског порекла ових именица, јесте утврђивање именичког/глаголског карактера њихових модификатора, односно да ли се уз девербативне именице, и уз које класе ових именица, појављују изразито именички модификатори, или и неки изразито глаголски модификатори. Корпус је ексцерпиран из две врсте извора. Први извор су електронски медији у писаном облику (pescanik.net, www.e-novine.com, htp://blog.b92.net) a поједине примере из електронских издања дневне штампе преузели смо из Корпуса савременог српског језика Математичког факултета у Београду. Други извор грађе чине примери из ,,Знакова поред пута“ Ива Андрића, као репрезента књижевног језика. Издвојени модификатори су табеларно разврстани на врсте речи, односно на тип јединице и њено лексичко језгро, затим на конституентски облик, а потом на синтаксичку функцију.sr
dc.description.abstractThe subject of this paper is morphological - syntactic and partly semantic analysis of deverbal nouns in the modern Serbian Language. Since some classes of deverbal nouns, firstly real gerund, may own a syntactic and semantic characteristics that overlap with syntactic and semantic properties of the verb from which they originate, we investigated behavior of the modifiers of these nouns. The paper is about the analysis and classification of modifiers of deverbal nouns of the context in which they appear, and their distribution with deverbal nouns. Particularly interesting question, simply because of the origin of these verbal nouns, is to determinate noun/verbal character of the modifiers, i.e. whether distinctive noun modifiers appear with deverbal nouns or some extreme verbal modifiers and with what classes of these nouns. Corpus was is excepionated from two types of sources. The first source is electronic media in written form (pescanik.net, www.e- novine.com, htp://blog.b92.net) and some examples are taken from the electronic edition of daily newspapers taken from the Corpus of Contemporary Serbian language from the Faculty of Mathematics in Belgrade. The second source consist of examples from “Signs by the Roadside” Ivo Andric, as a representative of the literary language. Featured modifiers are tabulated based on word classes i.e. type of unit, its lexical nucleus, the constituent form, and syntactic function.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectмодификаториsr
dc.subjectmodifiersen
dc.subjectдевербативне именицеsr
dc.subjectтип јединицеsr
dc.subjectконституенски обликsr
dc.subjectсинтаксичка функцијаsr
dc.subjectdeverbal nounsen
dc.subjecttype uniten
dc.subjectconstituent formen
dc.subjectsyntactic functionen
dc.titleМодификатори девербативних именицаsr
dc.title.alternativeModifiers of deverbal nouns ; Модификаторы сушествитрлых производные от глаголовen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractКовачевић, Борко; Неранджић-Чанда, Лидија П.; Modifikatori deverbativnih imenica;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32376/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32377/IzvestajKomisije8166.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32376/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32377/IzvestajKomisije8166.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_7867


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record