Show simple item record

Contemporary research of author's lyrics in secondary school teaching ; Современные исследования авторской лирики в обучении в средней школе

dc.contributor.advisorMrkalj, Zona
dc.contributor.otherJovanović, Aleksandar
dc.contributor.otherPetrović, Predrag
dc.creatorMilovanović, Svetlana
dc.date.accessioned2017-04-10T13:55:50Z
dc.date.available2017-04-10T13:55:50Z
dc.date.available2020-07-03T10:09:39Z
dc.date.issued2016-09-02
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4730
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7856
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14983/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48762383
dc.description.abstractЦиљ ове докторске дисертације је да допринесе развијању ученичких компетенција при читању, доживљавању и тумачењу ауторске лирике у средњошколској настави. Тема је актуелна, поставка рада сложена; пружа теоријски оквир, критичку анализу и истраживања научног и уметничког садржаја пренесеног на дидактичко-педагошку матрицу. Полазећи од методичког контекста и актуелних методичких приступа настави лирике, сагледане су специфичности наставне комуникације с поезијом. Указује се на претпоставке савремене наставе која као таква једино и може да „придобије” младог читаоца  ученика за читање, доживљавање и тумачење поезије. Акценат је на значењској димензији текста чији се вишеслојни и вишезначни поетски свет непосредно доживљава и критички вреднује само кроз истраживачко и стваралачко поступање. У раду су представљена свеобухватна методолошка полазишта и осмишљени су методички (припремни, мотивациони, истраживачки) поступци. На конкретним примерима песама одабраних аутора заснивају се методичке интерпретације с коментарима које показују како се са ученицима средњошколског узраста може засновати суверена, научно заснована, наставна интерпретација поетског текста. Технички, рад се састоји из седам целина.sr
dc.description.abstractThe goal of this doctorаl thesis is to contribute to the improvement of student competencies in reading, experiencing and interpreting the author’s lyrics in secondary school teaching. The topic is current, the structure of the thesis is complex; it provides a theoretical frame, a critical review and the research of the scientific and artistic content transferred to the pedagogical and didactic matrix. Taking a methodical context and a contemporary methodical approach to the teaching of lyrics into account, the specifics of the communication between teaching and lyrics are considered. Being crucial in capturing a young reader’s (student’s) attention for reading, experiencing and interpreting lyrics, the assumptions of contemporary teaching have been highlighted. The emphasis lies on the semantic dimension of the text whose multilayered poetic world of multiple meanings is being experienced directly whereas critically appraised solely through exploratory and creative acting. The thesis comprises comprehensive methodological starting points and conceived methodical (preparational, motivational and exploratory) procedures. Methodical interpretations with statements of opinions are based on particular poems of chosen poets thus proving the possibility of attaining an impartial, scientifically based teaching interpretation of the poetic text with students in secondary schools. The thesis consists of 7 parts.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectауторска лирикаsr
dc.subjectauthor’s lyricsen
dc.subjectsecondary school teachingen
dc.subjectliterary communicationen
dc.subjectmethodical approachen
dc.subjectinterpretationen
dc.subjectсредњошколска наставаsr
dc.subjectлитерарна комуникацијаsr
dc.subjectметодички приступиsr
dc.subjectинтерпретацијаsr
dc.titleСавремена истраживања ауторске лирике у средњошколској наставиsr
dc.title.alternativeContemporary research of author's lyrics in secondary school teaching ; Современные исследования авторской лирики в обучении в средней школеen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМркаљ, Зона; Јовановић, Aлександар; Петровић, Предраг; Миловановић, Светлана; Savremena istraživanja autorske lirike u srednjoškolskoj nastavi;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28633/IzvestajKomisije8134.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28632/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28633/IzvestajKomisije8134.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28632/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_7856


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record