Show simple item record

Basic academic skills of children with developmental coordination disorder

dc.contributor.advisorNikolić, Snežana
dc.contributor.otherNikolić, Snežana
dc.contributor.otherIlić-Stošović, Snežana
dc.contributor.otherKrstić, Nadežda
dc.contributor.otherĐorđević, Srboljub
dc.creatorNišević, Snežana D.
dc.date.accessioned2017-04-10T13:55:17Z
dc.date.available2017-04-10T13:55:17Z
dc.date.available2020-07-03T09:31:44Z
dc.date.issued2016-09-30
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7847
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4769
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15045/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48845071
dc.description.abstractУ савременој педагошкој пракси, веома је актуелна расправа о концепту неочекиваних тешкоћа у неким областима развоја, учења и адаптације са којима се суочавају деца у периоду поласка у школу и у првим годинама школовања. Ови проблеми се у стручној литератури означавају као специфични, неуроразвојни поремећаји. Са друге стране, моторичке функције, као мост преко кога се одвија стицање искустава, међуљудска комуникација, психосоцијални развој личности, током развојног периода могу бити значајан индикатор когнитивног функционисања. Дефицити у моторичком функционисању код деце имају значајне последице на њихова академска постигнућа и истовремено утичу на поремећај уклапања у ширу и ужу социјалну средину. И поред тога се, у контексту неуроразвојних поремећаја, још увек мањи значај придаје едукацији покрета и третману моторичких поремећаја. Развојни поремећај координације или неспретност код деце, који, пре свега због учесталости јављања и придружених сметњи, представља значајно стање детињства, последњих година привлачи све већу пажњу истраживача. Основни циљ овог истраживања је испитивање повезаности развојних поремећаја координације и квантитета и квалитета усвојених базичних академских вештина (читања, писања и рачунања) код деце млађег школског узраста. Интенција истраживања је да покаже значај и потребу дефинисања и установљавања методологије детекције, дијагностике и интервенције према деци са развојним поремећајима координације у процесу образовања...sr
dc.description.abstractIn contemporary pedagogical practice, it is actual discusion on the concept of unexpected difficulties in some areas of development, learning and adaptation faced by children in the period starting school and the first years of schooling. These problems are recognized in the literature as specific, neurodevelopmental disorders. On the other hand, the motor functions is a bridge for taking place the acquisition of experience, interpersonal communication, psychosocial development. It may be a significant indicator of cognitive functioning during the developmental period. The motor functioning deficits in children have significant effects on their academic achievements and have influence to the fitting disorder in narrow and wider social environment at the same time. Nevertheless, in the context of neurodevelopmental disorders, still less importance given to education movement and treatment of motor disorders. The growing interest of researchers attracted a developmental coordination disorder or clumsiness in movement which is an important condition of childhood due to the frequency of occurrence and associated disorders. The main goal of this research was to examine the connection between developmental coordination disorders and the quantity and quality of the adopted basic academic skills of reading, writing and computing in younger school age children in regular schools. Also we reviewed presence of the forms of support which are given to these children. The intention of the research was to show the importance and necessity of defining and establishing the methodology for the detection, diagnosis and intervention of children with developmental coordination disorders in the education process...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languageen
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацијуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectнеуроразвојни поремећајsr
dc.subjectneurodevelopmental disorderen
dc.subjectразвојни поремећај координацијеsr
dc.subjectчитањеsr
dc.subjectписањеsr
dc.subjectрачунањеsr
dc.subjectеколошки приступsr
dc.subjectмоторички развојsr
dc.subjectdevelopmental coordination disorderen
dc.subjectreadingen
dc.subjectwritingen
dc.subjectcomputingen
dc.subjectecological approachen
dc.subjectmotor skills developmenten
dc.titleБазичне академске вештине деце са развојним поремећајем координацијеsr
dc.title.alternativeBasic academic skills of children with developmental coordination disorderen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractНиколић, Снежана; Ђорђевић, Србољуб; Крстић, Надежда; Илић-Стошовић, Снежана; Николић, Снежана; Нишевић, Снежана Д.; Bazične akademske veštine dece sa razvojnim poremećajem koordinacije;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20316/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20317/IzvestajKomisije8171.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20316/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20317/IzvestajKomisije8171.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_7847


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record