Show simple item record

Forming of structural elements of architectural objects using recycled fiber reinforced polymer

dc.contributor.advisorGlišić, Milan
dc.contributor.otherOkrajnov-Bajić, Ruža
dc.contributor.otherRadojević, Vesna
dc.contributor.otherObradović, Radojko
dc.creatorGrbić, Miodrag
dc.date.accessioned2017-04-10T13:52:17Z
dc.date.available2017-04-10T13:52:17Z
dc.date.available2020-07-02T16:22:57Z
dc.date.issued2016-07-12
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4725
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7826
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14976/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513082257
dc.description.abstractДокторска теза теоријски се позиционира у пољу трансдициплинарног истраживања савремених пројектантских пракси у области архитектонског конструктерства, а представља научно истраживање о употреби рециклираних материјала као чинилаца композита који се може употребити као арматура или неки други елемент при формирању конструктивних елемената архитектонских објеката и могућности примене у ових материјала у пракси. Овакви резултати истраживања подразумевају унапређење пројектовања и реализације конструкција, као и склопова архитектонских објеката кроз увођење нових композитних материјала, а у функцији остварења еколошког квалитета зграда који је у складу са препорукама за одрживи развој грађења. Циљ истраживања је успостављање практичних релација између постојећих података о композитним материјалима, постојеће регулативе која дефинише оквир употребе композита и експерименталног истраживања композита од полимера ојачаног рециклираним влакнима. Општа методолошка теоријска позиција овог истраживања је базирана на научној методологији и користи компаративне методе као пoступак упоређивања истих или сродних појава или утврђивања њихове сличности и разлика међу њима, аналитички и математички метод који поставља релације а што се проверава кроз експериментални метод ради потврде добијених карактеристичних параметара, али и обрнуто потврђује адекватност примене композитног материјала који је експериментално испитан. У првом делу истраживања постављен је теоријски оквир рада, анализирани су референтни извори који дају увид у поље формирања композита, карактеристика композита, употребе, као и могућности имплементације рециклираних материјала у процес производње композита а нарочито композита од полимера ојачаних влакнима...sr
dc.description.abstractTheoretical position of Doctoral Dissertation is situated in transdisciplinary research area of contemporary design practices in the field of structural engineering in architecture and it presents the scientific research about the use of recycled materials as factors of composite which can be used as a reinforcement bar or some other element in forming structural elements of architectural objects, and features an application of these materials in practice. The results of research include improving the design and realisation of construction, and structures of architectural objects, through introduction of new composite materials which encourage ecological quality of the building, which is in accordance with recommendations for sustainable construction. The aim of this research is to establish a practical relationship between existing composite materials data, the existing regulatory framework which defines the use of composite and experimental research of recycled fiber reinforced polymer composite. Methodological approach of this research was based on a scientific methodology and use comparative method as a comparison process of the same or related phenomena, or establishing similarities and differences among them. Analytical and mathematical method we use to define a relation between them, which can be verified with experimental methods which confirms the obtained characteristic parameters and vice versa that confirm adequacy of composite material that is experimentally tested. In the first part of the research the theoretical framework is set, references which provide insight in a field of composite formation where analysed as well as characteristic of composites, use of composites, and opportunities for implementing recycled materials in the manufacturing process of the composites, especially for fibre reinforced polymer composites. First, thesis define composite, its structure and applied materials, then it analyzes properties of polymer composites reinforced with fibres composted of material from primary production. Then, related data about materials which are suitable for recycling and use in production of composites from recycled materials are analysed...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectПолимериsr
dc.subjectPolymersen
dc.subjectкомпозитиsr
dc.subjectвлакнаsr
dc.subjectрециклажа (екологија)sr
dc.subjectконструкцијаsr
dc.subjectтехнологијаsr
dc.subjectархитектураsr
dc.subjectcompositsen
dc.subjectfibersen
dc.subjectrecycling (ecology)en
dc.subjectconstructionen
dc.subjecttechnologyen
dc.subjectarchitectureen
dc.titleФормирање конструктивних елемената архитектонских објеката употребом полимера ојачаних рециклираним влакнимаsr
dc.title.alternativeForming of structural elements of architectural objects using recycled fiber reinforced polymeren
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractГлишић, Милан; Радојевић, Весна; Окрајнов-Бајић, Ружа; Обрадовић, Радојко; Грбић, Миодраг; Formiranje konstruktivnih elemenata arhitektonskih objekata upotrebom polimera ojačanih recikliranim vlaknima;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/463/bg_Miodrag_Grbic_Ocena_Referat_AF.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/462/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record