Show simple item record

The relation of Serbian intelligentsia towards the Kosovo mith as topic of national interest in the 1980s

dc.contributor.advisorAntonić, Slobodan
dc.contributor.otherKuljić, Todor
dc.contributor.otherNaumović, Slobodan
dc.contributor.otherJovanović, Đokica
dc.creatorBaščarević, Ivan M.
dc.date.accessioned2017-03-28T12:06:14Z
dc.date.available2017-03-28T12:06:14Z
dc.date.available2020-07-03T10:06:48Z
dc.date.issued2016-12-22
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7795
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4672
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14860/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48759311
dc.description.abstractУ раду се анализира деловање и улога српске стваралачке интелигенције током осамдесетих година двадесетог века, окупљене у Српској православној цркви, Удружењу књижевника Србије, Српској академији наука и уметности, и новинарству. Наиме, свака од ових институција, укључујући и новинаре интелектуалце, питање Косова схвата као национално питање, формулишући на његовим темељима програм српске националне политике. Тиме косовски мит добија кохезиону улогу у структури српске националне свести, као културно - историјски капитал српског народа и један од конститутивних елемената националног идентитета. Мит је прича која је истински важна за неку заједницу, јер оно што је за њену снагу битно није колико је она истинита, већ колико је она важна самој заједници. На тај начин, нагласак није у односу истинито - неистинито, већ вредно - невредно, важно - неважно, добро – лоше. Тиме мит постаје складиште вредности неке заједнице, односно централна етичка структура једне заједнице. Косовски мит је заправо косовски завет, или видовданска етика, односно прича о моралу која укључује највише вредности једне заједнице, а намера да се преноси с поколења на поколење, представља парадигму оних вредности којих се треба придржавати...sr
dc.description.abstractIn this paper the author analyzed action and role of the creative intelligentsia gathered around the Serbian Orthodox Church (Srpska pravoslavna crkva), The Association of Serbian writers (Udruženje književnika Srbije), Serbian Academy of Arts and Sciences (Srpska akademija nauka i umetnosti) and the press in the 1980s. Each of these institutions, including the intellectuals journalists, consider the Kosovo issue as the topic of national interest and they based the program of Serbian national politics on it. That gave Kosovo myth the cohesion role in the structure of Serbian national consciousness as it was considered as the cultural and historical capital of Serbian nation and as one of the constitutive elements of national identity. The myth is a story that is truly important to a community, because, what is important for its strength is not how true it is, but how important it is for the community itself. In this way, the emphasis is not about the relation between true - false, but worthy - unworthy, important - unimportant, good - bad.Thus myth becomes a repository of values of a community, that is the central ethical structure of a community. The Kosovo myth is actually the Kosovo testament, or The Vidovdan ethics, and a morality tale, which includes highest values of a community, and the intention for it to be passed on from generation to generation represents a paradigm of those values that should be followed...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectсрпска интелигенцијаsr
dc.subjectSerbian intelligentsiaen
dc.subjectкосовски митsr
dc.subjectсрпски национални интересsr
dc.subjectКосово и Метохијаsr
dc.subjectосамдесете године двадесетог векаsr
dc.subjectthe Kosovo mythen
dc.subjectSerbian national interesten
dc.subjectKosovo and Metohijaen
dc.subject1980sen
dc.titleОднос српске интелигенције осамдесетих година двадесетог века према косовском миту као топосу националних интересаsr
dc.title.alternativeThe relation of Serbian intelligentsia towards the Kosovo mith as topic of national interest in the 1980sen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractAнтонић, Слободан; Јовановић, Ђокица; Куљић, Тодор; Наумовић, Слободан; Башчаревић, Иван М.; Odnos srpske inteligencije osamdesetih godina dvadesetog veka prema kosovskom mitu kao toposu nacionalnih interesa;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28147/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28147/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28148/Ivan_Bascarevic_referat_FZF.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28148/Ivan_Bascarevic_referat_FZF.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_7795


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record