Show simple item record

Kriminološki i istorijsko-pravni aspekti prostitucije

dc.contributor.advisorKulić, Mirko
dc.contributor.otherPavlović, Zoran
dc.contributor.otherStevanović, Zoran
dc.contributor.otherKulić, Mirko
dc.creatorKovačević, Danijela
dc.date.accessioned2017-03-26T18:09:48Z
dc.date.available2017-03-26T18:09:48Z
dc.date.available2020-07-03T18:17:31Z
dc.date.issued2017-03-10
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija147980757756816.pdf?controlNumber=(BISIS)102483&fileName=147980757756816.pdf&id=7065&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7780
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=102483&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije147980758798529.pdf?controlNumber=(BISIS)102483&fileName=147980758798529.pdf&id=7066&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractДокторска дисертација говори о појави проституције у друштву од најстаријих времена до данас, као и о односу законодавства према тој појави. Тешко је одредити појам проституције, зато што не постоји једиствена дефиниција, ове појаве. Уобичајно и наше мишљење је да проституцију сагледамо као вршење недопуштених сексуалних односа лица женског пола на комерцијалној основи. У овом раду бавимо се менталним склопом особа које називамо проституткама тј. узроком, последицом, садржајем проституције. Поред женске проституције, постоји у специфичној форми мушка проституција (хомосексуализам, псеудохомосексуализам, жиголо и др.). У Србији данас (због полне равноправности) и мушкарци који врше радње проституције изједначени су са женским полом, сходно законодаству. Мушка проституција се најчешће изражава у сексуалној привлачности лица истог пола, односно равнодушност за супротан пол. Слична појава дешава се и код особа женског пола и ту појаву називамо лезбејство. Проституција је једна од најстаријих социопатолошких појава и одувек је била проблем за свако друштво у различитом историском периоду. У новом веку, проституција се нарочито уочавала и развијала са колонизацијом, миграцијама, нарочито са пресељавањем становништва из села у градове. И данас, а нарочито у предходним вековима када су се градови развијали, у њима су постојали лоши стамбени, комунални и други социјални услови. У данашњим условима неки европски градови, као нпр. Амстердам имају посебне градске четврти, ткз. “црвене фењере“, у којима су сконцентрисане проститутке. Са развојeм аутомобилске индустрије, телефоније, компјутерског повезивања проституција добија нове начине испољавања и повезивања између давалаца и корисника тих услуга. У старом и средњем веку проституција је била толерисана, а нарочито ткз. религиозна проституција. У старој Грчкој робиње су се бавиле проституцијом, али треба имати у виду да је правни положај жене био изједначен са правом на ствар. У то време у Грчкој проституција се одвија под контролом државе. Према историјским изворима Солон је организовао јавне куће- „диктирон“ под контролом државе у којима су биле окупљене робиње „диктеријаде“, а од добијених средстава поред осталог подигнут је и храм богињи Афродити. Диктеријаде су биле разврстане у три групе. Прву су сачињавале обичне проститутке, другу групу су чиниле забављачице и свирачице на флаути, а трећу хетере које су биле више метресе него проститутке и оне су одржавале везе са богатим и угледним људима. Тиме је и њихов утицај био значајан у друштву. Јавне куће под називом „луганоријум“ постојале су и у Риму. У средњем веку опада толеранција према проституцији, а нарочито у протестанским земљама, да би у 18. веку почела да буде и кривично санкционисана. Познат је пример Аустијског кривичног законодаства из 1769 год.званог „Терезијана“, којим Марија Терезија оштро кажњава проституцију, конкубинат и љубавне везе пре брака. Овај пример закона показује да се проституција није увек толерисала, већ се искорењавала или бар сузбијала. Као главни типови проституције у литератури се наводе: религиозна, ритуална, компензациона, супституционална и професионална проституција. Предмет истраживања односно до истраживачког узрока могло се доћи на основу података из полиције, правосуђа и стручних радова из ове области. Треба имати у виду да даваоци и корисници услуга у проституцији желе да буду анонимни. Проучавајући проституцију, такође се бавимо страдањем жена као жртава у проституцији односно њену потпуну несигурност у том послу. Циљ истраживања - пронаћи узроке и решења како сузбити проституцију. Поред уобичајних података (анкета, статистичких података и др.) сагледани су и социјално-демографски фактори у вези са проституцијом као и однос жртве у проституцији. Нарочито ће се обрадити следећа питања: а) да ли су по мишљењу особе у проституцији њеном стању више погодовали друштвено – економски услови (сиромаштво, миграције, незапосленост, економске кризе и сл.) или је томе допринела сама особа или лице из њеног окружења (љубавник, силоватељ, болест, задуженост и сл.) б) Извршити поређење законске регулативе о проституцији и утврдити ставове особа у проституцији са законском регулативом из те области.sr
dc.description.abstractDoktorska disertacija govori o pojavi prostitucije u društvu od najstarijih vremena do danas, kao i o odnosu zakonodavstva prema toj pojavi. Teško je odrediti pojam prostitucije, zato što ne postoji jedistvena definicija, ove pojave. Uobičajno i naše mišljenje je da prostituciju sagledamo kao vršenje nedopuštenih seksualnih odnosa lica ženskog pola na komercijalnoj osnovi. U ovom radu bavimo se mentalnim sklopom osoba koje nazivamo prostitutkama tj. uzrokom, posledicom, sadržajem prostitucije. Pored ženske prostitucije, postoji u specifičnoj formi muška prostitucija (homoseksualizam, pseudohomoseksualizam, žigolo i dr.). U Srbiji danas (zbog polne ravnopravnosti) i muškarci koji vrše radnje prostitucije izjednačeni su sa ženskim polom, shodno zakonodastvu. Muška prostitucija se najčešće izražava u seksualnoj privlačnosti lica istog pola, odnosno ravnodušnost za suprotan pol. Slična pojava dešava se i kod osoba ženskog pola i tu pojavu nazivamo lezbejstvo. Prostitucija je jedna od najstarijih sociopatoloških pojava i oduvek je bila problem za svako društvo u različitom istoriskom periodu. U novom veku, prostitucija se naročito uočavala i razvijala sa kolonizacijom, migracijama, naročito sa preseljavanjem stanovništva iz sela u gradove. I danas, a naročito u predhodnim vekovima kada su se gradovi razvijali, u njima su postojali loši stambeni, komunalni i drugi socijalni uslovi. U današnjim uslovima neki evropski gradovi, kao npr. Amsterdam imaju posebne gradske četvrti, tkz. “crvene fenjere“, u kojima su skoncentrisane prostitutke. Sa razvojem automobilske industrije, telefonije, kompjuterskog povezivanja prostitucija dobija nove načine ispoljavanja i povezivanja između davalaca i korisnika tih usluga. U starom i srednjem veku prostitucija je bila tolerisana, a naročito tkz. religiozna prostitucija. U staroj Grčkoj robinje su se bavile prostitucijom, ali treba imati u vidu da je pravni položaj žene bio izjednačen sa pravom na stvar. U to vreme u Grčkoj prostitucija se odvija pod kontrolom države. Prema istorijskim izvorima Solon je organizovao javne kuće- „diktiron“ pod kontrolom države u kojima su bile okupljene robinje „dikterijade“, a od dobijenih sredstava pored ostalog podignut je i hram boginji Afroditi. Dikterijade su bile razvrstane u tri grupe. Prvu su sačinjavale obične prostitutke, drugu grupu su činile zabavljačice i sviračice na flauti, a treću hetere koje su bile više metrese nego prostitutke i one su održavale veze sa bogatim i uglednim ljudima. Time je i njihov uticaj bio značajan u društvu. Javne kuće pod nazivom „luganorijum“ postojale su i u Rimu. U srednjem veku opada tolerancija prema prostituciji, a naročito u protestanskim zemljama, da bi u 18. veku počela da bude i krivično sankcionisana. Poznat je primer Austijskog krivičnog zakonodastva iz 1769 god.zvanog „Terezijana“, kojim Marija Terezija oštro kažnjava prostituciju, konkubinat i ljubavne veze pre braka. Ovaj primer zakona pokazuje da se prostitucija nije uvek tolerisala, već se iskorenjavala ili bar suzbijala. Kao glavni tipovi prostitucije u literaturi se navode: religiozna, ritualna, kompenzaciona, supstitucionalna i profesionalna prostitucija. Predmet istraživanja odnosno do istraživačkog uzroka moglo se doći na osnovu podataka iz policije, pravosuđa i stručnih radova iz ove oblasti. Treba imati u vidu da davaoci i korisnici usluga u prostituciji žele da budu anonimni. Proučavajući prostituciju, takođe se bavimo stradanjem žena kao žrtava u prostituciji odnosno njenu potpunu nesigurnost u tom poslu. Cilj istraživanja - pronaći uzroke i rešenja kako suzbiti prostituciju. Pored uobičajnih podataka (anketa, statističkih podataka i dr.) sagledani su i socijalno-demografski faktori u vezi sa prostitucijom kao i odnos žrtve u prostituciji. Naročito će se obraditi sledeća pitanja: a) da li su po mišljenju osobe u prostituciji njenom stanju više pogodovali društveno – ekonomski uslovi (siromaštvo, migracije, nezaposlenost, ekonomske krize i sl.) ili je tome doprinela sama osoba ili lice iz njenog okruženja (ljubavnik, silovatelj, bolest, zaduženost i sl.) b) Izvršiti poređenje zakonske regulative o prostituciji i utvrditi stavove osoba u prostituciji sa zakonskom regulativom iz te oblasti.sr
dc.description.abstractDoctoral dissertation addresses the emergence of prostitution in society from the earliest times to the present day, as well as the relation of legislation to this phenomenon. It is difficult to define the concept of prostitution, because there is no universal definition of this phenomenon. Usually our opinion is that prostitution is seen as the exercise of illicit sexual relations of females on a commercial basis. In this paper we will deal with the mindset of people who are called prostitutes ie. causes, consequences, content of prostitution. In addition to the prostitution of women, there is a specific form of male prostitution (homosexuality, pseudohomosexuality, gigolo, etc.). In Serbia today (because of the gender equality) men who commit acts of prostitution are equated with the female sex, according to legislation. Male prostitution is most often expressed in the sexual attractiveness of the person of the same sex, or indifference to the opposite sex. A similar phenomenon occurs in females and this phenomenon is called lesbianism. Prostitution is one of the oldest socio-pathological phenomena and has always been a problem for any society in a different historical period. In the new century, prostitution was particularly identified and developed with colonization, migration, especially the resettlement of population from rural to urban areas. Even today, and particulary in the previous centuries when cities developed, there were poor housing, communal and other social conditions. Nowadays, some European cities such as Amsterdam, have specific city blocks, so called "Red Lanterns", where prostitutes are concentrated. With the development of the car industry, telephony, computer connectivity prostitution receives new ways of expression and connectivity between providers and users of these services. In ancient and medieval times, prostitution was tolerated and particularly the so-called religious prostitution. In ancient Greece, slaves were engaged in prostitution, but one should bear in mind that the legal position of women was equated with the right to the chase. At that time in Greece prostitution takes place under the control of the state. According to historical sources Solon organised public houses "dictiron" controlled by the state in which they gathered slaves "dictiriades" and with obtained means among other things raised a temple to the goddess Aphrodite. Dicteriades were divided into three groups. The first was composed of common prostitutes, the second group of entertainers and players of the flute, and the third heteros that were higher than the prostitute and they maintained connections with the rich and respectable people. That is why their impact was significant in society. Brothels called "luganorium" existed in Rome. In the Middle Ages tolerance towards prostitution is decreasing, especially in Protestant countries, and in the 18th century began to be criminally sanctioned. It is known the example of Austrian criminal legislation from 1769 so called "Tereziana" in which Maria Theresa harshly punishes prostitution, concubinage and love relationship before marriage. This example shows that the law has not always tolerated prostitution, butit was eradecated or at least suppressed. The main types of prostitution in the literature are cited: religious, ritual, compensational, and substitutional and professional prostitution. The subject of research or the causes of the research could be reached on the basis of information from the police, judiciary and professional papers in the field. It should be bare in mind that the providers and users of services in prostitution want to be anonymous. By studying prostitution, we are also dealing with women as victims of starvation in prostitution or her complete uncertainty in the business. The aim of the research - to find causes and solutions to combat prostitution. Besides the usual data (surveys, statistics, etc.) there were also percieved socio-demographic factors related to prostitution and the relationship of the victim in prostitution. Furthermore, the following issues will be elaborated: a) whether the opinion of the people in prostitution that its condition served more socio - economic conditions (poverty, migration, unemployment, economic crisis, etc.) or the person contributed to it or entity from its environment ( lover, rapist, illness, debt, etc.) b) Carry out comparison of legislation on prostitution and to determine the attitudes of people in prostitution with the legislation in this area.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет Привредна академија у Новом Саду, Правни факултет за привреду и правосуђеsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет Привредна академија у Новом Садуsr
dc.subjectПроституцијаsr
dc.subjectProstitucijasr
dc.subjectProstitutionen
dc.subjectljudska pravasr
dc.subjectsigurnost i bezbednost ljudisr
dc.subjectžrtve prostitucijesr
dc.subjectodnos zakonodastva prema prostitucijisr
dc.subjectprostitucija kao sociopatološka pojavasr
dc.subjectprostitucija i siromaštvosr
dc.subjectprostitucija i bogastvosr
dc.subject(kao uzroci ovoj pojavi)sr
dc.subjecttrgovina ljudima (kao jedna od posledica ove pojave).sr
dc.subjectљудска праваsr
dc.subjectсигурност и безбедност људиsr
dc.subjectжртве проституцијеsr
dc.subjectоднос законодаства према проституцијиsr
dc.subjectпроституција као социопатолошка појаваsr
dc.subjectпроституција и сиромаштвоsr
dc.subjectпроституција и богаствоsr
dc.subject(као узроци овој појави)sr
dc.subjectтрговина људима (као једна од последица овe појавe).sr
dc.subjecthuman rightsen
dc.subjectsecurity and safety of peopleen
dc.subjectvictims of prostitutionen
dc.subjectthe ratio of the legislation towards prostitutionen
dc.subjectprostitution as a socio-pathological phenomenonen
dc.subjectprostitution and povertyen
dc.subjectprostitution and wealth (as the causes of this phenomenon)en
dc.subjecthuman trafficking (as one of the consequences ofthis phenomenon).en
dc.titleКриминолошки и историјско-правни аспекти проституцијеsr
dc.title.alternativeKriminološki i istorijsko-pravni aspekti prostitucijesr
dc.title.alternativeCriminological, historical and legal aspects of prostitutionen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractКулић, Мирко; Павловић, Зоран; Стевановић, Зоран; Кулић, Мирко; Ковачевић, Данијела; Kriminološki i istorijsko-pravni aspekti prostitucije;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/58750/IzvestajKomisije8105.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/58751/Disertacija8105.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record