Show simple item record

A model of distance learning and teaching German as a foreign language; Модель заочного обучения немецкому как иностранному яазику

dc.contributor.advisorDurbaba, Olivera
dc.creatorĐukić-Mirzayantz, Marina Đ.
dc.date.accessioned2017-02-27T10:10:56Z
dc.date.available2017-02-27T10:10:56Z
dc.date.available2020-07-03T12:49:40Z
dc.date.issued2016-09-19
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4589
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7667
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14703/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48675599
dc.description.abstractПојава савремених технологија, у првом реду интернета, подстакла је промене у образовању у свету и код нас. Последњих деценија се у настави страних језика примењују нови начини учења који подразумевају употребу рачунара. Један од њих је и учење на даљину. Предмет овог истраживачког рада је испитивање ефективности ове иновације у настави немачког језика као страног, реализоване на Факултету за туристички и хотелијерски менаџмент и Пословном факултету Универзитета Сингидунум у Београду. Трагајући за одговорима на питања да ли и у којој мери учење Л2 на даљину остварује боље ефекте у пореёењу са традиционалном наставом, тестирани су и анкетирани студенти студија на даљину (експериментална група) и студенти традиционалних студија (контролна група), који су на поменутим факултетима две године редовно посећивали Мудл платформу, односно присуствовали традиционалној настави из предмета Немачки језик 1 и Немачки језик 2. Циљ тестирања и анкетирања био је да се утврди да ли измеёу ове две групе студената постоји статистички значајна разлика у језичком постигнућу на почетном нивоу учења (А1), мотивацији, исказаном задовољству и времену проведеном у учењу. Пореёење двеју група студената извршено је према броју освојених бодова на подтестовима вештина (разумевање говора, разумевање писаног текста, писано изражавање и усмено изражавање), укупном броју освојених бодова на тестирању, коначној оцени и броју година школског учења немачког језика. Закључак је да се измеёу ове две групе значајна статистичка разлика испољила само приликом тестирања вештине разумевања говора, и при том су студенти традиционалних студија постигли бољи резултат. На свим осталим подтестовима експериментална и контролна група биле су статистички једнаке. Статистичка разлика није утврёена ни у исказаном задовољству студената квалитетом наставе, мотивацији, као ни у времену проведеном у учењу. Ипак, за студенте традиционалних студија наставни садржаји су занимљивији, док су студенти студија на даљину боље проценили њихову применљивост у пракси. Надаље, у раду се наводе и анализирају мишљења наставника страних језика о новом концепту учења и наставе у чијој реализацији и сами учествују. На основу критичке анализе постојећег модела учења на даљину и ставова наставника, дефинисане су најважније смернице за унапреёење постојеће праксе.sr
dc.description.abstractThe introduction of modern technologies, most of all the Internet, has propelled changes to education systems in our country and the global scene alike. For the past few decades, foreign language teaching has seen the introduction of new learning methods, implying the use of a computer. One of these methods is distance learning. The subject of this research paper is a study into effectiveness of this innovation in the German as a foreign language curriculum of the Tourism and Hotel Management Faculty and Business Faculty of the Singidunum University in Belgrade. Searching for answers to questions whether and to what extend distance language learning produces better effects compared to traditional tuition, testing and surveys were conducted involving distance learning students (as experimental group) and students of classical courses (control group), who regularly visited the Moodle platform at the aforementioned faculties, i.e. attended traditional lectures within German 1 and German 2 courses. The objective of the testing and the surveys was to establish whether the two groups of students recorded any statistically significant difference in the language attainment at the beginner’s level (A1), in the levels of motivation, reported satisfaction and time spent in learning. Comparison of the two groups was conducted based on the number of points scored at skills sub-tests (listening, reading, writing and speaking), as well as based on the total number of points scored at the test, the final grade and the number of years of learning German. The conclusion is that a statistically significant difference between these two groups was recorded only in the listening test, where the students from the classical study group achieved better results. All the other subtests revealed the same statistical results of the experimental and control group. No statistically significant difference was found in the reported students’ satisfaction with the quality of the courses, their motivation or time spent in learning. However, student within the classical study programme described the learning content as more interesting, whereas the distance-learning students made a better evaluation of their practical implementation. In addition to this, the paper presents an overview and analysis of foreign language teachers pertinent to the new concept of learning and teaching, where they also appear as partakers. Based on the critical analysis of the existing distance-learning model and the attitudes expressed by teachers, major guidelines have been defined with a view of upgrading the existing practice.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectучење и настава страног језика на даљинуsr
dc.subjectforeign language distance learning and teachingen
dc.subjectGermanen
dc.subjectMoodleen
dc.subjectcomputer-mediated communicationen
dc.subjectskills testingen
dc.subjectteaching evaluationen
dc.subjectteachers’ attitudesen
dc.subjectguidelinesen
dc.subjectнемачки језикsr
dc.subjectМудлsr
dc.subjectкомуникација посредована рачунаромsr
dc.subjectтестирање вештинаsr
dc.subjectевалуација наставеsr
dc.subjectставови наставникаsr
dc.subjectсмерницеsr
dc.titleМодели учења на даљину у настави немачког језика као страногsr
dc.title.alternativeA model of distance learning and teaching German as a foreign language; Модель заочного обучения немецкому как иностранному яазикуen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractДурбаба, Оливера; Ђукић-Мирзаyантз, Марина Ђ.; Modeli učenja na daljinu u nastavi nemačkog jezika kao stranog;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32667/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32668/IzvestajKomisije7820.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record