Show simple item record

BIocompatibility investigation of nanosynthesized materials based on calcium silicates and its impact on pulpo-periodontal tissue

dc.contributor.advisorMarković, Dejan
dc.contributor.otherCarević, Momir
dc.contributor.otherŽivković, Slavoljub
dc.contributor.otherPašalić, Snežana
dc.contributor.otherJokanović, Vukoman
dc.creatorĆetenović, Bojana Lj.
dc.date.accessioned2017-02-27T10:10:08Z
dc.date.available2017-02-27T10:10:08Z
dc.date.available2020-07-03T09:14:49Z
dc.date.issued2016-09-29
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4587
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7640
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14701/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48696079
dc.description.abstractУвод: Биокомпатибилност се тумачи као способност материјала да делује уз адекватан одговор домаћина у одређеној ситуацији. Одговор домаћина на страно тело зависиће од његове хемијске реактивности, површинске структуре и топографије. Доказано је да наноструктурирана површина ближе подражава хијерархијску организацију коштаног ткива у односу на микроструктурирану, повећањем концентрације активних биомолекула који утичу на ћелијску миграцију, адхезију, диференцијацију и пролиферацију. Током деведесетих година, минерални триоксидни агрегат (МТА) представљен је као материјал избора за ретроградне кавитете због нижег апикалног микропропуштања, везивања у присуству влаге и високе pH вредности. Упркос повољним особинама, МТА показује суву конзистенцију, ниску вискозност и дуго времена везивања, што ограничава његову клиничку употребу. Циљ ове студије био је да се синтетишу наноматеријали на бази веома активних калцијум-силиката унапређених физичко-хемијских својстава и испитају њихова биокомпатибилност и биоактивност у односу на МТА+ (Cerkamed, Stalowa Wola- Пољска). Материјали и Метод: Поступак сол-гел методе у комбинацији са методом високо-температурне ланчане реакције сагоревања примењен је у току синтезе испитиваних материјала. Анализа фаза пре и после хидратација изведена је помоћу XRD и FTIR, док је морфологија узорака проучавана SEM и EDS. pH мерења су обављена коришћењем pH-метра, док је количина ослобођених јона одређивана коришћењем ICP-OES. Биокомпатибилност свежих материјала и њихових екстраката (24h, 7 и 21 дан) је испитана применом индиректног теста (МТТ), директног теста (LDH), теста пролиферације (3H-тимидин) и директном методом (Неутрално црвена). Интеракција директно примeњених испитиваних материјала са пулпним ткивом анализирана је на моделу културе хуманих зуба (15 и 30 дана). Осамнаест заморца служило је за интрамишићну имплементацију стерилних полиетиленских цевчица испуњених испитиваним материјалима (15, 30 и 60 дана). За интракоштани имплантациони тест употребљено је дванаест новозеландских белих зечева подељених у две групе (30 и 90 дана)...sr
dc.description.abstractIntroduction: Biocompatibility is interpreted as the material's ability to act within the adequate host response in a specific situation. The host’s response to foreign body will depend on its chemical reactivity, surface structure and topography. It has been shown that nanostructured surface more closely mimic the hierarchical organization of the bone tissue in comparison to microstructured, by increasing the concentration of active biomolecules that may affect cell migration, adhesion, differentiation and proliferation. During the nineties, mineral trioxide aggregate (MTA) was presented as a material of choice for retrograde fillings because of its lower apical microleakage, setting in the presence of moisture and high pH. Despite some favorable properties, MTA exhibits dry consistency, low flowability and long setting time which limit its clinical use. The aim of this study was to synthesize nanostructured materials based on highly active calcium silicates with enhanced properties and analyze their biocompatibility and bioactivity in comparison to MTA+ (Cerkamed, Stalowa Wola- Poland). Materials and Methods: The sol-gel method in a combination with hightemperature self-propagating reaction was applied for the synthesis of investigated materials. Phase analysis of investigated materials before and after hydratation was performed by XRD and FTIR, while the morphology of the samples was studied by SEM and EDS. The pH measurements were performed using pH-meter, while the amount of released ions was determined using ICP-OES. Biocompatibility of fresh investigated materials and their elutes (24h, 7 and 21 day) was conducted using indirect (MTT), direct test (LDH), proliferation test (3H-thymidine) and direct method (Neutral red). The interaction of directly applied investigated materials with dental pulp tissue was analyzed in an entire human tooth culture model (15 and 30 days). Eighteen guinea pigs received intramuscular sterile polyethylene tubes filled with investigated materials (15, 30 and 60 days). For intraosseous implementation twelve New Zealand white rabbits, divided into two groups (30 and 90 days) were used. Four calvary defects per animal were created with trepan burs and filled with freshly prepared investigated materials. The occurrence of inflammatory responses and hard tissue formation was categorized according to the previously established scores...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Стоматолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectбиокомпатибилностsr
dc.subjectbiocompatibilityen
dc.subjectкалцијум силикатsr
dc.subjectМТТsr
dc.subjectLDHsr
dc.subjectнеутрално црвенаsr
dc.subjectинтамишићна имплементацијаsr
dc.subjectинтракоштана имплементацијаsr
dc.subjectМТАsr
dc.subjectбиоматеријалиsr
dc.subjectcalcium silicatesen
dc.subjectMTTen
dc.subjectLDHen
dc.subjectneutral reden
dc.subjectintamuscular implementationen
dc.subjectintraosseous implementationen
dc.subjectMTAen
dc.subjectbiomaterialsen
dc.titleИспитивање биокомпатибилности наноматеријала на бази калцијум силиката и његовог утицаја на пулпо-пародонтално ткивоsr
dc.title.alternativeBIocompatibility investigation of nanosynthesized materials based on calcium silicates and its impact on pulpo-periodontal tissueen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМарковић, Дејан; Царевић, Момир; Јокановић, Вукоман; Пашалић, Снежана; Живковић, Славољуб; Ћетеновић, Бојана Љ.; Ispitivanje biokompatibilnosti nanomaterijala na bazi kalcijum silikata i njegovog uticaja na pulpo-parodontalno tkivo;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16187/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16188/IzvestajKomisije7818.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16187/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16188/IzvestajKomisije7818.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_7640


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record