Show simple item record

Efekti ekskurzije učenika osnovne škole kao oblik obrazovno-rekreativnih i turističkih kretanja u Vojvodini

dc.contributor.advisorPlavša, Jovan
dc.contributor.otherKostović, Svetlana
dc.contributor.otherKoković, Dragan
dc.contributor.otherMikalački, Milena
dc.contributor.otherPlavša, Jovan
dc.creatorOstojić, Natalija
dc.date.accessioned2017-02-27T10:04:43Z
dc.date.available2017-02-27T10:04:43Z
dc.date.available2020-07-03T13:50:15Z
dc.date.issued2016-09-29
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija146788468335166.pdf?controlNumber=(BISIS)101432&fileName=146788468335166.pdf&id=6314&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7619
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=101432&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije146788469168747.pdf?controlNumber=(BISIS)101432&fileName=146788469168747.pdf&id=6315&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urinull/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije146788469168747.pdf?controlNumber=(BISIS)101432&fileName=146788469168747.pdf&id=6315
dc.description.abstractЂачки туризам заузима посебно место у Војводини захваљујући изузетним природним богатствима који пружају изванредне могућности за упражњавање образовно-рекреативних активности. Екскурзије имају незамењиву улогу место у систему васпитно-образовних активности, јер осим одмора, рекреације и забаве, представљају могућност задовољења жеља и потреба за упознавањем, информисањем и стицањем знања о друштвеним заједницама, културама и срединама. У овом раду бавили смо се испитивањем статистичких разлика између ученика седмих и осмих разреда основне школе и наставник у ставу према екскурзијама на територији Војводине. Као инструменти у истраживању су кориштени: УСДП (Упитник социо-демографских података) конструисан за ово истраживање, Упитник ставова према екскурзијама и упитник ставова наставника према екскурзијама. Ради испитивања утицаја старосне границе испитаници су били подељени на млађу (седми разред) и старију децу (осми разред основне школе), као и на спортисте и неспортисте. Наставници и ученици имају позитиван став према екскурзији као облику образовно-рекреативних и туристичких кретања. Старосна доб као независна варијабла није се показала релевантна, наиме старији и млађи ученици не разликују се статистички значајно ни у једној од зависних варијабли. Пол не утиче статистички значајно на формирање става. Резултати нам потврђују да разноврсност садржаја као елемената туристичке понуде Војводине позитивно утиче на квалитет те понуде туристичких путовања за ученике. Туристичка дестинација Војводине има велике туристичке потенцијале које нису у довољној мери искоришћене.sr
dc.description.abstractĐački turizam zauzima posebno mesto u Vojvodini zahvaljujući izuzetnim prirodnim bogatstvima koji pružaju izvanredne mogućnosti za upražnjavanje obrazovno-rekreativnih aktivnosti. Ekskurzije imaju nezamenjivu ulogu mesto u sistemu vaspitno-obrazovnih aktivnosti, jer osim odmora, rekreacije i zabave, predstavljaju mogućnost zadovoljenja želja i potreba za upoznavanjem, informisanjem i sticanjem znanja o društvenim zajednicama, kulturama i sredinama. U ovom radu bavili smo se ispitivanjem statističkih razlika između učenika sedmih i osmih razreda osnovne škole i nastavnik u stavu prema ekskurzijama na teritoriji Vojvodine. Kao instrumenti u istraživanju su korišteni: USDP (Upitnik socio-demografskih podataka) konstruisan za ovo istraživanje, Upitnik stavova prema ekskurzijama i upitnik stavova nastavnika prema ekskurzijama. Radi ispitivanja uticaja starosne granice ispitanici su bili podeljeni na mlađu (sedmi razred) i stariju decu (osmi razred osnovne škole), kao i na sportiste i nesportiste. Nastavnici i učenici imaju pozitivan stav prema ekskurziji kao obliku obrazovno-rekreativnih i turističkih kretanja. Starosna dob kao nezavisna varijabla nije se pokazala relevantna, naime stariji i mlađi učenici ne razlikuju se statistički značajno ni u jednoj od zavisnih varijabli. Pol ne utiče statistički značajno na formiranje stava. Rezultati nam potvrđuju da raznovrsnost sadržaja kao elemenata turističke ponude Vojvodine pozitivno utiče na kvalitet te ponude turističkih putovanja za učenike. Turistička destinacija Vojvodine ima velike turističke potencijale koje nisu u dovoljnoj meri iskorišćene.sr
dc.description.abstractStudents' tourism occupies a special place in Vojvodina, thanks to the extraordinary natural resources which provide excellent opportunities for the usage of educational and recreational activities. Excursions have an irreplaceable role and place in the system of educational activity, because, apart from the vacation, recreation and entertainment, they present the possibility for satisfying the desire and need for introducing, informaing and acquiring knowledge of communities, cultures and environments. In this paper, we dealt with the examination of the statistical differences between the seventh and eighth graders of primary school and teacher’s attitudes towards excursions in teritory of Vojvodin. In this study we used instruments: USDP (Questionnaire for socio - demographic data ) designed for this study, questionnaire of the attitudes towards excursions and the questionnaire for teacher’s attitudes towards the excursions. In order to examine the influence of age, subjects were divided into younger (seventh grade) and older children (eighth grade), as well as athletes and non-athletes. Teachers and students have a positive attitude towards the excursion as a form of educational, recreational and tourist movements. Age as an independent variable has not shown as relevant,namely older and younger students do not differ significantly in any of the dependent variables. Gender does not influence significantly in the formation of the attitude. The results confirm us that diversity of content as elements of Vojvodina’s touristic offer possitively affects on the quality of the touristic trips offer for students. Vojvodina’s tourist destinations has great touristic potentials that are not exploited enough.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Студије при универзитетуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectТуризамsr
dc.subjectTurizamsr
dc.subjectTourismen
dc.subjectспортsr
dc.subjectрекреацијаsr
dc.subjectобразовањеsr
dc.subjectнаставнициsr
dc.subjectученициsr
dc.subjectsportsr
dc.subjectrekreacijasr
dc.subjectobrazovanjesr
dc.subjectnastavnicisr
dc.subjectučenicisr
dc.subjectSporten
dc.subjectRecreationen
dc.subjectEducationen
dc.subjectTeachersen
dc.subjectStudentsen
dc.titleЕфекти екскурзије ученика основне школе као облик образовно-рекреативних и туристичких кретања у Војводиниsr
dc.title.alternativeEfekti ekskurzije učenika osnovne škole kao oblik obrazovno-rekreativnih i turističkih kretanja u Vojvodinisr
dc.title.alternativeThe effects of excursions of students in primary schools as a form of educational,recreational and touristic movement in Vojvodinaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПлавша, Јован; Костовић, Светлана; Плавша, Јован; Микалачки, Милена; Коковић, Драган; Остојић, Наталија; Efekti ekskurzije učenika osnovne škole kao oblik obrazovno-rekreativnih i turističkih kretanja u Vojvodini;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/39641/Disertacija7782.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/39642/IzvestajKomisije7782.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record