Show simple item record

The polymorphisms of TNFA, IL10, IL12B, IL23R and MDR1 genes in inflammatory bowel disease.

dc.contributor.advisorMarković, Miloš
dc.contributor.otherĆulafić, Đorđe
dc.contributor.otherKrstić, Miodrag
dc.contributor.otherPravica, Vera
dc.contributor.otherĐuranović, Srđan
dc.creatorMijač, Dragana
dc.date.accessioned2017-02-20T13:59:05Z
dc.date.available2017-02-20T13:59:05Z
dc.date.available2020-07-03T08:49:41Z
dc.date.issued2016-09-28
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7608
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4575
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14673/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48687887
dc.description.abstractUvod: Inflamatorna bolest creva (IBC), čija su dva glavna klinička oblika ulcerozni kolitis (UK) i Kronova bolest (KB), predstavlja heterogenu grupu bolesti hroničnog toka koje se karakterišu ponavljanim epizodama inflamacije u gastrointestinalnom traktu. Iako etiopatogeneza IBC još uvek nije razjašnjena, smatra se da nastaje kao posledica aberantnog imunskog odgovora na mikroorganizme u crevima koji kod genetski predisponirane osobe dovodi do hronične inflamacije i oštećenja crevne mukoze. Sa napretkom molekularne genetike identifikovan je veliki broj polimorfizama pojedinačnih nukleotida u različitim genima koji bi mogli da se koriste kao biomarkeri u IBC i pomognu u dijagnostici, klasifikaciji bolesti, prognozi i praćenju terapijskog odgovora. Među njima se posebno ističu polimorfizmi u genima koji kodiraju proinflamatorne citokine (TNF), antiinflamatorne citokine (IL-10) i citokine važne za razvoj i funkciju Th1 i Th17 ćelija (IL-12 i IL-23 i njihove receptore), kao i polimorfizmi u MDR1 genu koji kodira transporter P-glikoprotein. Svi ovi polimorfizmi su povezani sa razvojem KB i/ili UK i njihovim fenotipskim karakteristikama u različitim populacijama, ali nijedan od njih nije do sada ispitivan kod pacijenata sa IBC u Srbiji. Ciljevi istraživanja: Odrediti distribuciju alela i genotipova polimorfizama TNFA (rs1800629), IL10 (rs1800896, rs1800871 i rs3024505), IL12B (rs6887695), IL23R (rs11209026) i MDR1 gena (rs1128503, rs2032582 i rs1045642) kod pacijenata sa IBC, kao i kod zdravih osoba u Srbiji (osim rs1800629 za koji rezultati već postoje) i ispitati da li je neki od tih polimorfizama faktor rizika za nastanak KB i UK i/ili utiče na kliničke manifestacije ovih bolesti. Proceniti da li se distribucije ispitivanih polimorfizama kod pacijenata sa KB i UK i zdravih kontrola u ovoj studiji razlikuju u odnosu na studije u kojima su ovi polimorfizmi ispitivani u drugim populacijama. Pacijenti i metode: Istraživanje je obuhvatilo 206 pacijenata sa IBC, i to 107 sa KB i 99 sa UK, ispitivanih i lečenih u Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju, Kliničkog centra Srbije, i 255 zdravih osoba (dobrovoljnih davaoca krvi) koji su činili kontrolnu grupu ispitanika. Dijagnoza KB i UK postavljena je u skladu sa savremenim vodičima, za definisanje fenotipskih karakteristika bolesti korišćena je Montrealska klasifikacija, a za procenu kliničke aktivnosti bolesti primenjeni su Indeks aktivnosti Kronove bolesti (CDAI) za KB i Mayo skor za UK. DNK ispitanika je izolovana iz njihove periferne krvi, a genotipizacija za sve polimorfizme je obavljena pomoću PCR metode u realnom vremenu korišćenjem komercijalnih optimizovanih smeša specifičnih oligonukleotida i TaqMan proba (PE, Applied Biosystems). Statistička analiza uključivala je primenu χ2 testa ili Fišerovog testa tačne verovatnoće za procenu značajnosti razlike u frekvenciji alela i genotipova kod pacijenata i kontrolnih ispitanika. Rezultati: U ovom istraživanju genotipovi svih ispitivanih polimorfizama u TNFA, IL10, IL12B, IL23R i MDR1 genima su bili u Hardy-Weinberg-ovoj ravnoteži...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/175038/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectKronova bolestsr
dc.subjectCrohn's Diseaseen
dc.subjectUlcerative colitisen
dc.subjectSingle nucleotide polymorphismsen
dc.subjectTNFA (rs1800629)en
dc.subjectIL10 (rs1800896en
dc.subjectrs1800871en
dc.subjectrs3024505)en
dc.subjectIL12B (rs6887695)en
dc.subjectIL23R (rs11209026)en
dc.subjectMDR1 (rs1045642en
dc.subjectrs1128503en
dc.subjectrs2032582)en
dc.subjectUlcerozni kolitissr
dc.subjectPolimorfizmi pojedinačnih nukleotidasr
dc.subjectTNFA (rs1800629)sr
dc.subjectIL10 (rs1800896sr
dc.subjectrs1800871sr
dc.subjectrs3024505)sr
dc.subjectIL12B (rs6887695)sr
dc.subjectIL23R (rs11209026)sr
dc.subjectMDR1 (rs1045642sr
dc.subjectrs1128503sr
dc.subjectrs2032582)sr
dc.titleZnačaj polimorfizama TNFA, IL10, IL12B, IL23R i MDR1 gena u inflamatornoj bolesti crevasr
dc.title.alternativeThe polymorphisms of TNFA, IL10, IL12B, IL23R and MDR1 genes in inflammatory bowel disease.en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМарковић, Милош; Правица, Вера; Ћулафић, Ђорђе; Крстић, Миодраг; Ђурановић, Срђан; Мијач, Драгана; Значај полиморфизама ТНФA, ИЛ10, ИЛ12Б, ИЛ23Р и МДР1 гена у инфламаторној болести црева; Значај полиморфизама ТНФA, ИЛ10, ИЛ12Б, ИЛ23Р и МДР1 гена у инфламаторној болести црева;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/9576/IzvestajKomisije7719.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/9575/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record