Show simple item record

Тhe legal aspects of time for execution of works at contract on construction with special review on the rules of FIDIC

dc.contributor.advisorVasiljević, Mirko
dc.contributor.otherJovanović, Nebojša
dc.contributor.otherVukadinović, Radovan
dc.creatorSavić, Saša S.
dc.date.accessioned2017-02-20T13:59:05Z
dc.date.available2017-02-20T13:59:05Z
dc.date.available2020-07-03T09:06:17Z
dc.date.issued2016-09-26
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4562
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7607
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14649/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514420657
dc.description.abstractПравна расправа дисертације обухвата два нивоа, правно одвојена али међусобно повезана. Прво, из самог назива намеће се закључак да је то рок за извођење радова код уговора о грађењу (пo FIDIC-у time for completion). Овај рок се у дисертацији дефинише као одређено време за које се везује извршење обавезе изградње грађевине или извођење грађевинских радова на одређеном објекту или земљишту. И управо веза између престација које чине предметну обавезу са једне стране и време у коме се те престације предузимају са друге стране у свом садејству чине предмет расправе. Друго, у питању је расправа рокова који су директно или индиректно у вези са наведеним роком. Једном речју, биће речи о правној расправи тзв. одложних рокова за извршење чинидби које чине или су повезане са обавезом извођења радова код уговора о грађењу. Суштинско својство рока за извођење радова опредељују два конститутивна елемента. Прво, реч је о одређеном времену са следећим особеностима: 1) везивање извршења основне обавезе извођача за овај временски интервал, 2) уговорна природа, 3) рачунање по правилу по календарским јединицама, и 4) интегрални елемент у одређењу доспелости обавезе извођача. Друго, у питању је извршење обавезе извођења грађевинских радова коју суштински одређују: 1) сврха предузимања. Радови се изводе ради постизања одређеног грађевинског ефекта – изградња одређене грађевине или постизање каквог другог ефекта на постојећем објекту или одређеном земљишту, 2) садржина. Сви радови који су нужни и потребни за изградњу одређене грађевине или постизања каквог другог грађевинског ефекта чине садржину грађевинских радова, и 3) грађевина, настала извођењем радова, има одређену намену, део је матаријалне природе смештен на одређеној локацији, и на истој постоји одређени правни режим.sr
dc.description.abstractThe legal debate of dissertation covers two levels, legally separate but interrelated. Firstly, the term imposes the conclusion that it is the deadline for execution of works within the construction contract (according to FIDIC: time for completion). This deadline is defined as a certain amount of time which is associated with the fulfillment of the obligation of construction of a building or construction work on a particular object or property. And it is exactly the connection between the prestations which constitute the respective obligation on one hand, and the time when those prestations are undertaken on the other hand, in their correlation, they constitute the subject of debate. Secondly, it is a discussion of deadlines that are directly or indirectly related to the above deadline. In short, there will be talks regarding the legal debate, the so called delayed deadlines for the execution of actions that make up or are linked to the obligation of the execution works in the construction contract. The essential feature of the deadline for execution of works determine two constituent elements. First, it is a certain time with the following characteristics: 1) Binding the execution of the basic obligation of the Contractor to this time interval, 2) contractual nature, 3) calculating according to the rule of calendar units, and 4) an integral element in defining the validity obligation of Contractors. Secondly, it is the performance of an obligation of the construction works that is essentially determined by: 1) the purpose of undertaking: works are performed in order to achieve a specific effect of construction - construction of certain buildings or achieving any other effect on an existing facility or specific land, 2) contents: all the works that are necessary and required for the construction of certain buildings or achieving any other building effect make the content of the construction works, and 3) the construction: created by the execution of works, has a particular purpose, it is a part of material nature located at a specific location which applies to a certain legal regime.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectуговор о грађењуsr
dc.subjectcontract on constructionen
dc.subjecttime for execution of worksen
dc.subjectbeginning of the time for execution of worksen
dc.subjectcommencement of worksen
dc.subjectprogrammeen
dc.subjectrate of progressen
dc.subjectextension of time for completionen
dc.subjecttaking-over certificateen
dc.subjectterminate the contract by employeren
dc.subjectdelay damagesen
dc.subjectрок за извођење радоваsr
dc.subjectпочетак рокаsr
dc.subjectпочетак радоваsr
dc.subjectдинамички план радоваsr
dc.subjectбрзина напредовања радоваsr
dc.subjectпродужење рока за извођење радоваsr
dc.subjectпримопредајаsr
dc.subjectраскид уговора од наручиоцаsr
dc.subjectнакнада штете проузрокована кашњењемsr
dc.titleПравни аспекти рока за извођење радова код уговора о грађењу са посебним освртом на правила FIDICsr
dc.title.alternativeТhe legal aspects of time for execution of works at contract on construction with special review on the rules of FIDICen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractВасиљевић, Мирко; Јовановић, Небојша; Вукадиновић, Радован; Савић, Саша С.; Pravni aspekti roka za izvođenje radova kod ugovora o građenju sa posebnim osvrtom na pravila FIDIC;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14300/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14301/IzvestajKomisije7706.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record