Show simple item record

The interpretation of existence, literature and art in the works of Dragan Stojanović ; Толкование существования и искусства в произведении Драгана Стояновича

dc.contributor.advisorPantić, Mihajlo
dc.contributor.otherMikić, Radivoje
dc.contributor.otherRadojčić, Saša
dc.creatorRoringer-Vešović, Katarina M.
dc.date.accessioned2017-02-20T13:58:07Z
dc.date.available2017-02-20T13:58:07Z
dc.date.available2020-07-03T10:08:16Z
dc.date.issued2016-09-16
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7590
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4580
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14680/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48675855
dc.description.abstractПредмет ове дисертације је целокупно дело српског песника, романописца, приповедача, есејисте, преводиоца, теоретичара и тумача књижевности Драгана Стојановића. У истраживању се поставља и доказује теза да Стојановићево дело, узето у целини, показује хомоген раст из истог извора, концентрацију сличних особина и висок степен смисаоног и стилског јединства. Ауторов опус посматра се као својеврстан кабинет са огледалима, при чему се успоставља идејна, поетичка, тематска, мотивска и стилска премреженост литерарног и теоријског дела, и тумаче различите фасете значења настале њиховим међусобним огледањем. Предмет истраживања су три најзначајније Стојановићеве теме – лепота, срећа и љубав – а у средишту интересовања је пишчево схватање љубави, изражено у теоријској форми, назначено у поезији и мотивски конкретизовано у прозном делу. На основу форми љубави Верене Каст, теоријски заснованих у аналитичкој психологији, у дисертацији се поставља теза да Стојановићево схватање љубави одговара типу „љубави без речи“, односно љубави као „вечном загрљају“. Наглашено је да аутор љубав не разуме само као осећање, већ пре свега као однос према свету и начин живота, у чијем средишту је доживљај сједињавања естетских и етичких вредности лепог и доброг. Такође је истакнута кључна улога чулне љубави за постизање тренутака „егзистенцијалне засићености“...sr
dc.description.abstractThe subject of this doctoral dissertation are the complete works of Dragan Stojanović, the Serbian poet, novelist, author of short stories and novellas, essayist, translator, theoretician and interpreter of literature. The research sets out to prove the thesis that Stojanović’s works, taken as a whole, show a homogeneous development from the same root, a concentration of similar features and a high degree of ideational and stylistic unity. Stojanović’s oeuvre is seen as a specific kind of hall of mirrors: the dissertation demonstrates the network of different themes, motifs, poetics and concepts in the writer’s literary and theoretical works, and analyses different facets of meaning generated from mirroring effect. The research treats the three most relevant themes in the writer’s oeuvre – beauty, happiness and love – with the primary focus on his understanding of love, which is defined in theoretical form, expressed in poetry and concretized in prose fiction. Based on Verena Kast’s theory of love patterns, which applies analytical psychology, the dissertation argues that Stojanović’s understanding of love corresponds with the type of “the love without words”, that is, love as “eternal embrace”. The study stresses that Stojanović understands love not only as a feeling but rather as an attitude towards the world and a way to live, the essential element of which is the experience of unity of aesthetic and ethic values of the beautiful and the good. The crucial role of physical love for the achievement of the moment of “existential intensity” is also explained...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectљубав без речиsr
dc.subjectlove without wordsen
dc.subject„плаво“ и „црно“sr
dc.subjectегзистенцијална херменеутикаsr
dc.subjectamor fatisr
dc.subjectмузаsr
dc.subjectБогородицаsr
dc.subjectсликарствоsr
dc.subjectземаљска „мета-физика“sr
dc.subjectинтроверзијаsr
dc.subjectлудилоsr
dc.subject“the blue” and “the black”en
dc.subjectexistential hermeneuticsen
dc.subjectamor fatien
dc.subjectmuseen
dc.subjectMadonnaen
dc.subjectpaintingen
dc.subjectearthly “meta-physics”en
dc.subjectintroversionen
dc.subjectmadnessen
dc.titleТумачење егзистенције и уметности у делу Драгана Стојановићаsr
dc.title.alternativeThe interpretation of existence, literature and art in the works of Dragan Stojanović ; Толкование существования и искусства в произведении Драгана Стояновичаen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПантић, Михајло; Радојчић, Саша; Микић, Радивоје; Рорингер-Вешовић, Катарина М.; Tumačenje egzistencije i umetnosti u delu Dragana Stojanovića;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28259/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28260/IzvestajKomisije7724.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record