Show simple item record

The relations of motor, functional and metabolic abilities and competitive performance of elite soccer players measured by the method of motion analysis software system "tracking motion"

dc.contributor.advisorDopsaj, Milivoj
dc.contributor.otherFilipović, Nenad
dc.contributor.otherLeontijević, Bojan
dc.creatorRadaković, Radivoje Ž.
dc.date.accessioned2017-02-20T10:24:13Z
dc.date.available2017-02-20T10:24:13Z
dc.date.available2020-07-03T09:45:50Z
dc.date.issued2016-07-13
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7571
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4500
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14510/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514785196
dc.description.abstractУ овом истраживању, на основу примарног циља дефинисане су моторичке, функционалне, метаболичке и такмичарске перформансе врхунских фудбалера. На основу секундарних циљева су утврђене релације моторичке, функционалне и метаболичке припремљеностии са такмичарском перформансом. У истраживању је учествовало 70 испитаникa из фудбалских клубова, чланова Јелен Супер Лиге Србије и националне сениорске фудбалске селекције. Мерни опсег дефинисан је на основу 57 варијабли, подељених у 5 димензија које се односе на различите карактеристике и способности фудбалера и то: 1) морфолошке карактеристике; 2) моторичке способности; 3) функционалне способности; 4) метаболичке способности; 5) такмичарске перформансе; покривајући простор општих, специфичних и специјалних способности врхунских играча фудбала. За процену морфолошких, моторичких, функционалних и метаболичких карактеристика и способности, коришћена је стандардизована опрема у лабораторијским и теренским условима. За процену такмичарске перформансе, коришћен је софтверски систем за праћење кретања БИОИРЦ, сопствене производње (Tracking Motion Software System by BioIRC, Kragujevac). На основу добијених математичких модела, где су описане зависности перцентилне дистрибуцијe и дескриптивних вредности за различите показатеље припремљености, дефинисан је базични, специфични и специјални ниво развијености дате способности, са аспекта релативних и апсолутних вредности способности врхунских спортиста. Утврђивање нивоа и смера релација између критеријских зависних и независних варијабли, спроведено је једнодимензионалним и вишедимензионалним корелацијама- линеарном и Мултипла регресивном анализом. Генерални ниво корелације између посматраних простора спортске перформансе, моторичке, функционалне и метаболичке припремљености фудбалера, са такмичарском перформансом је дефинисан методом линеарне регресије. Већина израчунатих модела има висок предиктивни ниво од преко 80% и високо су статистички значајно описали мерене варијабле, односно мерени простор. На тај начин је извршено дијагностификовање и нормирање актуелног стања датог простора мерења за испитивану популацију. Резултати овог истраживања са аспекта дефинисаних перформанси, утврђених релација у факторској структури, нивоа развијености, утицаја и повезаности индикатора за процену нивоа и врста припремљености, у односу на различите групе играча, још више наглашавају утицај адаптације за различито испољавање припремљености играча, али и повезаности спортске гране и продукције различитих видова припреме...sr
dc.description.abstractThe primary aim of this research defines motor, functional, metabolic and competitor’s performances of elite soccer players. On the basis of the secondary aims, relations of motor, functional and metabolic preparedness and competitor’s performance are determined. The research was conducted on 70 examinees from soccer clubs, the members of Jelen Super League Serbia and senior national soccer team. Measurement range was defined on the basis of 57 variable divided into 5 dimensions which referred to different soccer player’s performances: 1) morphological characteristics; 2) motor performances (abilities); 3) functional performances (abilities); 4) metabolic performances; 5) competitor’s performances; covering the area of general, specific and special performances of elite soccer players. In order to estimate morphological, motor, functional and metabolic performances, standardized equipment was used, in laboratory and conditions in the field, i.e. standard measuring and test, sophisticated devices. In order to estimate competitors’ performances, an in-house motion tracking software system BioIRC was used. On the basis of the acquired mathematical models, which describe dependencies of percentile distribution and descriptive values for different preparedness indicators, we defined basic, specific and special level of development of the given ability from the aspect of relative and absolute values of performances (abilities) of elite soccer players. Determination of level and direction of relations between criterion dependent and independent variables was conducted with one-dimensional and multi-dimensional correlations – Thompson’s and Multiple regression analysis. General level of correlation among the observed spaces of sport performances, motor, functional and metabolic preparedness of soccer players, with competitor´s performance was defined with linear regression method. Most calculated models had high predicative level of over 80% and in statistically meaningful manner described measured variables; that is, measured space. In that way, diagnosis and standardization of the actual state of the given measured space was conducted for the examined population. From the aspect of defined performances, relations determined in the factor structure, level of development, the influence and connection of indicators for estimation of the level and type of preparedness in relation to different groups of players, the results of this research further emphasize the influence of adaptation for different manifestation of players’ preparedness, but also the connection of sport and production of different types of preparation. On a general level, and in relation to the primary aim of this study, by defining the level of different performances and types of preparedness of elite soccer players, it is possible to establish a system for diagnostic purposes, for training recommendations and prognostics...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитањаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectврхунски фудбалериsr
dc.subjectelite soccer playersen
dc.subjectperformancesen
dc.subjectpreparednessen
dc.subjectrelationsen
dc.subjectsoftware systemen
dc.subjectmeasurementen
dc.subjectперформансеsr
dc.subjectприпремљеностsr
dc.subjectрелацијеsr
dc.subjectсофтверски системsr
dc.subjectмерењеsr
dc.titleРелације моторичке, функционалне и метаболичке припремљености са такмичарском перформансом врхунских фудбалера мереном методом софтверске анализе кретања "tracking motion"sr
dc.title.alternativeThe relations of motor, functional and metabolic abilities and competitive performance of elite soccer players measured by the method of motion analysis software system "tracking motion"en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractДопсај, Миливој; Филиповић, Ненад; Леонтијевић, Бојан; Радаковић, Радивоје Ж.; Relacije motoričke, funkcionalne i metaboličke pripremljenosti sa takmičarskom performansom vrhunskih fudbalera merenom metodom softverske analize kretanja "tracking motion";
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23753/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23754/Referat.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23753/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23754/Referat.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_7571


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record