Show simple item record

Comparative analysis of the technical and tactical activities of the best table tennis players in the world

dc.contributor.advisorKoprivica, Vladimir
dc.contributor.otherKasum, Goran
dc.contributor.otherSmajić, Miroslav
dc.creatorKocić, Goran J.
dc.date.accessioned2017-02-20T10:24:11Z
dc.date.available2017-02-20T10:24:11Z
dc.date.available2020-07-03T09:45:47Z
dc.date.issued2016-09-29
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7569
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4491
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14499/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514802348
dc.description.abstractУ истраживању, које је имало карактер опсервационе, експлоративне еx post facto студије, испитивана је структура простора у којем се манифестује техничко- тактичка активност врхунских играча стоног тениса (играчи н=77; игралице н=77), учесника завршног олимпијског турнира, на одиграним мечевима (играчи н=154; игралице н=154), односно на 820 одиграних сетова (играчи н=423; игралице н=397). Сваки од играча је био описан преко 9 варијабли, а техничко-тактичка активност у мечевима и сетовима била је описана преко 17 варијабли. За основне циљеве студије постављено је утврђивање и поређење структура простора техничко-тактичких активности играча и дефинисање изабраних релевантних моделских карактеристика најбољих такмичара и такмичарки света. Добијени резултати дозвољавају да се закључи како се на основу техничко-тактичке активности врхунских играча и играчица стоног тениса у условима такмичења са равноправним противницима, обезбеђује валидан увид у структуру базичног техничко- тактичког простора, којег описују 9 интерпретабилних латентних димнзија. Структуре простора у популацијама мушкараца и жена се квалитативно нису разликовале. Испитивање утицаја избора доминантне руке на ефикасност извођења техничко- тактичких елемената и успешност, указује на значајне предности леворуких, како играча, тако и играчица. Повезаност показатеља морфолошког статуса са варијаблама техничко-тактичке активност играча и играчица, указала је на високо значајне везе, како у мушкој тако и у женској популацији. Униваријатним и мултиваријатним анализама утврђене су значајне разлике између играча и играчица у квантитативним показатељима техничко-тактичке активности. Резултати указују на суштинске разлике између игара мушкараца и жена у агресивнијој игри у нападу и већој ефикасности постизања поена трећом лоптицом код играча у односу на играчице, док све остале квантитативне разлике у униваријатним анализама представљају последицу ове две значајне разлике. Помоћу бинарне логистичке регресионе анализе формирана су четири предикциона модела за предвиђање исхода сета и меча на основу праћених показатеља техничко тактичке активности у популацији играча и популацији играчица, који су приказали изузетно квалитетне метријске карактеристике.sr
dc.description.abstractIn the study, having the character of observational, exploratory ex post facto study, was examined the structure of space that manifests technical and tactical activities of top table tennis players (men n = 77; women n = 77), participants in the final Olympic tournament, at the final matches (men n = 154; women n = 154), i.e. 820 sets (men n = 423; women n = 397). Each of the players has been described through 9 variables, and technical and tactical activity in matches and sets was described through 17 variables. It was defined for the basic aims of the study to determine and to compare the space structure of technical and tactical activities of the players and defining of the selected relevant model characteristic of top male and female competitors of the world. The obtained results allow one to conclude that on the basis of technical and tactical activities of top male and female table tennis players in terms of competition with equal opponents, provides valid insight into the structure of the basic technical and tactical space described through 9 interpretable latent dimensions. The space structures in men and women populations did not differ qualitatively. Assaying the selection of the dominant hand on the efficiency of performing technical and tactical elements and performance effect points to the significant benefits of left-handed male as well as female players. The connection of the morphological status indicator with technical and tactical activity variables of male and female players, pointed to the highly significant relationship both in men and in women population. Univariate and multivariate analyses revealed significant differences between male and female players in the quantitative indicators of technical and tactical activities. Results indicate fundamental differences between the way how the men and women compete in the more aggressive play, in attack and greater efficiency in achieving point by third ball of male in relation to the female players, while all the other quantitative differences in univariate analysis represent the consequence of these two significant differences. Using binary logistic regression analysis four predictive models were formed for predicting the outcome of the set and match on the basis of monitored indicators of technical and tactical activities in the male and female population of the players showing exceptional metric characteristics quality.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитањаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectстони тенисsr
dc.subjecttrable tennisen
dc.subjecttechnical and tactical activitieen
dc.subjectolympic tournamenten
dc.subjectdominant handen
dc.subjectpredictive modelen
dc.subjectтехничко-тактичка активностsr
dc.subjectолимпијски турнирsr
dc.subjectдоминантна рукаsr
dc.subjectпредикциони моделsr
dc.titleУпоредна анализа техничко-тактичке активности најбољих играча и играчица стоног тениса у светуsr
dc.title.alternativeComparative analysis of the technical and tactical activities of the best table tennis players in the worlden
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractКопривица, Владимир; Касум, Горан; Смајић, Мирослав; Коцић, Горан Ј.; Uporedna analiza tehničko-taktičke aktivnosti najboljih igrača i igračica stonog tenisa u svetu;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23740/Referat.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23739/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record