Show simple item record

Crimes against the rights and freedoms of person and citizen with elements of coercion

dc.contributor.advisorStojanović, Zoran
dc.contributor.otherDelić, Nataša
dc.contributor.otherRistivojević, Branislav
dc.creatorPopović, Jelena B.
dc.date.accessioned2017-02-20T10:22:16Z
dc.date.available2017-02-20T10:22:16Z
dc.date.available2020-07-03T09:04:09Z
dc.date.issued2016-09-30
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7536
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4551
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14597/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514448049
dc.description.abstractДокторском дисертацијом на тему “Кривична дјела против слобода и права човјека и грађанина са елементом принуде“ разматрана су сложена питања појма принуде у кривичном праву односно кривичноправних института силе и пријетње. Елемент принуде, као обиљежје бића, био је основни критеријум по ком су кривична дјела у оквиру главе кривичних дјела против слобода и права човјека и грађанина одабрана за анализу. Принуда се у кривичном праву испољава у два вида, као примијена физичке силе, која може бити апсолутна и компулзивна, и пријетње. Између ових важних општих института кривичног права постоји доста сличности, али и кључних разлика. Иако у том смислу сила и пријетња у науци кривичног права представљају изузетно сложено питање, сам појам силе и пријетње у основи се може одредити на исти начин како у општем тако и у посебном дијелу кривичног права. Стoгa je и циљ дисeртaциje потврђивање постављене хипoтeзe дa принудa свoj кривичнoпрaвни знaчaj oствaруje кaкo у oпштeм тaкo и пoсeбнoм диjeлу тe дa зa сaм пojaм силe и приjeтњe у пoсeбнoм диjeлу кривичнoг прaвa вaжe истa прaвилa. Иaкo je у тoм кoнтeксту у рaду укaзaнo нa кључнo рaзличитe случajeвe кoje je нeoпхoднo рaзликoвaти, зa пojaм принудe у општем и пoсeбнoм диjeлу кривичнoг прaвa вaжe истa прaвилa, jeр je риjeч o питaњимa кoja зaлaзe кaкo у мaтeриjу oпштeг тaкo и у мaтeриjу пoсeбнoг диjeлa кривичнoг прaвa. Стога се кривичноправни појам силе и пријетње у основи може одредити на исти начин са оба ова аспекта па су закључци до којих се у раду дошло општег карактера.sr
dc.description.abstractDoctoral dissertation on the topic: "Crimes against freedom and human and civil rights with the element of coercion" were considered the complex issues of the concept of coercion in criminal law and criminal law institute of force and threats. The element of coercion, was the main criterion by which the crimes under the head of criminal offenses against the rights and freedoms of man and citizen selected for analysis. The coercion is characterized by two types, the use of physical and the use of psychological force or threat. Force and threat represent two important components absolutely independent in its occurrence and realization among which there are great similarities but also crucial differences. Even though force and threat in the science of the criminal law have multiple importance and represent an extremely complicated issue, the very concept of force and threat can be basically determined in the same manner in both general and separate part of the criminal law. Therefore, the goal of the preparation of this dissertation was to confirm the hypothesis that the coercion accomplishes its criminal law significance in both general and separate part of criminal law and that the same rules apply for the for the concept of force and threat in separate part of the criminal law. Even though significantly different cases which have to be distinguished were indicated in this sense in the thesis, we believe that the same rules apply for the concept of coercion in separate part of criminal law. It is the case of matters which concern both general and separate part of criminal law. From the aspect of the analyzed problems, the thesis is dedicated to the separate analysis of seven criminal offences which belong to the chapter of the criminal offences against freedoms and rights of people and citizen. These offences have the element of coercion as a common thread that connects them within the stated chapter, i.e. the force and thread as an action or the manner of their execution.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectслободе и праваsr
dc.subjecthuman rightsen
dc.subjectcriminal law protectionen
dc.subjectcoercionen
dc.subjectforceen
dc.subjectthreaten
dc.subjectkidnappingen
dc.subjectextortionen
dc.subjectendangering safetyen
dc.subjectobstruction of public meetingen
dc.subjectviolation of freedom of expression of national or ethnic originen
dc.subjectviolation of freedom to manifest religion and perform religious rituals.en
dc.subjectкривичноправна заштитаsr
dc.subjectпринудаsr
dc.subjectсилаsr
dc.subjectпријетњаsr
dc.subjectотмицаsr
dc.subjectизнуђивање исказаsr
dc.subjectугрожавање сигурностиsr
dc.subjectспречавање јавног скупаsr
dc.subjectповреда слободе изражавања националне или етничке припадностиsr
dc.subjectповреда слободе исповиједања вјере и вршења вјерских обредаsr
dc.titleКривична дјела против слобода и права човјека и грађанина са елементом принудеsr
dc.title.alternativeCrimes against the rights and freedoms of person and citizen with elements of coercionen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractСтојановић, Зоран; Ристивојевић, Бранислав; Делић, Наташа; Поповић, Јелена Б.; Krivična djela protiv sloboda i prava čovjeka i građanina sa elementom prinude;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13837/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13838/IzvestajKomisije7692.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record