Show simple item record

International-law aspects of the Jugoslavian crisis

dc.contributor.advisorKreća, Milenko
dc.contributor.otherRakić, Branko
dc.contributor.otherMilisavljević, Bojan
dc.creatorJagica, Ferenc F.
dc.date.accessioned2017-02-20T10:22:15Z
dc.date.available2017-02-20T10:22:15Z
dc.date.available2020-07-03T09:04:05Z
dc.date.issued2016-09-29
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4549
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7534
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14593/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514418097
dc.description.abstractПредмет истраживања ове докторске дисертације односи се на сложена и слојевита питања међународног јавног права(међународних односа, права међународних организација, међународног хуманитарног права), као и делом материје уставног права, која кроз амбијент стања ентропије а потом растакања и нестанка југословенске државе у последњој декади двадесетог столећа, покушавају пружити надасве веродостојан, системски заокружен и кохерентан одговор. Полазишна хипотеза рада сконцентрисана је на тасу примордијалног принципа теорије и праксе међународног јавног права који датира још од Вестфалског мира(1648), начела равнотеже снага и поставци о његовој предестинираности од стране савремене међународне заједнице у решавању југословенске државне и националне трагедије. Идејни хоризонт базичне хипотезе се рачва на неколико различитих области. Једна од њих односи се на уставно-правни оквир југословенске државе који кроз огледало уставног решења из 1974. године елаборира и анализира стање у земљи. Устав из 1974-е. квалификује политички систем као „социјалистичку самоуправну демократију“ по облику а као „диктатуру пролетаријата“ по социјалној суштини. Кроз промоцију делегатског система и потискивање воље грађана, у тренутку када је аутентична идеја народног представништва доведена до своје негације, републичке елите стварају простор ка сопственом самоодређењу. Долази до ситуације у којој се републике све више осамостаљују и затварају у забране својих аутархичних (квази)статалних творевина. Одлучивање у федерацији сведено је практично на ниво федералних јединица које сваки облик већинског одлучивања априори легитимишу атаком на њихов национални суверенитет. Решења која је поменути највиши конституционални акт понудио попут слободног удруженог рада, самоуправног споразумевања и друштвеног договарања, слабе потпорне стубове статалне креатуре, наговештавајући економску и политичку ерозију државе.sr
dc.description.abstractThe subject of research this doctoral dissertation is related to the complex and stratified themes of international common law (international relations, law of international organizations, international humanitarian law), and partly matter of constitutional law, through the ambient of entropy, disintegration and finally disappearance of Socialist Federal Republic of Yugoslavia in the last ten years of twentieth century, trying to give valid, sistematical circled and coherent answer on the key questions which she has been invaded. The basic hypothesis of dissertation is concentrated to the foundamental principle of theory and practice which international common law correspondents, the principle of counterbalance powers, which dated at international relations still from the Peace of Westphalia(1648), and thesis which it's predestinated of the contemporary international community on resolving yugoslav state and national tragedy. The conceptual horizon of basic hypothesis developes to few different areas. One of them is related to the explication of thesis which continued by constitutional-law frame of yugoslav state and trough a mirror of constitutional solution from 1974 elaborates and analyzes situation in the state. The Constitutional Act from 1974 evaluates political system by form of „socialist self-governing democracy“, and by essence of „dictatorship of proletariat“. Trough promotion of delegat's system and suppression of civil electoral willingness, at the moment when authentical idea of people's representative office is taked to the itself negation, republic elites creates space for self-determination. Situation which is created, unsolving and unstoping, guides republics to the very complex and damaged process of autolimitation and autodeterminaton. The decision-make process at level of Federation is constructed practicaly on the rank of federal elements which all forms of majority decision identify a priori by attack on their national sovereignty. The solution which offered, for example a free assocciate work, self-management agreement and social negotiation, disturbing foundations of etat's creation, have announced economical and political erosion of the state.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectравнотежа снагаsr
dc.subjectcounterbalance powersen
dc.subjectУстав из 1974.sr
dc.subjectидентитет и континуитетsr
dc.subjectправо на самоопредељењеsr
dc.subjectчланство у ОУНsr
dc.subjectсукцесијаsr
dc.subjectCostitutional Act from 1974en
dc.subjectidentity and continuityen
dc.subjectright to self-managementen
dc.subjectmembership within OUNen
dc.subjectsuccessionen
dc.titleМеђународно-правни аспекти југословенске кризеsr
dc.title.alternativeInternational-law aspects of the Jugoslavian crisisen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractКрећа, Миленко; Ракић, Бранко; Милисављевић, Бојан; Јагица, Ференц Ф.; Međunarodno-pravni aspekti jugoslovenske krize;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13824/IzvestajKomisije7690.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13823/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record