Show simple item record

Bans to conceive the employment relationship - legitimate goals and limitations

dc.contributor.advisorLubarda, Branko
dc.contributor.otherKovačević, Ljubinka
dc.contributor.otherJovanović, Predrag
dc.contributor.otherMarinković, Tanasije
dc.creatorPopović, Aleksandra T.
dc.date.accessioned2017-02-20T10:22:08Z
dc.date.available2017-02-20T10:22:08Z
dc.date.available2020-07-03T09:06:53Z
dc.date.issued2016-10-25
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4505
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7523
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14518/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514470577
dc.description.abstractПроучавање сметњи за заснивање радног односа, легитимних циљева и ограничења њиховог регулисања је од посебног доктринарног значаја, с обзиром на то да је у питању савремена, актуелна, међутим још увек недовољно истражена тема. Целовита обрада сметњи за заснивање радног односа, обављање слободних професија и вршење јавних функција и систематизација научних ставова у предметној области, указује на модалитете унапређења домаћег позитивног права сагласно критичкој анализи страног права и праксе. Сметње као правне чињенице које привремено или трајно лицу које испуњава услове онемогућавају да заснује радни однос, стекне звање, ради ван радног односа, обавља слободне (лиценцне) професије, буде бирано, постављено и именовано на јавну функцију, односно чије наступање може да има за последицу престанак стеченог статуса, прописују се у циљу заштите легитимних интереса. Услови за запослење као претпоставке способности субјекта да заснује радни однос, разликују се од сметњи, које онемогућавају заснивање радног односа са лицем које испуњава прописане услове. Анализа сметњи и диференцијација од услова, поред научних има и циљеве стручне природе, јер треба да послужи не само као референца за de lege ferenda развој домаћег права, већ и за успостављање одговарајуће (судске) праксе. У истраживању сметњи за заснивање радног односа, обављање слободних професија и јавних функција коришћени су правни методи ради разматрања извора домаћег и међународног радног права, научне и стручне литературе, односно историјскоправни са упоредноправним и методом социологије права, у циљу проучавања еволуције у перцепцији и нормирању сметњи, као и одређивању сличности и разлике између позитивног права Републике Србије и других земаља у разматраној области.sr
dc.description.abstractThe study of bans to conceive the employment relationship, legitimate goals and limitations of their regulation is of special doctrinal importance, considering that it is a modern, current, but still insufficiently researched topic. A comprehensive treatment of bans to conceive the employment relationship, performance of the liberal professions and public functions and systematization of scientific views in this area, indicates the modalities of improving domestic positive law in accordance with the critical analysis of foreign law and practice. Bans as legal facts which temporarily or permanently to a person who meets the requirements enables conceiving the employment relationship, acquiring titles, work outside employment, conducting free (license) profession, election, designation and appointment to public functions, or the occurrence of which may result in the termination of acquired status are prescribed in order to protect the legitimate interests. Requirements for employment as an assumption of ability of a subject to conceive employment relationship differ from bans, which prevent the conceiving of employment relationship to a person who meets the prescribed requirements. Analysis of bans and differentiation from requirements, besides scientific also has goals with professional nature, because it should serve not only as a reference for de lege ferenda development of domestic law, but also for establishment of an appropriate (judicial) practice. In a research of bans to conceive the employment relationship, performing the liberal professions and public functions legal methods are used for the consideration of sources of national and international labor law, science and professional literature, as well as historically legal with comparative legal and method of sociology of law, in order to study the evolution of perception and regulation of bans and to determine the similarities and differences between the positive law of the Republic of Serbia and other countries in the considered area.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectрадни односsr
dc.subjectemployment relationshipen
dc.subjectсметње за заснивање радног односаsr
dc.subjectсметње за обављање слободне професијеsr
dc.subjectсметње за вршење јавне функцијеsr
dc.subjectлегитимни циљеви прописивања сметњиsr
dc.subjectгранице регулисања сметњи за заснивање радног односаsr
dc.subjectbans to conceive the employment relationshipen
dc.subjectbans to perform liberal professionen
dc.subjectbans to perform public functionen
dc.subjectlegitimate objectives of regulating bansen
dc.subjectlimits of regulating bans to conceive the employment relationshipen
dc.titleСметње за заснивање радног односа - легитимни циљеви и ограничењаsr
dc.title.alternativeBans to conceive the employment relationship - legitimate goals and limitationsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЛубарда, Бранко; Ковачевић, Љубинка; Јовановић, Предраг; Маринковић, Танасије; Поповић, Aлександра Т.; Smetnje za zasnivanje radnog odnosa - legitimni ciljevi i ograničenja;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14454/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14455/IzvestajKomisije7659.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14454/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14455/IzvestajKomisije7659.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_7523


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record