Show simple item record

The effect of different ratio of inorganic and organic selenium in diet on production performance and meat quality of chickens

dc.contributor.advisorJokić, Živan
dc.contributor.otherJoksimović-Todorović, Mirjana
dc.contributor.otherŽivković, Dušan
dc.contributor.otherPavlović, Zoran
dc.contributor.otherĐermanović, Vladan
dc.creatorKrstić, Branko P.
dc.date.accessioned2017-02-20T10:21:58Z
dc.date.available2017-02-20T10:21:58Z
dc.date.available2020-07-03T09:02:35Z
dc.date.issued2016-09-29
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4433
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7514
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14419/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14621/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48529423
dc.description.abstractЗадатак овог рада је био да испита утицај различитог односа органског и неорганског селена на производне резултате и квалитет меса бројлера. Као извор неорганског селена користио се натријум-селенит, а органског селена, селенизирани квасац. У експеримент је било укључено 600 пилића провинијенце Cobb 500, подељених у шест група. Сем у контролној групи где селен није додаван, у осталим огледним групама концентрација додатог селена износила је 0,6 mg/kg хране. Поред контролне групе, експеримент је имао још пет група које су имале различит однос неорганског и органског селена. Испитивани су следећи производни параметри : телесна маса пилића, дневни прираст, конзумација хране и конверзија хране. Прва мерења су урађена по доласку пилића на фарму и понављана су сваких 7 дана до краја огледа (42 дана). На крају това утврђена је статистички значајна разлика у телесној маси између контролне и експерименталних група, које су међу собом биле врло хомогене. Пилићи контролне групе су имали и нижи просечни дневни прираст од експерименталних група, док су оствариле већу конзумацију хране од огледних група. Конверзија хране је најбоља код групе која је имала имплементиран само неоргански селен, а најслабија код контролне групе. Завршетком това, после 42 дана, на кланицу је послато по 12 пилића из сваке групе. Циљ је био утврдити мере конформације трупа пилића, мере кланичне обраде трупова, као и конфекцијске мере. Добијени резултати мера конформације трупа указују да постоји значајна разлика између контролне и огледних група само код дужине кобилице, где је ова мера значајно мања код контролне групе. Код осталих мера конформације трупа (грудни угао, дужина груди и обим батака) нису утврђене статистички значајне разлике. Резултати кланичне обраде трупа указују да је класична обрада трупа имала најмању масу код контролне групе али статистички исте важности као и обраде код треће и четврте групе, а различите од осталих експерименталних група...sr
dc.description.abstractThe task of this study was to investigate the effect of different relations of organic and inorganic selenium in diet on production performance and meat quality of broilers. As a source of inorganic selenium used to sodium selenite, and organic selenium selenized yeast. The experiment included 600 chickens of Cobb 500 broilers were divided into six groups. Except in the control group where selenium is not added in the other experimental groups added selenium concentration was 0.6 mg / kg food. In addition to the control group, experiment had five groups with a different ratio of inorganic and organic selenium. We studied the following production parameters: body mass of chicks, daily gain, feed intake and feed conversion. The first measurements were taken after the arrival of chickens on the farm and were repeated every 7 days until the end of the experiment (42 days). At the end of the fattening period, a statistically significant difference in body weight between the control and experimental groups, which were among them were very homogeneous. Chickens control group had a lower average daily gain of the experimental group, while the realized higher feed intake of the experimental groups. Feed conversion ratio was best in the group that had implemented only inorganic selenium, and weakest in the control group. Upon completion of addition, after 42 days, the slaughter is on 12 chickens from each group. The aim was to determine the extent testom, measures slaughter carcasses, as well as ready-made measures. The results carcass conformation measures indicate that there is a significant difference between the control and experimental groups only in the length of the keel, where the measure is significantly lower in the control group. For other measures of carcass (breast angle, length of breast and thigh girth) showed no statistically significant differences. Results slaughter processing of the hull indicate that the classic treatment of the hull had the lowest weight in the control group but statistically the same importance as the treatment at the third and fourth groups, a variety of other experimental groups...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Пољопривредни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectорганскиsr
dc.subjectorganicen
dc.subjectinorganic seleniumen
dc.subjectproductionen
dc.subjectresultsen
dc.subjectqualityen
dc.subjectmeaten
dc.subjectchickensen
dc.subjectнеорганскиsr
dc.subjectселенsr
dc.subjectпроизводњаsr
dc.subjectрезултатиsr
dc.subjectквалитетsr
dc.subjectмесоsr
dc.subjectпилићиsr
dc.titleУтицај различитих односа неорганског и органског селена у храни на производне резултате и квалитет меса товних пилићаsr
dc.title.alternativeThe effect of different ratio of inorganic and organic selenium in diet on production performance and meat quality of chickensen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractЈокић, Живан; Ђермановић, Владан; Јоксимовић-Тодоровић, Мирјана; Живковић, Душан; Павловић, Зоран; Крстић, Бранко П.; Uticaj različitih odnosa neorganskog i organskog selena u hrani na proizvodne rezultate i kvalitet mesa tovnih pilića;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13510/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13509/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record