Show simple item record

Geographical determinants of the regional development of Vojvodina

dc.contributor.advisorTošić, Dragutin
dc.contributor.otherTošić, Dragutin
dc.contributor.otherGrčić, Mirko
dc.contributor.otherLukić, Bogdan
dc.contributor.otherJeftić, Marija
dc.creatorLutovac, Miloš D.
dc.date.accessioned2017-02-20T10:20:07Z
dc.date.available2017-02-20T10:20:07Z
dc.date.available2020-07-03T08:27:29Z
dc.date.issued2016-06-30
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7503
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4468
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14472/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48623375
dc.description.abstractПроблем регионалног развоја и регионалних неравномерности у Србији је веома изражен, и највећи је у Европи. Концепту регионалног развоја се током претходних деценија није придавао довољан значај, и ова врста развоја се није по- сматрала као интегрални део укупног друштвено-економског развоја. Процес транзиције у Републици Србији само је погоршао већ ионако тешко стање у поје- диним подручјима, још више продубио регионалне неједнакости и успорио цео процес регионалног развоја одређених подручја Србије. Концентрација економске активности у простору све је израженија појава. Било да се посматра глобални ни- во, било да је предмет анализе простор унутар појединачних националних привре- да, уочава се да одређени делови територија много брже напредују у односу на друге. Рурална подручја, некада основни носиоци развоја, данас представљају нај- сиромашније области Републике Србије са израженим депопулационим кретањи- ма. Веома изражене миграције село-град остављају рурална подручја без прису- ства радно активног становништва па самим тим без икаквих могућности за по- бољшање постојеће ситуације и целовитијег регионалног развоја тих подручја. Са друге стране, девастирана подручја настала током транзиционог периода предста- вљају некадашње развијене индустријске центре, у којим је услед пропадања при- вреде дошло до наглог погоршања целокупне друштвено-економске ситуације. Тако данас у Републици Србији имамо град Београд и Аутономну Покрајину Вој- водину, који се према свим показатељима развијености налазе високо изнад оста- лих региона, па је и прилив становништва у њима највећи, док се ситуација у осталим деловима Србије непрекидно погоршава, превасходно услед демограф- ског пражњења. Негативне стопе природног прираштаја у читавој Србији предста- вљају велики проблем који прети да угрози будућност развоја Србије...sr
dc.description.abstractThe problem of regional development and regional imbalances occurs very frequently in Serbia and is the biggest one in Europe. The concept of regional development has been underestimated over the past few decades and this kind of development hasn’t been considered as the integral part of the whole socio-economic development. The process of transition in the Republic of Serbia only made the already difficult situation worse in certain areas, intensified regional imbalances even more, and also slowed down the whole process of regional development of those areas in Serbia. The concentration of economic activities in space is becoming higher. Whether global level is regarded, or whether the object of the analysis is the area inside individual national economies, it is noticed that certain parts of territories make much more progress in regard to the others. Rural areas, which were the main driving forces of development long time ago, are nowadays the poorest regions of the Republic of Serbia with intensified depopulation movements. Extremely frequent migrations from villages to cities result in the absence of gainfully employed population and therefore without any possibilities for improving the current situation as well as the whole regional development of those areas. On the other hand, devastated areas as a consequence of transitional period are former developed industrial centers, where due to the decline of economy the whole socio-economic situation suddenly became worse. Therefore, Belgrade and the Autonomous Province of Vojvodina in the Republic of Serbia are nowadays far above the other regions considering all indicators of development, as a result of which their population influx is the highest one, while situation in other parts of Serbia is constantly becoming worse, primarily due to demographic abandonment. Negative rates of population growth all over Serbia are a big problem which may jeopardize the future of its development...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Географски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectрегионални развојsr
dc.subjectregional developmenten
dc.subjectпросторно планирањеsr
dc.subjectгеографске детерминан- теsr
dc.subjectстановништвоsr
dc.subjectрегионална економијаsr
dc.subjectspatial planningen
dc.subjectgeographic determinantsen
dc.subjectpopulationen
dc.subjectregional economyen
dc.titleГеографске детерминанте регионалног развоја Војводинеsr
dc.title.alternativeGeographical determinants of the regional development of Vojvodinaen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractТошић, Драгутин; Јефтић, Марија; Лукић, Богдан; Грчић, Мирко; Тошић, Драгутин; Лутовац, Милош Д.; Geografske determinante regionalnog razvoja Vojvodine;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/3854/Referat.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/3853/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record