Show simple item record

Long-term effects of maternal deprivation on cholinergic system and redox regulation in rat brains.

dc.contributor.advisorFilipović, Branislav
dc.contributor.otherPetronijević, Nataša
dc.contributor.otherRadonjić, Vidosava
dc.contributor.otherMarković, Ivanka
dc.contributor.otherČukuranović, Rade
dc.creatorMarković, Branka D.
dc.date.accessioned2016-12-30T16:14:05Z
dc.date.available2016-12-30T16:14:05Z
dc.date.available2020-07-03T08:48:03Z
dc.date.issued2016-07-15
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4405
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7365
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14313/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48492559
dc.description.abstractУвод: Анимални модел матерналне депривације заснован је на излагању стресу у раном постнаталном периоду. Показано је да рани перинатални стрес може изазвати различите краткотрајне и дуготрајне поремећаје у когнитивним, емоционалним и бихејвиоралним одликама (Koehl i sar., 2001; Viveros i sar., 2010), као и да рани постнатални стрес може повећати ризик за обољевање од схизофреније (Ellenbroek i Cools, 1998; Bramon i sar., 2001). Поремећај у холинергичкој неуротрансмисији често је описиван код схизофреније (Terry i Mahadik, 2007; Sarter i sar., 2005), а холинергички систем се сматра потенцијалном метом за развој нових лекова (Freedman i sar., 2008; Scarr, 2012) који би побољшали когнитивне поремећаје и негативне симптоме код оболелих. Оксидативни стрес се сматра једним од етиопатогенетских фактора схизофреније. У овом раду је испитиван утицај матерналне депривације на структурне и биохемијске карактеристике појединих можданих региона Wistar пацова. Циљеви: (1) Испитати утицај матерналне депривације на холинергички систем (активност ацетилхолинестеразе као и одређивање густине холинергичких влакана у ретроспленијалном кортексу и хипокампалној формацији), (2) испитати показатеље оксидативног стреса (садржај редукованог глутатиона, активности γ-глутамил цистеин лигазе, глутатион пероксидазе и глутатион редуктазе, супероксид дизмутазе, затим експресије SOD1 и SOD2 као и садржаја липидних пероксида изражен преко концентрације малондиалдехида (MDA)), (3) испитати утицај на митохондријални метаболизам одређивањем активности ензима респираторног ланца (комплекса I и цитохром c оксидазе), и експресију мембранских (gp91phox, p22phox) и цитосолних (p47phox , p67phox ,p40phox) субјединица NADPH оксидазе у кортексу, хипокампусу, таламусу и nc.caudatus-у мозга пацова..sr
dc.description.abstractObjective: Animal model of maternal deprivation is based on exposure to stress in early postnatal life. It has repeatedly been shown that early perinatal stress can cause various short and long-term disturbances in cognitive, emotional and other behavioral performances (Koehl et al. 2001; Viveros et al. 2010). Nonetheless, there is evidence that early stressful life events can increase the risk of developing schizophrenia (Ellenbroek and Cools, 1998; Bramon et al. 2001). Alterations in holinergic neurotransmission have been commonly reported in schizophrenia (Terry and Mahadik, 2007; Sarter et al. 2005), cholinergic system is a target for drug development (Freedman et al. 2008; Scarr, 2012) against the negative symptoms and cognitive disorder. Growing body of evidence indicates that oxidative damage is connected to schizophrenia. Animal model of Wistar rats we used in order to investigate the influence of maternal deprivation to the structural and biochemical characteristics of certain brain regions. Aim: The aims of present dissertation were elucidate the effects of maternal deprivation on: (1) holinergic system (measure AChE activity and morphometric analysis density of cholinergic fibers in hippocampus and retrosplenial cortex) ,(2) to analyse oxidative stress parameters using appropriate spectrophotometric techniques (GSH content, activity of γ-glutamyl-cysteine-glycine, glutathione peroxidase, glutathione reductasa, superoxide dismutase, expression of SOD1 and SOD2 and levels of lipid peroxides (malondialdehyde-MDA)), (3) to analyse mitochondrial respiratory chain enzyme activity using appropriate spectrophotometric techniques (activity of Complex I and COX) and the expression of different NADPH oxidase subunits (gp91phox, p22phox, p67phox, p47phox, and p40phox ) in cortex , hippocampus, thalamus and caudate nucleus...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectсхизофренијаsr
dc.subjectschizophreniaen
dc.subjectхолинергички системsr
dc.subjectоксидативни стресsr
dc.subjectNADPH оксидазаsr
dc.subjectholinergic systemen
dc.subjectoxidative stressen
dc.subjectNADPH oxidasaen
dc.titleДуготрајни ефекти матерналне депривације на холинергички систем и редокс регулацију у мозгу пацоваsr
dc.title.alternativeLong-term effects of maternal deprivation on cholinergic system and redox regulation in rat brains.en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractФилиповић, Бранислав; Марковић, Иванка; Чукурановић, Раде; Петронијевић, Наташа; Радоњић, Видосава; Марковић, Бранка Д.; Dugotrajni efekti maternalne deprivacije na holinergički sistem i redoks regulaciju u mozgu pacova;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/8942/Disertacija7177.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/8941/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record