Show simple item record

Maternal and perinatal outcomes of pregnancies of patients with advanced maternal age resulted from IVF procedures

dc.contributor.advisorRakić, Snežana
dc.contributor.otherVasiljević, Mladenko
dc.contributor.otherJurišić, Aleksandar
dc.contributor.otherStanišić, Slaviša
dc.creatorZečević, Nebojša
dc.date.accessioned2016-12-30T16:14:01Z
dc.date.available2016-12-30T16:14:01Z
dc.date.available2020-07-03T08:47:58Z
dc.date.issued2016-09-19
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7361
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4398
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14297/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48492047
dc.description.abstractU životu modernih žena primećen je rastući trend ka odlaganju rađanja, tako da je evidentan sve veći broj žena u odmakloj životnoj dobi koje pokušavaju da ostvare trudnoću (1). Usled navedenog, metode vantelesne oplodnje (VTO), doživele su ekspanziju (8). koje nude priliku velikom broju parova da se ostvare u ulozi roditelja. Mogućnosti koje nudi savremena medicina povezane su i sa potencijalnim rizicima kako po majku, tako i po plod odnosno dete (10). Kada su u pitanju majke, rizici proističu iz interakcije stresogenih činilaca koje trudnoća uopšteno nosi i osobenosti pozne životne dobi majki po sebi. Iako je proučavanje povezanosti asistiranih reproduktivnih tehnologija sa zdravljem majke i njenog potomstva predmet retrospektivnih studija još od prve bebe nastale ovom metodom 1978. godine (34) dobijeni rezultati se odlikuju izvesnim stepenom nekonzistentnosti, pa i protivurečnosti. Najveća razlikovanja su dobijena prilikom poređenja različitih zajednica i etniciteta, što čini veoma značajnim pokretanje studije ovog tipa na nacionalnom nivou. Materijal i metode Sprovedena je kohortna studija u koju su uključene sve trudnice starije od 40 godina koje su u toku trudnoće bile hospitalizovane na Ginekološko-akušerskoj klinici „Narodni front“ u Beogradu, u periodu od 01. januara 2007. godine do 31. decembra 2015. godine. Jednu kohortu činile su trudnice kod kojih je uradjena IVF procedura, a drugu, kontrolnu kohortu one kod kojih je trudnoća ostvarena prirodnim putem. Rezultati U studiju je uključeno ukupno 672 pacijentkinje, od čega su ispitivanu grupu činile 372 pacijentkinje, a kontrolnu 300 pacijentkinja koje su ostvarile trudnoću prirodnim putem. Pokazano je da su hronična oboljenja pre trudnoće (hipitireoza, dijabetes mellitus tip II), kao poremećaji zdravlja tokom trudnoće (gestacijska hipertenzija, GDM, placenta previa) značajno češći kod pacijentkinja koje su trudnoću ostvarile vantelesnom oplodnjom. Takođe, višeplodne trudnoće češće su u ispitivanoj grupi, kao i operativno završavanje trudnoće (94,4% pacijentkinja), za razliku od kontrolne grupe gde je carskim rezom porođeno 52% pacijentkinja. Deca rođena iz trudnoća koje su nastale vantelesnom oplodnjom imaju lošiji ishod na rođenju, odnosnu manju APGAR ocenu težinu. Takođe, u ispitivanoj grupi zabeleženo je više slučajeva urođenih anomalija novorđenčadi, kao i veći broj prevremeno rođenih beba. Zaključak Trudnoće ostvarene procesom vantelesne oplodnje kod žena uznapredovale životne dobi nose znatno veću stopu rizika za maternalni i fetalni mortalitet i morbiditet.sr
dc.description.abstractIn the life of modern women it is noticed a growing trend of postponing childbearing (1). Due to the fact mentioned above, the In Vitro Fertilization (IVF), has experienced an expansion (8). offering the opportunity to a large number of couples to acomplish the parental role. The possibilities offered by modern medicine are associated with potential risks both for mother and for the fetus or a child (10). As for the mothers, the risks arising from the interaction of stressful factors that generally carries the pregnancy and characteristics of late maternal age itself. Although the study of the relationship between assisted reproductive technology, health of the mother and her offspring is the subject to retrospective studies since the first baby resulting from this method in 1978 (34). The results obtained are characterized by a degree of inconsistency and even contradictions. The biggest distinction are obtained when comparing different communities and ethnicity, which makes it very important performing this type of study on a national level. Method We performed a cohort study in which we have included all pregnant women older than 40, who were hospitalized in Gynecology and Obstetrics Clinic “Narodni front”, Belgrade since January 1st 2007 to December 31st 2015. Study cohort consisted of patients who underwent ART procedure, and the control group was formed of patients who have accomplished ther pregnancy naturally. Results The study included a total of 672 patients , of which study group consisted of 372 patients and the control group of 300 patients who achieved pregnancy naturally. It has been shown that chronic diseases before pregnancy ( hipitireoza , diabetes mellitus type II ) , as well as health disorders during pregnancy (gestational hypertension, GDM , placenta previa ) were significantly more common in patients who have achieved pregnancy by in vitro fertilization . Furthermore, multiple pregnancies are more common in the study group , as well as the Cesarean Section ( 94.4 % patients ) , in contrast to the control group where the rate of Caesarean section was 52 %. Newborns which were born from pregnancies that were achived by in vitro fertilization have worse outcomes at birth and lower APGAR score . Also , in the study group there were several cases of congenital anomalies, and a large number of premature babies. Conclusions Pregnancies achieved by in vitro fertilization process in women with advanced maternal age are at the higher risk of maternal and fetal mortality and morbidity.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectmaternalni morbiditetisr
dc.subjectadvanced maternal ageen
dc.subjectmaternal morbiditiesen
dc.subjectperinatal outcomeen
dc.subjectcesarean sectionen
dc.subjectin vitro fertilizationen
dc.subjectperinatalni ishodsr
dc.subjectcarski rezsr
dc.subjectvantelesna oplodnjasr
dc.titleMaternalni i perinatalni ishodi trudnoća nastalih vantelesnom oplodnjom kod žena starijeg životnog dobasr
dc.title.alternativeMaternal and perinatal outcomes of pregnancies of patients with advanced maternal age resulted from IVF proceduresen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractРакић, Снежана; Јуришић, Aлександар; Васиљевић, Младенко; Станишић, Славиша; Зечевић, Небојша; Матернални и перинатални исходи трудноћа насталих вантелесном оплодњом код жена старијег животног доба; Матернални и перинатални исходи трудноћа насталих вантелесном оплодњом код жена старијег животног доба;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/8913/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/8914/Disertacija7170.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record