Show simple item record

Monitoring and diagnostics of metal-oxide surge arresters based on the analysis of leakage current under continuous operating voltage.

dc.contributor.advisorStojković, Zlatan
dc.contributor.otherStojanović, Zoran
dc.contributor.otherJanda, Žarko
dc.contributor.otherĐurović, Željko
dc.contributor.otherSalamon, Dragutin
dc.creatorDobrić, Goran J.
dc.date.accessioned2016-12-30T16:11:42Z
dc.date.available2016-12-30T16:11:42Z
dc.date.available2020-07-03T08:36:10Z
dc.date.issued2016-09-28
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4361
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7286
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14199/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48522767
dc.description.abstractСигурно и поуздано снабдевање електричном енергијом је један од основних захтева који се од стране потрошача поставља пред електроенергетски систем (ЕЕС). Током свог рада, ЕЕС је свакодневно изложен ризицима од испада који могу проузроковати прекид напајања потрошача и хаварију скупе електроенергетске опреме. Металоксидни одводници пренапона (МОП), као заштитни уређаји, имају важну улогу у спречавању оваквих хаваријских ситуација, а самим тим и у очувању поузданости ЕЕС-а. Током животног века, електричне карактеристике МОП-а се неповратно мењају услед великог броја фактора, као што су: неправилан избор МОП-а, старење МОП-а узроковано радним напоном мреже, убрзано старење узроковано струјним напрезањима, продор влаге у кућиште МОП-а, утицај атмосферских прилика и др. Ове промене могу довести до отказа самог одводника пренапона који у том случају губи своја заштитна својства. Због важности самих одводника пренапона, као и великог броја утицајних фактора, мониторинг и дијагностика стања МОП-а представљају веома актуелну тематику која je обрађена у великом броју научно-истраживачких радова. До сада је развијен велики број метода за мониторинг и дијагностику стања МОП-а које су базиране како на мерењима у погону (on-line методе), тако и на мерењима ван погона (off-line методе) која укључују и мерења у лабораторији. Највише примењиване методе за процену стања МОП-а су методе базиране на анализи струје одвођења која се јавља услед деловања трајног радног напона. Иако се методе базиране на анализи струје одвођења при радном напону мреже широко примењују, поред својих предности, свака од ових метода има и одређене мане. Недостаци појединих метода се јављају у случају присуства виших хармоника у радном напону, услед варирања амплитуде радног напона, услед појаве грешака приликом мерења величина потребних за реализацију метода и сл...sr
dc.description.abstractSafe and reliable supply of electrical energy is one of the main consumer demands set before electric power system (EPS). EPS daily exposure to the risks of failure can cause supply interruption and breakdown of expensive electric power equipment. Metal-oxide surge arresters (MOSAs), being used as protective devices, play an important role in preventing such emergency situations and thus in preserving the reliability of EPS. During their lifetime, electrical characteristics of MOSAs irreversibly change due a number of factors. These factors include wrong selection of MOSAs, MOSA aging caused by operating voltage, accelerated aging caused by current stresses, the penetration of moisture into the MOSA housing, the impact of weather conditions etc. All these changes can lead to MOSA failure, in which case it loses its protective properties. Because of the importance of the surge arresters, as well as a large number of aforementioned affecting factors, MOSA monitoring and diagnostics is a very important topic that has been addressed in a number of scientific research papers. So far, a large number of MOSA monitoring methods have been developed. These methods have been based either on the measurements in operation (on-line methods), or on the measurements in the laboratory (off-line methods). The most frequently applied methods for the assessment of MOSA condition are the ones based on the analysis of leakage current that occurs due to the continuous operating voltage. Each of these methods, even though widely used and with undeniable advantages, shows a certain number of flaws as well. These flaws occur in cases of voltage harmonics, variation of operating voltage, the occurrence of errors during relevant measurements, etc...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Електротехнички факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectмониторинг и дијагностика МОП-аsr
dc.subjectMOSA monitoring and diagnosticsen
dc.subjectструја одвођењаsr
dc.subjectгенетски алгоритамsr
dc.subjectволт-амперска карактеристика МОП-аsr
dc.subjectleakage currenten
dc.subjectgenetic algorithmen
dc.subjectvoltage-current characteristicen
dc.titleМониторинг и дијагностика стања металоксидних одводника пренапона на бази анализе струје одвођења при радном напону мрежеsr
dc.title.alternativeMonitoring and diagnostics of metal-oxide surge arresters based on the analysis of leakage current under continuous operating voltage.en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractСтојковић, Златан; Саламон, Драгутин; Стојановић, Зоран; Јанда, Жарко; Ђуровић, Жељко; Добрић, Горан Ј.; Monitoring i dijagnostika stanja metaloksidnih odvodnika prenapona na bazi analize struje odvođenja pri radnom naponu mreže;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/5843/Goran_Dobric_Referat_ETF.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/5842/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record