Show simple item record

Thermal extras and forming potential vegetacion walls in Belgrade climatic conditions.

dc.contributor.advisorKrstić-Furundžić, Aleksandra
dc.contributor.otherKrstić-Furundžić, Aleksandra
dc.contributor.otherĐokić, Vladan
dc.contributor.otherRajčić, Aleksandar
dc.contributor.otherAnđelković, Aleksandar
dc.creatorSudimac, Budimir
dc.date.accessioned2016-12-30T16:10:56Z
dc.date.available2016-12-30T16:10:56Z
dc.date.available2020-07-02T16:22:26Z
dc.date.issued2016-09-27
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4347
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7276
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14161/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513089169
dc.description.abstractПримена вегетационих зидова није нови концепт у реализацији фасадних омотача. Интеграција вегетације у архитектонске објекте може бити одржив приступ за реализацију фасада нових и постојећих објеката. Вегетациони зидови су један од иновативнијих и развијаних концепата зелене технологије градње. Ова чињеница се заснива оригиналним изведеним објектима са вегетционим зидовима који доприносе побољшању укупних обликовних карактеристика зграда и постају значајан фактор у процесу побољшања термичких карактеристика објеката. Овим радом су истражени потенцијали нових технологија у реализацији вегетционих зидова у архитектонским објектима, њихове термичке карактеристике и обликовни потенцијали на омотачу зграда у климатским условима Београда. Истраживање је показало да се применом предложених принципа пројектовања вегетационих зидова може доћи до успешних пројектанских решења примене на омотачима зграда у климатским условима Београда. У тези је дат преглед техничких унапређења који се могу применити у процесу пројектовања како би се смањили термички утицаји на објекте. Радом је потврђена могућност термичког унапређења објекта применом вегетационог зида као омотача објекта.sr
dc.description.abstractApplication of vegetation walls is not a new concept in the realization of facade layer. The integration of vegetation in architectural objects can be a viable approach for the implementation of the facade of new and existing facilities. The vegetation walls are one of the more innovative and developed concepts of green building technology. This fact is based on the original scale buildings with vegetation walls that contribute in improving the overall design performance of buildings and become a significant factor in the process of improving the thermal characteristics of the buildings. This paper explored the potential of new technologies in the realization of vegetation walls in architectural buildings, their thermal characteristics and design potential of the building envelope in the climatic conditions of Belgrade. Research has shown that the application of the proposed design principles vegetation walls may be successful project solutions applied to the building envelope in the climatic conditions of Belgrade. The thesis provides an overview of technical innovations that can be applied in the design process to minimize thermal effects on objects. The study confirmed the possibility of improving the thermal facility by using vegetation wall as the building envelope.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectВегетациони зидsr
dc.subjectVegetation wallen
dc.subjectтехнологијаsr
dc.subjectобликовањеsr
dc.subjectенергетске перформансеsr
dc.subjectдетаљsr
dc.subjecttechnologyen
dc.subjectdesignen
dc.subjectenergy performanceen
dc.subjectdetailen
dc.titleТермичке карактеристике и обликовни потенцијали вегетационих зидова у београдским климатским условимаsr
dc.title.alternativeThermal extras and forming potential vegetacion walls in Belgrade climatic conditions.en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractКрстић-Фурунджић, Aлександра; Рајчић, Aлександар; Крстић-Фурунджић, Aлександра; Ђокић, Владан; Aнђелковић, Aлександар; Судимац, Будимир; Termičke karakteristike i oblikovni potencijali vegetacionih zidova u beogradskim klimatskim uslovima;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/359/Budimir_Sudimac_Ocena_Referat_AF.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/358/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record