Show simple item record

Transposition of traditional architectural elements in buildings for individual housing from the aspect of energy efficiency.

dc.contributor.advisorKrstić-Furundžić, Aleksandra
dc.contributor.otherIvanović-Šekularac, Jelena
dc.contributor.otherKurtović-Folić, Nađa
dc.creatorIlić-Martinović, Olivera
dc.date.accessioned2016-12-30T16:10:50Z
dc.date.available2016-12-30T16:10:50Z
dc.date.available2020-07-02T16:22:22Z
dc.date.issued2016-09-28
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4333
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7275
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14152/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513091217
dc.description.abstractСтратегија докторске дисертације је израда комплетне анализе космајских насеља са аспекта унапређења изградње енергетски ефикасних објеката. У том циљу анализирани су сви кључни аспекти неопходни за пројектовање. Потенцијали и ограничења разматрани су кроз: • законске регулативе са којима је неопходно ускладити изградњу и реконструкцију објеката, • климатске услове обрађиваног подручја, који су неопходни у планирању стратегија изградње, • снимак постојећег стамбеног фонда, • културни идентитет кроз наслеђе традиционалних објеката. Кроз анализу традиционалног објекта, репрезентативног модела постојећег стамбеног фонда и хипотетичког модела, новопројектованог објекта путем софтвера за анализу енергетских перформанси изведени су закључци и дате практичне смернице у реконструкцији постојећих и изградњи нових објеката. Рад се фокусира на испитивању и примени елемената традиционалне архитектуре у циљу унапређења енергетских перформанси нових и постојећих објеката.sr
dc.description.abstractThe strategy of the research paper is to conduct analysis of buildings for individual housing from the aspect of promotion of energetically efficient buildings construction. With that as a goal, all key aspects essential for design were analysed, such as: • government regulative necessary to comply with when constructing and reconstructing a building, • climate conditions of the given area necessary in planning the strategy of construction, • the record of existing housing fund, • cultural identity through heritage of traditional buildings. Through analysis of a traditional building, a representative model of the existing housing fund and hypothetical model- newly designed building, via software for analysis of energetic performances, the conclusions have been made and practical guidelines were given in the reconstruction of the existing and construction of new buildings based on tested scientific proofs. The work is focused on investigation and application of the elements of traditional architecture with a goal to improve energetic performances of new and existing buildings.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectтрадиционални стамбени објектиsr
dc.subjecttraditional detached housesen
dc.subjecttraditional materialsen
dc.subjectenergy efficient buildingsen
dc.subjectreconstruction in order to form an energy efficient buildingsen
dc.subjectтрадиционални материјалиsr
dc.subjectенергетски ефикасни објектиsr
dc.subjectреконструкција у циљу формирања енергетски ефикасног објектаsr
dc.titleТранспоновање традиционалних архитектонских елемената у објекте индивидуалног становања са аспекта енергетске ефикасностиsr
dc.title.alternativeTransposition of traditional architectural elements in buildings for individual housing from the aspect of energy efficiency.en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractКрстић-Фурунджић, Aлександра; Ивановић-Шекуларац, Јелена; Куртовић-Фолић, Нађа; Илић-Мартиновић, Оливера; Transponovanje tradicionalnih arhitektonskih elemenata u objekte individualnog stanovanja sa aspekta energetske efikasnosti;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/351/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/352/Olivera_Ilic_Martinovic_Ocena_Referat_AF.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record