Show simple item record

А methodolocical function of Novi Pazar area songs in teaching primary music literacy of lower grades of a primary school

dc.contributor.advisorLelea, Ion
dc.creatorNikšić, Naka K.
dc.date.accessioned2016-12-30T16:10:22Z
dc.date.available2016-12-30T16:10:22Z
dc.date.available2020-07-03T09:26:23Z
dc.date.issued2016-09-28
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7272
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4303
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14090/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14250/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48478735
dc.description.abstractЕлементарна музичка писменост је вештина појединца да исправно и са разумевањем пева/ свира и записује слушану музику без застоја у схватању. Њена поставка представља дуг и сложен процес у коме је најтеже поставити две тонске особине - висину (мелодија и хармонија) и трајање (ритам). Обе ове особине чврсто су повезане са музичким и говорним карактеристикама једног подручја - висине са мелодијом и тоналним основама песама, а трајања са ритмом песама, игара и говорним ритмом (Васиљевић, З., 1991). Зато су народне песме - модели и наменске песме, као и говорни клишеи (бројалице/ разбрајалице, пословице, загонетке...) кључни садржаји у поставци звука мелодијско-ритмичке проблематике почетне наставе музичке писмености. С обзиром да сазнања из методике наставе музичке културе и психологије музике упућују да елементарну музичку писменост треба поставити на звучним основама музичког матерњег језика средине у којој се настава изводи, одлучили смо да кренемо у проналажење песама мултикултуралног новопазарског краја које могу преузети функцију модела и наменских песама у њему. То је било могуће само путем истраживања које је имало за циљ стварање основног музичког материјала који задовољава методичке критеријуме за поставку елементарне музичке писмености. Методом теоријске анализе релевантне литературе музичке писмености и музичке грађе новопазарског краја (етномузиколошких записа песама) створили смо претпоставку за могућност креирања музичке грађе која задовољава методичке критеријуме (материјал на коме могу да се решавају проблеми везани за наставу елементарне музичке писмености). С обзиром да се музички матерњи језик новопазарског краја временом мењао потребно је било установити и присутност методички примењивих песама и кратких говорних форми у свести деце. Резултати истраживања показали су да одређене песме новопазарског краја (уз извесна прилагођавања) и кратке говорне форме могу преузети функцију елементарног музичког описмењавања ученика млађих разреда основне школе, те да је већина њих још увек присутна у свести локланог становништва. У складу са резултатима истраживања музичког матерњег језика новопазарског краја начињен је концептуални оквир музичке грађе која је у функцији поставке елементарне музичке писмености на народним основама овог краја са свим особеностима мултикултуралне средине.sr
dc.description.abstractThe primary music literacy is a skill of an individual to sing/play correctly and write down music that is heard, with no pauses in its understanding. Its establishment represents a long and complex process, where it is the most difficult to set two tones characteristics- its altitude (melody and harmony), and its duration (rhythm). These two characteristics are tightly connected with music and speech characteristics of an areaaltitude with melody and tonal bases/ scales of songs, and duration with the songs rhythm, dancing and speech rhythm (Vasiljevic, Z., 1991). Therefore, folk songsmodels and dedicated songs, and also speech clichés (chants/nursery rhythms, proverbs, riddles), are key contents in a sound establishment with a melodic-rhythmical issue of the starting setting of music literacy. Since the knowledge from methodology of Music Culture teaching and Psychology should be established on sound bases of a music mother tongue of the area where teaching is being performed, we have decided to start in finding songs of the multicultural Novi Pazar area that can overtake a function of a model and dedicated songs in it. It has been possible only through a research that has had for its aim a creation of the primary music material that satisfies methodological criteria for establishment of the primary music literacy. With the method of a theoretical analyze of a relevant literature music literacy and music material of Novi Pazar area (ethno-music recordings of songs), we have created an assumption for a possible creation of the music material (the material where issues can be solved related to the primary teaching of music literacy). Since music mother tongue of Novi Pazar area has been changed by the time, it has also been necessary to establish the presence of methodologically applied songs and short speech forms to the awareness of the local population. The research results have shown that certain songs of Novi Pazar area (with certain modifications) and short speech forms can overtake the function of the primary music literacy of lower grades pupils of a Primary School, and thus, most of them are still present in the awareness of the children. Pursuant to the research results of the music mother tongue of Novi Pazar area, it has been made a conceptual framework of music material that is in the function of the primary music literacy in the folk bases of this area, with all its specifics of the multicultural area.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Учитељски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectелементарна музичка писменостsr
dc.subjectprimary music literacyen
dc.subjectмузички матерњи језикsr
dc.subjectнародна песмаsr
dc.subjectпесме моделиsr
dc.subjectнаменске песмеsr
dc.subjectкратке говорне формеsr
dc.subjectmusic mother tongueen
dc.subjecta folk songen
dc.subjectsong modelsen
dc.subjectdevoted songsen
dc.subjectshort speech formsen
dc.titleМетодичка функција песама новопазарског краја у настави елементарне музичке писмености млађих разреда основне школеsr
dc.title.alternativeА methodolocical function of Novi Pazar area songs in teaching primary music literacy of lower grades of a primary schoolen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЛелеа, Ион; Никшић, Нака К.; Metodička funkcija pesama novopazarskog kraja u nastavi elementarne muzičke pismenosti mlađih razreda osnovne škole;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19055/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19056/IzvestajKomisije.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record