Show simple item record

Electronic business model of local tourist communities

dc.contributor.advisorBogdanović, Zorica
dc.contributor.otherRadenković, Božidar
dc.contributor.otherDespotović Zrakić, Marijana
dc.contributor.otherLabus, Aleksandra
dc.contributor.otherStanojević, Milorad
dc.creatorVasković, Jelena V.
dc.date.accessioned2016-12-30T16:09:29Z
dc.date.available2016-12-30T16:09:29Z
dc.date.available2020-07-03T09:38:06Z
dc.date.issued2016-09-26
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7264
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4313
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14110/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14269/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48399375
dc.description.abstractПредмет истраживања докторске дисертације је примена електронског пословања у локалним туристичким заједницама и могућности да се имплементацијом нових технологија унапреди комуникација са корисницима туристима. Истраживање у другом делу обухвата постојеће стање примене електронског пословања у Републици Србији и у свету, анализира се међузависност локалних туристичких заједница и потреба да се према корисницима туристима наступа обједињено. У трећем делу говори се о истраживању технологија електронског пословања локалних туристичких заједница и могућности да се оне технолошки и информационо обједине на бази заједничког интереса. Истраживањем су обухваћена до сада примењена технолошка решења и анализирана је потреба да се изврши координација комуникационих канала локалних туристичких заједница, како би оне биле у могућности да путем информација које се пласирају током пута,рутирају кориснике по жељеним путањама. Радом је показано да су комуникација и праћење и усмеравање корисника током пропутовања могући јединоприменом савремених технолошких решења. Централни проблем који се у дисертацији истражује и анализира је модел комуникационог повезивања локалних туристичких заједница. Да би се омогућило електронско пословање локалних туристичких заједница,мора се остварити трајна и аутоматизована комуникација на више нивоа и то хијерархијски од регионалних, преко локалних туристичких дестинација до појединачних објеката. Питање које се поставља je координација комуникационих канала локалних туристичких заједница. Пошто овакво пословање захтева ангажовање ресурса, рад обухвата проблем имплементације и одржавања овако конципираног модела. Друго релевантно питање које се разматра у овом раду је анализа могућности ангажовања значајног броја до сада незаинтересованих v учесника у пословању локалних туристичких заједница који би се мотивисали да прослеђивањем информација остваре одређени профит (affiliate маркетинг).sr
dc.description.abstractThis doctoral dissertation looks at the application of e-commerce in local tourist communities and the possibility of improving communication with end-users – tourists through implementation of new technologies. The second part of the research includes the analysis of the current situation regarding the implementation of e-commerce in the Republic of Serbia and worldwide, the inter-dependence of local tourist communities, as well as the need for a unified approach towards tourists. The third part of the paper deals with the research of e-commerce technologies in tourist communities and the possibilities of their technological and information integration to serve the communities' common interests. The research includes all technological solutions which have been applied so far and analyses the need for coordination of communication channels among local tourist communities, which should enable the communities to use the presented travel information in the manner which should direct the users to desired routes. The paper demonstrates that communication, monitoring and directions given to users during travel are possible only if modern technological solutions are applied. The doctoral dissertation focuses on the key issue – the analysis of the model of establishing communication links among local tourist communities. Local tourist communities can use e-commerce only if a continual and automated communication is established on many levels and in hierarchical order – from regional, through local travel destinations, to individual objects. As such business activities require resources, the paper also looks at the implementation and maintenance of the above-mentioned model. The second relevant research analyses the possibility of engaging in e-commerce a significant number of participants who have not been interested in the business of local tourist communities until now, by motivating them to share and circulate the information and thus make a profit (affiliate marketing). This relationship has been analysed not only in the context of the Internet, but also in terms of integrating the enetire tourist community, which is technologically unified, into a whole. Our conclusion is that the establishment of technological connections is not enough. All vii persons taking an active part in the business affairs of local tourist communities should develop interest in these connections.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет организационих наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЕлектронско пословањеsr
dc.subjecte-commerceen
dc.subjectлокалне туристичке заједницеsr
dc.subjectмобилни сервиси у туризмуsr
dc.subjectкоординација комуникационих каналаsr
dc.subjectlocal tourist communitiesen
dc.subjectmobile services in tourismen
dc.subjectcoordination of communication channelsen
dc.titleМодел електронског пословања локалних туристичких заједницаsr
dc.title.alternativeElectronic business model of local tourist communitiesen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractБогдановић, Зорица; Раденковић, Божидар; Станојевић, Милорад; Лабус, Aлександра; Деспотовић Зракић, Маријана; Васковић, Јелена В.; Model elektronskog poslovanja lokalnih turističkih zajednica;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/21966/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/21965/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/21966/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/21965/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_7264


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record