Show simple item record

Political discourse in slogans and graffiti of protest against the NATO bombing of FR Yugoslavia in 1999.

dc.contributor.advisorStanojević, Dobrivoje
dc.contributor.otherČupić, Čedomir
dc.contributor.otherĐorđević, Marko
dc.contributor.otherBožović, Ratko
dc.creatorGruden, Tamara B.
dc.date.accessioned2016-12-30T16:09:15Z
dc.date.available2016-12-30T16:09:15Z
dc.date.available2020-07-03T09:43:51Z
dc.date.issued2016-09-27
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7262
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4291
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14071/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14231/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48394511
dc.description.abstractИстраживање политичког дискурса парола, слогана и графита протеста против НАТО бомбардовања 1999. изворно је емпиријско научно истраживање, описно-дескриптивни и post factum експеримент. Корпус парола и слогана протеста против НАТО бомбардовања 1999. истражен је двостраном методом корпусне лингвистике: квантитативном методом фреквенцијског речника и квалитативном методом критичке анализе дискурса. Идентификоване су, аргументоване и анализиране особености истраживаног језичког корпуса и његовог политичког дискурса. Квантитативна компонента истраживања усмерена је на примену Зипфових закона на истраживани корпус и на израду фреквенцијског речника парола и слогана протеста против НАТО бомбардовања 1999. При изради фреквенцијског речника парола и слогана протеста против НАТО бомбардовања 1999. преузета је методологија Лабораторије за експерименталну психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, којом је направљен Српски корпус на интернету – CSL (Corpus of serbian language). Преузета методологија у изради фреквенцијског речника омогућила је поређење (по неком од основа) са већ постојећим корпусима српског језика и специјалним фреквенцијским речницима српског језика. Нус производ истраживања – фреквенцијски речник парола и слогана протеста против НАТО бомбардовања 1999. приказан је у два вида, као: Азбучно-фреквенцијски речник, и Фреквенцијски речник – ранговни поредак. При састављању корпуса поштован је захтев теорије корпуса – хомогеност и репрезентативност. Kорпус језичке грађе истраживања је специјални корпус и састоји се само од посебно одабраних текстова: чини га шест збирки парола и слогана протеста против НАТО бомбардовања СР Југославије 1999, публикованих током и након протеста, а пречишћен и сведен електронски корпус истраживања (колекција машински читљивих текстова) износи 1244 пароле и слогана протеста против НАТО бомбардовања 1999. на српском језику. Језички узорак истраживања чини и 137 зидних графита који нису ушли у електронски корпус, али су предмет анализе...sr
dc.description.abstractThe study of political discourse of the motto, slogans and graffiti of the protest against the NATO bombing of FR Yugoslavia in 1999. is an originally empirical scientific research, a descriptive and post factum experiment. Corpus of motto and slogans of the protest against the NATO bombing in 1999. is investigated with the help of the two-sided method of corpus linguistics: a quantitative method of frequency dictionaries and qualitative method of critical discourse analysis. The characteristics of the studied corpus and its political discourse were identified, argumented and analyzed. The quantitative component of the research focused on the application of Zipf’s Law on the studied corpus and making of the Frequency dictionary of the motto and slogans of protest against the NATO bombing in 1999. The preparation of the Frequency dictionary of the motto and slogans of protest against the NATO bombing in 1999. required the use of the methodology of the Laboratory of Experimental Psychology, University of Belgrade, with which the Serbian language corpus on the Internet – CSL (Corpus of the Serbian language) was made. The acquired methodology, with which the frequency dictionary was made, enabled the comparison (on some of the grounds) of the existing corpus of the Serbian language and the specialty frequency dictionary of the Serbian language. The byproduct of the research – the Frequency dictionary of the motto and slogans of protest against the NATO bombing in 1999. is presented in two forms, as: Alphabetical frequency dictionary, and Frequency dictionary – the ranking order. When assembling the Corpus, the requirements of the theory of the Corpus were honored – homogeneity and representativity. The corpus of the material in linguistic research is a special corpus and consists only of specially selected texts: it is made of six collections of the motto and slogans of the protest against the NATO bombing of FR Yugoslavia in 1999, published during and after the protest, and the purified and reduced electronic corpus of the research (collection of machine-readable texts), and it is composed of 1244 slogans of protest against the NATO bombing in 1999. in Serbian. The language sample is consisted of 137 wall graffiti that have not entered the electronic corpus, but are also subject to our analysis...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178014/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectполитички дискурсsr
dc.subjectpolitical discourseen
dc.subjectпаролеsr
dc.subjectслоганиsr
dc.subjectграфитиsr
dc.subjectфреквенцијски речникsr
dc.subjectкритичка анализа дискурсаsr
dc.subjectmottoen
dc.subjectslogansen
dc.subjectgraffitien
dc.subjectfrequency dictionaryen
dc.subjectcritical discourse analysisen
dc.titleПолитички дискурс у паролама, слоганима и графитима протеста против НАТО бомбардовања СР Југославије 1999.sr
dc.title.alternativePolitical discourse in slogans and graffiti of protest against the NATO bombing of FR Yugoslavia in 1999.en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractСтанојевић, Добривоје; Чупић, Чедомир; Божовић, Ратко; Ђорђевић, Марко; Груден, Тамара Б.; Politički diskurs u parolama, sloganima i grafitima protesta protiv NATO bombardovanja SR Jugoslavije 1999.;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23233/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23234/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23233/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23234/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_7262


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record