Show simple item record

Achievement tests in school practice

dc.contributor.advisorMatović, Nataša
dc.contributor.otherVujisić-Živković, Nataša
dc.contributor.otherBodroški-Spariosu, Biljana
dc.contributor.otherDubljanin, Saša
dc.creatorLuković, Ivana M.
dc.date.accessioned2016-12-09T16:36:54Z
dc.date.available2016-12-09T16:36:54Z
dc.date.available2020-07-03T09:53:43Z
dc.date.issued2016-09-21
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4232
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7128
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13939/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14043/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48466959
dc.description.abstractУ раду се разматрају могућности примене тестова знања у школској пракси, карактеристике примењених тестова и начини на које се могу користити резултати добијени тестовима знања. Иако тестови знања нису нов истраживачки проблем, последњих деценија дошло је до промена на плану теорија тестирања и приступа конструкцији теста. Намера истраживача је била да се постојећа сазнања у вези са тестовима допуне испитивањем методолошких карактеристика тестова знања који се користе у нашој школској пракси. У истраживању је коришћена дескриптивно-аналитичка метода, технике анкетирања, скалирања, анализе садржаја и интервјуисања. Испитивање је реализовано на узорку од 362 наставника предметне наставе. Истраживањем је утврђено да су могућности за примену тестова релативно повољне, али се могу унапређивати, изменама у сфери иницијалног професионалног образовања и стручног усавршавања наставника. Резултати тестова знања користе се превасходно у сврхе сумативне евалуације, уз извесно препознавање потенцијала који примена тестова може имати и у домену формативне евалуације. Када је реч о могућностима примене тестова знања и начинима коришћења резултата добијених тестирањем, године радног стажа у већој мери објашњавају разлику у одговорима испитаника у односу на предмет који наставници предају. Анализом чији циљ је био да се опишу методолошке карактеристике тестова обухваћено је 80 тестова знања израђених за потребе наставе српског језика и математике. Овог пута, регистроване су значајне разлике у појединим карактеристикама тестова. Методолошка знања наставника разликују се у доменима препознавања фаза конструкције теста, карактеристика различитих типова задатака, нивоа знања који се тестом могу мерити и стандардизације услова тестирања.sr
dc.description.abstractThis paper concerns potentials for applying achievement tests in school practice, characteristics of applied tests and ways in which testing results can be used. Although achievement tests are not a new research topic, over the past decades changes have occurred in testing theory and construction of achievement tests. Our intention was to complement relevant scientific findings with new findings about the characteristics of tests applied in our school practice. The research was implemented using the descriptive method, techniques of survey, scaling, content analysis and interviews. Field research was conducted on a sample of 362 elementary school teachers. Results show that potentials for applying achievement tests are good, but they can be promoted according to changes in initial professional education and vocational training of teachers. Testing results are commonly used for the purpose of summative evaluation, with some tendency toward using results for the purpose of formative evaluation. Referring to potentials for applying tests and ways in which testing results are used, differences between teachers’ opinions are better explained considering years of teachers’ practice service than considering subject domains that they teach. Aiming to describe methodological characteristics of applied tests, we analyzed 80 achievement tests applied in courses of Serbian language and mathematics. This time, significant differences were found between the characteristics of the tests. Methodological knowledge of teachers differs in domains of identifying phases in test construction, characteristics of some types of questions, levels of knowledge that can be measured by a test and standardization of testing requirements.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectтест знањаsr
dc.subjectthe achievement testen
dc.subjectконструкција теста знањаsr
dc.subjectметодолошке карактеристике тестова знањаsr
dc.subjectпримена тестова знања у школској праксиsr
dc.subjectconstruction of achievement testsen
dc.subjectmethodological characteristics of achievement testsen
dc.subjectapplication of achievement tests in school practiceen
dc.titleТестови знања у школској праксиsr
dc.title.alternativeAchievement tests in school practiceen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМатовић, Наташа; Бодрошки-Спариосу, Биљана; Дубљанин, Саша; Вујисић-Живковић, Наташа; Луковић, Ивана М.; Testovi znanja u školskoj praksi;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25417/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25416/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record