Show simple item record

Quality management system model based on complexity theory

dc.contributor.advisorFilipović, Jovan
dc.contributor.otherMijatović, Ivana
dc.contributor.otherPutnik, Goran.
dc.contributor.otherSpasojević Brkić, Vesna
dc.creatorPavlović, Katarina B.
dc.date.accessioned2016-12-09T16:36:31Z
dc.date.available2016-12-09T16:36:31Z
dc.date.available2020-07-03T09:38:12Z
dc.date.issued2016-09-30
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4242
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7125
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13953/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14045/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48414991
dc.description.abstractЦиљ рада је дефинисање и приказ универзалног иновираног модела система менаџмента квалитета заснованог на учењу и аспектима лидерства теорије комплексности. Како би се до овог циља дошло аутор је објединио учење, холистички приступ, системско размишљање, теорију комплексности, одрживост и промену парадигме у један иновирани модел, који треба да, као универзални модел, олакша организацијама прихватање и разумевање нове парадигме научне мисли, а то је парадигма комплексности. У до сада проученој литератури, није пронађен сличан модел. Примена иновираног модела треба да покаже да организације у прихватању нове парадигме, која не даје јасно дефинисане смернице, нити готово упутство за примену, могу да користе основу коју већ имају у формализованом систему менаџмента квалитета, који се може унапредити, на начине описане у раду, до нивоа комплексног адаптивног система. Као основа формализованог система квалитета узете су смернице стандарда ISO 9004:2009, за побољшање перформанси, због претпоставке да организације, које прате ове смернице већ имају јасну слику о томе шта се дешава око њих, али још увек нису у могућности да изађу изван ограничењастандарда и поред притиска који осећају. Идеја аутора била је да се иновираним моделом превазиђу ригидни оквири стандарда, а тиме оствари и боља интеракција са окружењем, већа флексибилност, иновативност и динамичност. Аутор је већ поменуту основу иновираног модела анализирао кроз сва три аспекта комплексног лидерства, адаптивног, административног и аспекта који омогућава промене. Из ове анализе произашла су питања, од којих је сачињен упитник. Упитник је упућен организацијама, а анализом добијених одговора потврђене су хипотезе изнете у раду. На тај начин дефинисан је један универзални модел система менаџмента квалитета, који може представљати основу данашњим организацијама за унапређење пословања и одрживу праксу, а који истовремено даје могућности за даље унапређење и прилагођавање актуелним захтевима организационог окружења.sr
dc.description.abstractThe aim of this dissertation is to define and display universal and innovated quality management system model based on learning and leadership aspects of complexity theory. In order to reach this goal the author has compiled learning, holistic approach, systems thinking, complexity theory, sustainability and change of paradigm shift in one amended model, which should, as a universal model, facilitate organization’s acceptance and understanding of the new paradigm of scientific thinking and that is complexity paradigm. Any similar model has not been found in the literature studied. Implementation of the innovated model should demonstrate, that organizations, in accepting new paradigm, which from its part does not give clearly defined guidelines nor “ready to use” procedure, can use as basis its formal quality management system, which can be improved in ways described in this dissertation, up to the level of a complex adaptive system. As basis of formal quality management system ISO 9004:2009 guidelines, for performance improvement, were taken, due to the condition that organizations which follow these already have a clear picture of what is happening around them, but are still not able to go ouside the restrictions imposed by the standard, regardless of pressure they feel. The author’s idea was to use this innovated model in order to overcome the rigid framework of standard and thereby achieve better interaction with organization’s environment, greater flexibility, innovation and dynamics. The author analyzed the above mentioned basis of innovated model, through all three aspects of complexity leadership, adaptive, administrative and enabling. From this analysis questions arose, which were put in a questionnaire. The questionnaire was sent to organizations and by analyzing responses obtained, hypotheses outlined in this dissertation were confirmed. This was the way to define one universal quality management system model, which could be the basis in today’s organizations, both for business promotion and sustainable practice, while at the same time giving opportunities for further improvement and adaption to current requirements imposed by organization’s environment.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет организационих наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectкомплексно лидерствоsr
dc.subjectcomplexity leadershipen
dc.subjectadaptiveen
dc.subjectadministrativeen
dc.subjectenablingen
dc.subjectquality management systemen
dc.subjectmodelen
dc.subjectадаптивноsr
dc.subjectадминистративноsr
dc.subjectлидерство које омогућава променеsr
dc.subjectсистем менаџмента квалитетаsr
dc.subjectмоделsr
dc.titleМодел система менаџмента квалитета заснован на теорији комплексностиsr
dc.title.alternativeQuality management system model based on complexity theoryen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractФилиповић, Јован; Мијатовић, Ивана; Путник, Горан.; Спасојевић Бркић, Весна; Павловић, Катарина Б.; Model sistema menadžmenta kvaliteta zasnovan na teoriji kompleksnosti;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/21997/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/21998/IzvestajKomisije.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record