Show simple item record

Principles and history of the relatedness of architecture and acoustics.

dc.contributor.advisorPetrović, Aleksandar
dc.contributor.otherŠumarac Pavlović, Dragana
dc.contributor.otherMarković, Predrag
dc.contributor.otherMilin, Melita
dc.contributor.otherNikezić, Ana
dc.creatorĐorđević, Zorana Z.
dc.date.accessioned2016-11-20T17:20:32Z
dc.date.available2016-11-20T17:20:32Z
dc.date.available2020-07-03T09:16:28Z
dc.date.issued2016-09-08
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4121
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7081
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13711/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13881/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48396815
dc.description.abstractИстраживање звука у историји архитектуре често је неправедно занемарено у сенци визуелних аспеката градитељства. Поред тога што има суштински значај за опажање окружења и орјентацију у простору, звук је кроз историју културе схватан и као веза материјалног и духовног плана, те је заузимао посебно место у сакралној архитектури, том најузвишенијем градитељском изразу који одсликава космолошку симболику ̶ аналогију макрокосмоса и микрокосмоса. Полазиште овог рада јесте да општи однос архитектуре и звука не почива искључиво на техничком знању, већ да је развијан и у контексту духа времена у коме је градитељство стварано. Сходно томе, његово разматрање изискује мултидисциплинарни приступ који омогућава истраживање архитектонског дела као слојевите просторно-временске структуре. Сагледавањем античке аналошке мисли дубоко уткане у европску културу и историје разумевања звука која је била од значаја за архитектуру, са једне стране, и археоакустичких истраживања, са друге стране, у раду је звук посматран двојако: (1) као хармонијски звук који је нашао своје место у примени музичке аналогије у градитељству и (2) као импулсни одзив који служи за квантификовање показатеља звучног поља и омогућава међусобно поређење различитих простора, те се претежно користи у савременим археоакустичким истраживањима. Ова два комплементарна приступа обједињена су у студији случаја у оквиру које је истраживан однос звука и архитектуре у моравској стилској групи (крај XIV – почетак XV века). Циљ овог истраживања јесте да укаже на релевантност ширег културолошког контекста и понуди досад неистражени угао у сагледавању динамике општег односа архитектуре и акустике кроз историју, као и да покаже да градитељско наслеђе средњовековне Србије чини основ за спровођење археоакустичких истраживања, упркос ограничености постојеће теоријске и емпиријске грађе.sr
dc.description.abstractThe research of sound in history of architecture is unjustly neglected on behalf of its visual aspects. Besides the signicicance for perception of environment and orientation in space, through the cultural history the sound is comperhended as a connetion between material and spiritual worlds. Therefore, it had a special place in sacral architecture, the most sofisticated expression of building culture that represents the cosmological symbolism (macrocosmos–microcosmos analogy). Statring point of this research is that the general relatedness of architecture and sound does not exlusevely rest on technical knowledge, but it is also developed in context of the spirit of building period. Consequently, the research requires multidisciplinary approach to architectural piece as a complex space-time structure. Due to the antique analogical thinking deeply interweaved with European culture and history of understanding the sound, relevant for the development of architecture, as well as the contemporary archeoacoustic researches, the aspect of sound in this dessertation is considered as (1) harmonic sound which has found its place in the application of musical analogy in architecture, as well as (2) impulse response which provides acoustical parameters – quantifiers that enable the comparison of various spaces’ acoustics. Those two complementary approaches are combined in the case study that research the relatedness of sound and medieval Serbian architecture of moravian style (end of XIV – begining of XV century). The overall goal of this research is to point out the relevance of wide cultural context and offer so far unexplored aspect of historical dynamics between architecture and acoustics. Moreover, it strives to show that architectural heritage of medieval Serbia is the base for archeoacoustical research despite the limitations of the existing theoretical and empirical material.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Студије при универзитетуsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179048/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectисторија архитектуреsr
dc.subjecthistory of architectureen
dc.subjectархеоакустикаsr
dc.subjectзвук у архитектуриsr
dc.subjectмузичка аналогијаsr
dc.subjectморавска стилска групаsr
dc.subjectаналошка мисаоsr
dc.subjectarchaeoacousticsen
dc.subjectsound in architectureen
dc.subjectmusical analogyen
dc.subjectmoravian building styleen
dc.subjectanalogical thinkingen
dc.titleПринципи и историја односа архитектуре и акустикеsr
dc.title.alternativePrinciples and history of the relatedness of architecture and acoustics.en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПетровић, Aлександар; Никезић, Aна; Милин, Мелита; Шумарац Павловић, Драгана; Марковић, Предраг; Ђорђевић, Зорана З.; Principi i istorija odnosa arhitekture i akustike;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16637/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16636/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record