Show simple item record

Contemporary rhethoric in diplomacy (language, style and forms of expression)

dc.contributor.advisorStanojević, Dobrivoje
dc.contributor.otherŽivotić, Radomir
dc.contributor.otherVisković, Ivo
dc.contributor.otherJevtović, Zoran
dc.creatorBjelja, Danijela M.
dc.date.accessioned2016-11-20T10:44:20Z
dc.date.available2016-11-20T10:44:20Z
dc.date.available2020-07-03T09:44:18Z
dc.date.issued2016-09-26
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4169
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7045
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13786/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48410383
dc.description.abstractПредмет докторске дисертације огледа се у феномену развоја и промена савремене реторике у дипломатији услед значајних глобалних промена, кретања и збивања на пољу међународних односа. Реторика у дипломатији, односно језик, стил и облици дипломатског изражавања је била релативно занемарена у савременом академском истраживању последњих деценија, те се реторички аспект посматрао као корисна алатка у дипломатији. Међутим, вредност реторике као науке, уметности и вештине у савремено доба добија потпуно нову димeнзију и њен значај расте. Глобална кретања у свету, а посебно глобализам као идеологија која се отелотворује кроз масовне медије засноване на софистицираним информационим технологијима, доприносе да значај савремене реторике и јавног наступа премаши и доба антике када је ова вештина била једино оруђе слободних људи. Континуирано проучавање дипломатских активности, као основне карактеристике међународних односа, је непоходно за разумевање глобалних интеракција између широког спектра актера и бољег разумевања међународног система односа. Осим тога, у овом глобалном добу повећане међузависности држава где постоје и домаће и међународне блокаде, савремена реторика у дипломатији постаје још важнија како се посао савремених међународних односа данас тиче свакога...sr
dc.description.abstractThe topic of the doctoral thesis reflects in the development and change in the rhetoric of contemporary diplomacy as a result ofsignificant global changes, trends, and developments in the field of international relations. The rhetoric in diplomacy, or the language, style, and forms of diplomatic expression, has been relatively neglected in contemporary academic research in recent decades, and the rhetorical aspect has been regarded as amerelyuseful tool in diplomacy. However, the value of rhetoric as a science, art, and skill in modern times gives a whole new dimensionof growing importance. Global trends in the world, especially globalism as an ideology that embodies mass media based on sophisticated information technology, contribute to the character of modern rhetoric, and public performance exceeds the ancient times when this art was the tool of free people. Continuous study of diplomatic activities, as well as basic characteristics of international relations, will be necessary to understand the global interaction between a wide range of actors and a better understanding of the system of international relations. Furthermore, in the era of increasing global interdependence of the countries and national and international blockades, contemporary rhetoric in diplomacy becomes even more important as contemporary international relations today affects everyone...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectСавремена реторика у дипломатијиsr
dc.subjectModern rhetoric of diplomacyen
dc.subjectglobalizationen
dc.subjectthe language of diplomatic communicationen
dc.subjectdiplomatic style of expressionen
dc.subjectinformation technologyen
dc.subjectsocial networksen
dc.subjectinternational relationsen
dc.subjectглобализацијаsr
dc.subjectјезик дипломатске комуникацијеsr
dc.subjectстил дипломатског изражајаsr
dc.subjectинформационе технологијеsr
dc.subjectдруштвене мрежеsr
dc.subjectмеђународни односиsr
dc.titleСавремена реторика у дипломатији (језик, стил и облици изражавања)sr
dc.title.alternativeContemporary rhethoric in diplomacy (language, style and forms of expression)en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractСтанојевић, Добривоје; Висковић, Иво; Животић, Радомир; Јевтовић, Зоран; Бјеља, Данијела М.; Savremena retorika u diplomatiji (jezik, stil i oblici izražavanja);
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23360/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23359/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record