Show simple item record

The research on the influence of the organizational culture on the effectiveness of quality improvement programs in the manufacturing companies

dc.contributor.advisorSpasojević-Brkić, Vesna
dc.contributor.otherPokrajac, Slobodan
dc.contributor.otherMilanović, Dragan D.
dc.contributor.otherBabić, Bojan
dc.contributor.otherKarapetrović, Stanislav
dc.creatorTomić, Branislav N.
dc.date.accessioned2016-11-20T10:39:10Z
dc.date.available2016-11-20T10:39:10Z
dc.date.available2020-07-03T08:43:16Z
dc.date.issued2016-08-23
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4157
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7006
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13761/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48395023
dc.description.abstractЗа рaзлику од претходних студија које су констатовале, али не и описале везу између програма унапређења квалитета и типологија организационе културе, ово истраживање идентификује димензије организационе културе, које имају значајан утицај на алате и методологије унапређења квалитета (димензије „културе квалитета“) и начин како димензије организационе културе и програма унапређења квалитета заједно утичу на пословне перформансе производних предузећа. Предложен модел утицаја тестиран је структурним једначинама на узорку од 200 производних организација у ланцу снабдевања канадске мултинационалне компаније. Резултати показују да улагање у запослене и њихово промовисање представља најутицајнију димензију организационе културе. Фокусирање на организационе циљеве и систем награђивања у организацији утичу једино на постепена унапређења дефинисана кроз Kaizen методологију. Када је ниво формализације у организацији висок, Kaizen и менаџмент тоталним квалитетом се користе интензивније. Супротно, када је ниво формализације у организацији низак, lean производња и интерна провера се користе интензивније. Добра комуникација у организацији условљава мање интензивно коришћење PDCA (Plan-Do-Check-Act) приступа, lean производње, корективних мера и и интерне провере. Уопштено говорећи, већина алата и методологија унапређења квалитета позитивно утиче на пословне перформансе предузећа. Резултати истраживања указују на то да организације могу да побољшају своје пословне перформансе са одговарајућим избором алата и методологија унапређења квалитета у зависности од постојећих димензија организационе културе и да такође могу да развију организациону културу која ће омогућити да иницијативе унапређења квалитета буду успешније.sr
dc.description.abstractUnlike previous studies that have revealed a link between quality improvement programs and organizational culture typologies in individual companies, this study describes organizational culture dimensions that affect the use of quality improvement tools and methodologies and how both affect supply chain company performance. Structural equation modeling methods are applied to a sample of 200 organizations in the supply chain of a Canadian multinational company. The results show that employee promotion and investment constitutes the most influential cultural dimension. Organizational objectives and an employee reward system individually affect Kaizen. When the level of formalization in an organization is high, Kaizen and total quality management tools are used more intensively. When the level of formalization is low, lean manufacturing and internal audits are used more intensively. Superior communication in an organization causes PDCA (plan–do–check–act) approach, lean manufacturing, corrective actions and internal audits to be used less intensively. Generally speaking, most quality improvement tools and methodologies positively influence business performance. These results suggest that organizations can improve business performance levels by selecting appropriate quality improvement programs depending on existing organizational culture dimensions and may thereby develop an organizational culture that enables successful quality improvements.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Машински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectOрганизациона култураsr
dc.subjectOrganizational Cultureen
dc.subjectOrganizational Culture Dimensionsen
dc.subjectQuality Improvementen
dc.subjectQuality Improvement Tools and Methodologiesen
dc.subjectBusiness Performance Indicatorsen
dc.subjectStructural Equation Modelingen
dc.subjectдимензије организационе културеsr
dc.subjectунапређење квалитетаsr
dc.subjectалати и методологије унапређења квалитетаsr
dc.subjectпословне перформансе предузећаsr
dc.subjectмоделирање структурним једначинамаsr
dc.titleИстраживање утицаја организационе културе на ефективност програма унапређења квалитета у производним предузећимаsr
dc.title.alternativeThe research on the influence of the organizational culture on the effectiveness of quality improvement programs in the manufacturing companiesen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractСпасојевић-Бркић, Весна; Милановић, Драган Д.; Покрајац, Слободан; Бабић, Бојан; Карапетровић, Станислав; Томић, Бранислав Н.; Istraživanje uticaja organizacione kulture na efektivnost programa unapređenja kvaliteta u proizvodnim preduzećima;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7620/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7621/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7620/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7621/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_7006


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record