Show simple item record

Human resource management in environmental protection

dc.contributor.advisorMihailović, Dobrivoje
dc.contributor.otherMilosavljević, Gordana
dc.contributor.otherOmerbegović Bijelović, Jasmina
dc.contributor.otherPetrović, Nataša
dc.contributor.otherArsovski, Slavko
dc.creatorNikolić, Neda M.
dc.date.accessioned2016-11-14T06:35:02Z
dc.date.available2016-11-14T06:35:02Z
dc.date.available2020-07-03T09:36:29Z
dc.date.issued2016-09-29
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4195
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6978
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13855/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=515599514
dc.description.abstractГлобализација доноси нове изазове и намеће све веће захтеве у погледу квалитета животне средине. Управљање људским ресурсима подразумева покретање иницијатива унапређења квалитета, исказаног кроз адекватну алокацију и максимизацију људских потенцијала. Комлексност одређивања координације и субординације у функционисању животне средине са другим системима, одређена је стратешким сукобом, условљеним, са једне старне, економским потребама локалних самоуправа, а са друге стране, одрживошћу животне средине. Управљање људским ресурсима представља важну карику у превазилажењу овог сукоба. За људске ресурсе везује се „људски капитал”, који је одраз њихових физичких, духовних и емотивних карактеристика. Резултат ангажованих људских ресурса у животној средини на досадашњи начин, не може се идентификовати са њиховим укупним потенцијалима. Откривање, усмеравање и ангажовање скривеног људског потенцијала у заштити животне средине, представља својеврсни изазов. Уз услов да је осигуран еколошком подршком, „људски капитал” којим располаже јединица локалне самоуправе потенцијално је веома важан покретач високовредних перформанси животне средине на подручју које покрива дата самоуправа. Улога људских ресурса у заштити животне средине је незаменљива. Стога је од немерљивог значаја усредсређење на разумевање понашања и откривање могућности за развој људских ресурса, како би они постали чинилац који пресудно и у континуитету утиче на постизање одрживости животне средине. Људски ресурси јединице локалне самоуправе који уче, изражавају способност да стварају, прибављају и преносе нова знања, нове концепте, успешно их прилагођавајући свом непосредном окружењу, својој животној средини, као и својим намерама.sr
dc.description.abstractGlobalization brings new challenges and imposes increasing requirements in terms of environmental quality. Human resource management involves the launching of initiatives to improve the qualityexpressed through appropriate allocation and maximization of human potential. The complexity of determining the coordination and subordination in the functioning of the environment with other systems is determined by a strategic conflict, conditioned on the one handby the economic needs of local governments and on the other handby the sustainability of the environment. Human resources management is an important link in overcoming this conflict. The "Human capital" is inextricably linked to Human Resources. It is a reflection of their physical, spiritual and emotional characteristics. The result of engaging human resources in the environment could not hithertobe identified with their overall resources. The detection, targeting and engaging of the hidden human potential in environmental protection represents a true challenge. Provided it be secured by environmental support, the "human capital" owned by a unit of a local governmentis a potential driving force of high value performances in the environment and the area covered by the local government. The role of human resources in environmental protection is indispensable. It is therefore immensely important to focus on the understanding of the behavior and on finding opportunities for the development of human resources so that they should become a crucial factor that influences and affects the continuity at achieving environmental sustainability. Human resources of the local governments learn, express the ability to create, acquire and transmit new knowledge, new concepts, successfully adapting them to their neighborhoods, their environment, and their intentions.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет организационих наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectменаџментsr
dc.subjectmanagementen
dc.subjectљудски ресурсиsr
dc.subjectживотна срединаsr
dc.subjectлокална самоуправаsr
dc.subjecthuman resourcesen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectlocal governmenten
dc.titleУправљање људским ресурсима у заштити животне срединеsr
dc.title.alternativeHuman resource management in environmental protectionen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМихаиловић, Добривоје; Милосављевић, Гордана; Aрсовски, Славко; Петровић, Наташа; Омербеговић Бијеловић, Јасмина; Николић, Неда М.; Upravljanje ljudskim resursima u zaštiti životne sredine;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/21464/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/21463/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record