Show simple item record

The effect of systematic programmed exercise on motor and cognitive abilities and quality of life of the elderly

dc.contributor.advisorEminović, Fadilj
dc.contributor.otherRadovanović, Saša
dc.contributor.otherPavlović, Dragan
dc.contributor.otherDopsaj, Milivoj
dc.contributor.otherMitrović, Dušan
dc.creatorTrajkov, Marija T.
dc.date.accessioned2016-11-06T15:46:15Z
dc.date.available2016-11-06T15:46:15Z
dc.date.available2020-07-03T09:16:16Z
dc.date.issued2016-09-16
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4019
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6969
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13538/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13618/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514790828
dc.description.abstractЈедан од највећих достигнућа модерног друштва је дуговечност. Европљани живе дуже него икада раније, а због медицинских достигнућа и унапређења животног стандарда очекује се да се овај образац настави. Старење Европе је демографски феномен који се одликује смањењем стопе смртности дужег животног века и смањењем наталитета. До 2020. године једна четвртина Европљана ће бити старости више од 60. година. Република Србија са просечном старошћу становника од 41,3 године у градовима једна је од најстаријих земаља у свету. У циљу здравог и успешног старења постоје бројне препоруке и савети промовисани од стране Светске здравствене организације и бројних других институција које се баве особама у старијем животном добу. Физичка активност, спорт и рекреација нису једине препоруке за здраво старење али су јако битан ресурс за промовисање оптималног менталног здравља и благостања старих. Ово истраживање требало би да укаже на значај и ефекте примене вежбања код особа у старијем животном добу. Циљ рада је био испитивање разлика у односу на моторичке и когнитиве способности као и у квалитету живота између особа у старијем животном добу које примењују и оних који не примењују вежбање. За потребе постављеног циља истраживања изабрана је неекспериментална, дескриптивна и компаративна студија попречног пресека. Испитани узорак чинило је 59 особа које примењују систематско програмирано вежбање и 39 особа које не примењују вежбање. У раду су коришћени тестови за процену моторичких способности (снаге, брзине, прецизности и равнотеже), когнтивних способности (концентрације, памћења, извршних функција, говора, визуоконструкционе способности, концептуализације, рачунања и оријентације), као и упитник за квалитет живота за старе особе и Геријатријска скала за процену депресије. Резултати су анализирани у односу на квалитативне параметре тестова као и са аспекта досадашњих сазнања из научне области која се бави особама у старијем животном добу...sr
dc.description.abstractOne of the most important achievements of modern society is the life longevity. Europeans are living longer now than ever before, and this pattern is expected to continue due to the medical achievements and improvements of living standards. The aging of Europe is reducing mortality rates, higher life expectancy and a demographic phenomenon characterized by a decrease in the birth rate. By 2020, one-quarter of Europeans will be over 60 years of age. With an average age of 41.3 years of the population in its cities, the Republic of Serbia is one of the oldest countries in the world. There are numerous recommendations and instructions aimed at healthy and successful aging that are promoted by the World Health Organization and many other institutions dealing with persons in old age. Physical activity, sport, and recreation are not the only recommendations for healthy aging but are an important resource to promote optimal mental health and well-being of the elderly. This research should indicate the importance and effects of the application of exercise in persons at old age. The aim was to examine differences in relation to the motor and cognitive abilities as well as in quality of life between persons in the older age who practiced and those who did not practice exercising. A non-experimental, descriptive and comparative crosssectional study was selected for the purposes of research objective set. Examined sample consisted of 59 persons who practiced systematically programmed exercising and 39 persons who did not practice exercising. Tests for motor abilities (strength, speed, precision, and balance), cognitive abilities (concentration, memory, executive functions, speech, visual-constructional abilities, conceptualization, numeracy, and orientation), as well as a quality of life questionnaire and geriatric depression scale were used in the study. The results were analyzed in relation to the qualitative parameters of the tests as well as in terms of current knowledge in the scientific field dealing with the persons in old age. The results obtained suggest that the persons who practiced exercising have achieved better results on most applied tests for motor abilities compared to persons who did not practice exercising...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Студије при универзитетуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectуспешно старењеsr
dc.subjectsuccessful agingen
dc.subjectphysical activityen
dc.subjectmental healthen
dc.subjectcognitionen
dc.subjectфизичка активностsr
dc.subjectментално здрављеsr
dc.subjectкогницијаsr
dc.titleУтицај систематског програмираног вежбања на моторичке и когнитивне способности и квалитет живота особа у старијем животном добуsr
dc.title.alternativeThe effect of systematic programmed exercise on motor and cognitive abilities and quality of life of the elderlyen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractЕминовић, Фадиљ; Радовановић, Саша; Павловић, Драган; Допсај, Миливој; Митровић, Душан; Трајков, Марија Т.; Uticaj sistematskog programiranog vežbanja na motoričke i kognitivne sposobnosti i kvalitet života osoba u starijem životnom dobu;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16586/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16587/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16586/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16587/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6969


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record