Show simple item record

Importance of determination of inflammatory mediators in nasal secretion for estimation of the inflammation intensity in allergic rhinitis“

dc.contributor.advisorPerić, Aleksandar
dc.contributor.otherŽivić, Ljubica
dc.contributor.otherBaletić, Nenad
dc.contributor.otherVojvodić, Danilo
dc.contributor.otherGajović, Olgica
dc.creatorŠpadijer-Mirković, Cveta
dc.date.accessioned2016-11-06T15:31:18Z
dc.date.available2016-11-06T15:31:18Z
dc.date.available2020-07-03T15:14:33Z
dc.date.issued2016-09-30
dc.identifier.urihttp://eteze.kg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4153
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6962
dc.identifier.urihttps://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:724/bdef:Content/download
dc.description.abstractClara cell protein 16 (CC 16), hemokin CCL5 (regulated on activation, normal T cell expressed and secreted-RANTES), CCL24 (eotaksin-2) kao i eozinofilni katjonski protein (eosinophil cationic protein-ECP) su medijatori zapaljenske reakcije, čije se koncentracije mogu izmeriti u nosnom sekretu. U ovoj studiji su ispitivani nivoi SS 16 proteina, markera očuvanosti integriteta epitela nosne sluznice, hemokina RANTES i CCL24, glavnog medijatora hemotakse eozinofila, kao i enzima ECP, glavnog indikatora aktivnosti eozinofila u nosnom sekretu pacijenata sa alergijskim rinitisom, kao i kod alergičnih i nealargičnih pacijenata sa hroničnim polipoznim rinosinuzitisom. Cilj istraživanja je da se odredi medijator koji najbolje odražava stanje zapaljenja nosne sluznice, kao i reakciju sluznice nosa nakon primene lokalne kortikosteroidne terapije. Metode. U studiju je uključeno osamdesetoro ispitanika sa hroničnim zapaljenjem sluzokože nosa i paranazalnih sinusa, od čega je 20 pacijenata sa dijagnostikovanim sezonskim alergijskim rinitisom, 20 pacijenata sa perenijalnim (perzistentnim) alergijskim rinitisom, 20 pacijenta kod kojih je alergijski rinitis udružen sa hroničnim polipoznim rinosinuzitisom i 20 nealergičnih pacijenata sa hroničnim polipoznim rinosinuzitisom. Kontrolnu grupu je činilo 20 ispitanika sa klinički zdravom sluznicom nosa. Svim ispitanicima je uzet uzorak nosne sluznice za citološku analizu u cilju određivanja broja eozinofila. Koncentracije medijatora inflamacje CC16 , ECP,CCL24 i RANTES su merene u uzorcima nosnog sekreta ELISA metodom. Uzorci nosnog sekreta svim bolesnicima su uzimani pre i nakon intranazalne primene flutikazon - furoata spreja tokom 14 dana. Pacijenti su klinički klasifikovani na osnovu nosnog simptom skora, primenom testa SNOT-22 (sinonasal outcome test-22), kao i na osnovu rinoskopskog i endoskopskog nalaza u nosu. Rezultati. Dobijene vrednosti su pokazale statistični značajne razlike na nivou simptoma, endoskopskog nalaza, procenata eozinofila u uzorcima nosne sluznice, kao i vrednosti medijatora inflamacije (ECP, CC16, SSL24, RANTES) u nosnom sekretu, pre i nakon lokalne kortikosteroidne terapije, kako kod pacijenata sa alergijskim rinitisom tako i kod pacijenata sa hroničnim polipoznim rinosinuzitisom. Statistički značajne razlike su dobijene u svim grupama pacijenata, osim u grupi sa sezonskim AR. Dvonedeljna intranazalna primena flutikazon furoata dovela je do visoko značajnog povećanja koncentracije CC16 (p<0,001) i redukcije koncentracije medijatora ESR, RANTES i CCL24 (p<0,001) u nosnom sekretu kod pacijenata sa perenijalnim rinitisom i hroničnim polipoznim rinosinuzitisom. Smanjenje koncentracija ispitivanih medijatora bilo je u skladu sa snižavanjem procenata eozinofila u nosnoj sluznici kao i sa padom intenziteta simptoma kod sve tri ispitivane grupe osim u grupi pacijenata sa sezonskim AR. Ovaj detalj bi se mogao objasniti činjenicom da koncentracije medijatora inflamacije u nosnom sekretu kod pacijenata sa sezonskim AR značajno variraju u zavisnosti od izloženosti uzročnom alergenu. Koncentracije SS 16, izmerene u nosnom sekretu pacijenata sa perenijalnim AR pokazale su i negativnu statističku korelaciju u poređenju sa medijatorom CCL24 . Sa druge strane, koncentracije RANTES, CCL24 i ECP pokazale su bolju korelaciju sa brojem eozinofila u tkivu nosne sluznice. Zaključak.Na osnovu ovakvih rezultata, zaključak je da je, SS 16 bolji pokazatelj reakcije sluznice nosa na primenjenu terapiju, kao i bolji indikator funkcionalnog oporavka nosne sluznice, dok su RANTES, CCL24 i ECP bolji indikatori hroničnog zapaljenja.sr
dc.description.abstractClara cell protein 16 (CC 16), chemokine (regulated on activation, normal T cell expressed and secreted-RANTES), CCL24 (eotaxin-2) as well as eosinophil cationic protein (eosinophil cationic protein-ЕCP) are mediators of inflammation, whose concentration can be measured in nasal secretion. In this study, levels of СС 16 protein, marker of preservation of the nasal epithelium integrity, chemokine RANTES and CCL24, main mediator of eosinophil chemotaxis, ECP enzyme, main indicator for the eosinophil activity in nasal secretion of patients with allergic rhinitis and allergic/nonallergic patients with chronic rhinosinusitis with nasal polyposis were studied. The aim of the research is to identify a mediator that best reflects the degree of inflammation of the nasal mucosa and the nasal mucosa response to tretament with local corticosteroids. Мethods. The study included eighty patients with chronic inflammation of the respiratory mucosa of nose and paranasal sinuses, out of which 20 patients with diagnosed seasonal allergic rhinitis, 20 patients with persistent allergic rhinitis, 20 patients suffering allergic rhinitis associated with chronic rhinosinusitis and 20 nonallergic patients with chronic rhinosinusitis with nasal polyposis. Control group consisted of 20 patients with clinically healthy nasal mucosa. A sample of the nasal mucosa for cytological analysis was obtained from all patients for eosinophil count determination purposes. Concentrations of inflammatory mediators CC16, ECP, CCL24 and RANTES were measured in nasal secretion samples using ELISA method. Nasal secretion samples were taken before and after intranasal application of fluticasone -furoate spray for 14 days. Patients were clinically classified based on nasal symptom score, SNOT-22 test (sinonasal outcome test-22) and rhinoscopy and nasal endoscopy findings. Rеsults. Obtained values showed statistically significant differences in symptoms, endoscopy findings, percentage of eosinophils in the samples of the nasal mucosa, and levels of inflammatory mediators (ECP, CC16, ССL24, RANTES) in nasal secretion, before and after local corticosteroid therapy, both in allergic rhinitis and chronic rhinosinusitis with nasal polyposis patient group. Statistically significant differences were found in all patients groups, except in seasonal allergic rhinitis group. Intranasal application of fluticasone -furoate spray led to a highly significant increase in CC16 concentration (p<0,001), reducing concentration of ЕСР, RANTES and CCL24 mediators (p<0,001) in nasal secretion of patients with persistent rhinitis and chronic rhinosinusitis with nasal polyposis. Decreased concentrations of tested mediators were in line with reduced eosinophil percentage in the nasal mucosa and lowered intensity of symptoms in all three tested groups except in seasonal allergic rhinitis group. This detail may be explained by the fact that the concentrations of inflammatory mediators in the nasal mucosa of patients with seasonal allergic rhinitis vary significantly depending on the exposure to the causative allergen. СС16 concentrations measured in the nasal mucosa of patients with persistent allergic rhinitis were in negative statistical correlation with the CCL24 mediator. On the other hand, concentrations of RANTES, CCL24 and ECP had better correlation with the eosinophil count in the nasal mucosal tissue. Conclusion. Based on this results, the conclusion is that the СС16 better predicts the reaction of the nasal mucosa to applied therapy, and better indicates its functional recovery, while RANTES, CCL24 and ECP are better indicators of chronic inflammationen
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Крагујевцуsr
dc.subjectAlergijski rinitissr
dc.subjectAllergic Rhinitisen
dc.subjecthronični polipozni rinosinuzitissr
dc.subjectnosni sekretsr
dc.subjectinflamacijasr
dc.subjecttopikalni kortikosterodisr
dc.subjectchronic Rhinosinusitis with nasal polypsen
dc.subjectnasal secretionen
dc.subjectInflammationen
dc.subjecttopical corticosteroidsen
dc.titleZnačaj određivanja medijatora inflamacije u nosnom sekretu za procenu intenziteta zapaljenja u alergijskom rinitisusr
dc.title.alternativeImportance of determination of inflammatory mediators in nasal secretion for estimation of the inflammation intensity in allergic rhinitis“en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПерић, Aлександар; Живић, Љубица; Балетић, Ненад; Војводић, Данило; Гајовић, Олгица; Шпадијер-Мирковић, Цвета; Значај одређивања медијатора инфламације у носном секрету за процену интензитета запаљења у алергијском ринитису; Значај одређивања медијатора инфламације у носном секрету за процену интензитета запаљења у алергијском ринитису;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/48346/Cveta_Spadijer_Mirkovic_MEDICINA.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/48345/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record